โครงการชักพระทางน้ำ

โครงการชักพระทางน้ำแหล่งท่องเที่ยวลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

1. ชื่อโครงการ"โครงการชักพระทางน้ำแหล่งท่องเที่ยวลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา"

2. หลักการและเหตุผล

จากการพบปะพูดคุยกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา(ท่านกฤษฏา บุญราช)และท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา(ท่านณัฐพงษ์) กับมูลนิธิชุมชนสงขลา(คุณชิต สง่ากุลพงศ์) รองผู้อำนวยการสวนประวัติศาสตร์ป๋าเปรม(คุณสุกิตติ สุพิทักษ์) และนายกสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา(คุณสุรพล กำพลานนท์วัฒน์) ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2555 ปัญหาการรุกล้ำลำน้ำและในทะเลสาบสงขลาโดยการปักโพงพางเต็มลำน้ำที่ไหลลงสู่ทะเลสาบ และในทะเลสาบ ในอดีตด้วยภูมิปัญญาของบรรพบุรุษมีการชักพระทางน้ำและการสักการะสามสมเด็จในทะเลสาบสงขลา(สมเด็จเกาะยอ สมเด็จเกาะใหญ่ และสมเด็จพะโคะ) ดังนั้นหากรื้อฟื้นประเพณีโบราณ โดยการชักพระทางน้ำและเดินทางไหว้สามสมเด็จทางน้ำโดยเป็นการฟื้นฟูประเพณีและเป็นการเพิ่มช่องทางการท่องเที่ยวใหม่ของจังหวัดสงขลา โดยทางจังหวัด(ทั้งราชการส่วนภูมิภาคและองค์การบริหารส่วนจังหวัด)ให้ความร่วมมือ ทางจังหวัดต้องให้ขนส่งทางน้ำนำแผนที่ร่องน้ำในลุ่มน้ำและในทะเลสาบออกมาขอร่องน้ำในแม่น้ำและในทะเลสาบจากชาวบ้านที่ปักโพงพาง โดยการนำเรือที่จะสักการะสามสมเด็จออกเดินทางจากวัดหาดใหญ่ในล่องไปตามคลองอู่ตะเภาผ่านวัดคูเต่า และวัดต่าง ๆ ไปออกทะเลสาบไหว้สมเด็จเกาะยอ ออกจากเกาะยอไปไหว้สมเด็จเกาะใหญ่ จากเกาะใหญ่ไปไหว้สมเด็จพะโคะ ขึ้นรถจากวัดพะโคะกลับหาดใหญ่ ในการชักพระทางน้ำก็เอาเรือพระ(ของเทศบาลเมืองระโนดมีเรือพระ 6 ลำออกจากลำน้ำระโนดแวะย้อนเส้นทางข้างต้น ผลที่ได้จะทำให้ร่องน้ำได้รับการพัฒนาไม่ตื้นเขินเป็นการเตรียมรองรับแก้ไขปัญหาน้ำท่วมไปด้วย

3. ลักษณะของโครงการ โครงการจัดเรือพระและจัดเรือพานักท่องเที่ยวสักการะสามสมเด็จของลุ่มน้ำทะเลสาบจัดทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

4.ผู้รับผิดชอบโครงการ จังหวัดสงขลาโดยผู้ว่าราชการจังหวัด , องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ,การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา , ททท. หาดใหญ่ , ขนส่งทางน้ำ , หน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ,วัดต่าง ๆ ที่อยู่ริมน้ำ สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาและสมาคมทักษิณคดีศึกษา

5.ระยะเวลาดำเนินการ ในสมัยการทำงานจนกว่าภารกิจสำเร็จ

6. วัตถุประสงค์

6.1 เพื่อเป็นการสืบสานทางศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม

6.2 เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่จะเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

6.3 เพื่อเป็นชักชวนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศได้ศึกษาขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรม

6.4 เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมทางอ้อม

6.5 เพื่อฟื้นฟูลุ่มน้ำและทะเลสาบสงขลา
7. เป้าหมาย / ตัวชี้วัด

- จังหวัดเริ่มดำเนินเป็นเจ้าภาพหลัก

- เกิดความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ ของจังหวัดสงขลา

8. สถานที่ดำเนินการ

ลุ่มน้ำที่ไหลลงทะเลสาบและในทะเลสาบสงขลา

10. แผนการดำเนินงานและระยะเวลาดำเนินการโครงการ

เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติในที่ประชุมจังหวัดสงขลา นัดประชุมเครือข่ายพันธมิตรเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน และปฏิบัติ มอบหมายสถาบันทักษิณคดีศึกษาจัดการรวมรวมหลักฐานทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง

11. งบประมาณที่ดำเนินการ

11.1ค่าจัดการประชุมคณะกรรมการ และพันธมิตรประมาณ ๔ ครั้ง

11.2งบประมาณการรวมรวมหลักฐาน

11.3งบประมาณการการจัดเตรียมลุ่มน้ำและร่องน้ำในทะเลสาบ

-

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

จะได้ร่องน้ำในลุ่มน้ำที่ไหลลงทะเลสาบ และได้ร่องน้ำในทะเลสาบ เกิดการแก้ไขป้องกันน้ำท่วมทางอ้อม ได้แหล่งท่องเที่ยวใหม่เชิงศาสนาและวัฒนธรรม

13. การติดตามประเมินผล

13.1 มอบสถาบันการศึกษาเป็นผู้ดำเนินการ

13.1 การวิจัย

14. วิธีดำเนินการ

14.1 ทำการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ขอบเขต และงานที่จะทำ

14.2 จัดหางบประมาณดำเนินการ

14.3 หาผู้ทำโครงงานนำเสนอ

14.4 เมื่อเปิดร่องน้ำแล้วจะเกิดอาชีพใหม่ในการบริการเรือท่องเที่ยวทางน้ำ

14.5 ขอความร่วมมือวัดริมน้ำจัดเรือพระทางน้ำ

ผู้เสนอโครงการ/ประสานงาน นายชัยวุฒิ บุญวิวัฒนาการ กรรมการสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา/ประธานฝ่ายเศรษฐกิจสนเทศและกรรมการหอการค้าจังหวัดสงขลา

เห็นภาพความรุ่งเรืองในอดีต น่าเสียดายหากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จะผลักดันขึ้นมาใหม่จะเป็น Unseen in Thailand เลยครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คนอาศัยอาณาจักรศรีวิชัยความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

เป็นโครงการที่ดีมากๆเลยครับพี่

สบายดีนะครับ

ขอบคุณท่านอ.ขจิต สบายดีครับ ระลึกถึงเสมอครับ