ค่ายพัฒนาคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2558

มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด : เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2558 เวลา 09.30 น. ณ อาคารสโมสรนักศึกษา พระปริยัติธีรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตร้อยเอ็ด และรักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายพัฒนาคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2558

</span></span>

ในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์ สุวรรณศรี รักษาแทนผู้ช่วยอธิการบดี ได้กล่าวถวายรายงานต่อประธานเกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการฯ ดังนี้ในนามคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมอบรมต่างรู้สึกเป็นเกียรติและปลาบปลื้มใจเป็นอย่างยิ่งที่พระเดชพระคุณได้เมตตามาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายพัฒนาคุณธรรม ครั้งที่ 2 ซึ่งศูนย์บริการวิชาการ และสำนักงานวิทยาเขต เป็นผู้รับผิดชอบในโครงการดังกล่าวโดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาและเยาวชนมีการพัฒนาทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อ ที่ถูกต้องเหมาะสม เป็นพลเมืองดี มีความซื่อสัตย์ อดทน และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
2. เพื่อปลูกฝังศีลธรรม คุณธรรมที่ดีงามแก่เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา เยาวชน อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
4. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนาในสถานศึกษา

การดำเนินงานของโครงการ มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 212 คน ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนขัติยะวงษา จำนวน 147 คน และนักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

</span></span>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษา การทำงานความเห็น (0)