นศ.คณะเกษตรฯ มข. ดูแมลงศัตรูป่าไม้ เพิ่มความรู้และประสบการณ์นอกสถานที่

นักศึกษาสาขากีฏวิทยา ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มข. ดูงานและทัศนศึกษาแมลงศัตรูป่าไม้ เสริมประสบการณ์ความรู้จริง ที่ศูนย์วิจัยกีฏวิทยาป่าไม้ ที่ 2 อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 22-23 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงรัตน์ ธงภักดิ์ อาจารย์ ดร.วิถี เหมือนวอน ดร.ชุตินันท์ ชูสาย และนางสาวสงกรานต์ วรรณพฤติ สังกัดสาขากีฏวิทยา ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้นำนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 4 ที่เรียนวิชา 120 412 กีฏวิทยาการเกษตร จำนวน 12 คน ศึกษาดูงานและทัศนศึกษานอกสถานที่ เกี่ยวกับแมลงศัตรูป่าไม้ ณ ศูนย์วิจัยกีฏวิทยาป่าไม้ ที่ 2 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงรัตน์ ธงภักดิ์ กล่าวว่า "การศึกษาดูงานและทัศนศึกษาครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคุณนพชนม์ ทับทิม หัวหน้าศูนย์วิจัยกีฏวิทยาป่าไม้ ที่ 2 คุณลำใย อิทธิจันทร์ และเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยกีฏวิทยาป่าไม้ ที่ 2 ทุกท่าน ที่ให้การต้อนรับ ให้ความอนุเคราะห์และการอำนวยความสะดวกอย่างดียิ่ง นักศึกษาได้รับฟังการบรรยายในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับแมลงศัตรูป่าไม้ เช่น ชนิดแมลงคุ้มครอง ชนิดแมลงศัตรูป่าไม้และลักษณะการเข้าทำลายไม้ของแมลงชนิดต่างๆ รวมทั้งได้เรียนรู้วิธีการเก็บตัวอย่างแมลงศัตรูป่าไม้โดยใช้กับดักแบบต่างๆในระหว่างการเดินสำรวจแมลงศัตรูป่าไม้ในป่าธรรมชาติ ซึ่งเป็นการเพิ่มพูนความรู้และสร้างเสริมประสบการณ์จริงของนักศึกษาได้เป็นอย่างดี"

ชุตินันท์ ชูสาย และสงกรานต์ วรรณพฤติ ข้อมูลข่าว/ภาพ
กิตติศักดิ์ สิงหา วิเคราะห์ สังเคราะห์และเผยแพร่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิชาการเกษตรความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

"...แมลงศัตรูป่าไม้..." indeeds!

Perhaps a view point like 'Interactions between (some) insects and forests' would be more neutral and indicative of a search for knowledge (rather than engagement in wars od species). Students should learn and be taught interactions and dependencies in "Nature".

A fact often overlooked is tha 'man' is the greatest destroyers of forests. Man should learn to interact with forests in better ways. Insects are there doing their interactions too.