​Story Telling:แบงค์ร้อยสร้างคุณค่าชีวิต

Story Telling

เรื่อง แบงค์ร้อยสร้างคุณค่าชีวิต

ผู้เล่า นางสาวณัฐฏ์พัชรสร สมบัติ รหัสนักศึกษา 57D0103107

ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ สาขาหลักสูตรและการสอน

ประสบการณ์การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 ไม่เข้าเรียน ชอบไปเล่นกีต้า ร้องเพลง เล่นฟุตบอล ส่วนบางครั้งที่เข้าห้องเรียนจะไม่ตั้งใจเรียน ไม่มีงานส่ง แต่งกายไม่เรียบร้อย วันหนึ่งนักเรียนกลุ่มนี่ก็ยังคงมีพฤติกรรมเหมือนเช่นเคยคือไม่เข้าเรียนแล้วไปแตะฟุตบอล จากนั้นพบว่าขณะที่เล่นฟุตบอลเกิดพลาดโดนกระจกห้องปกครองแตก ผู้อำนวยการเรียกพบทั้งข้าพเจ้าที่เป็นครูประจำวิชาและนักเรียนห้อง 6/3 ผู้อำนวยการตำหนิทั้งครูและนักเรียน จากนั้นนักเรียนห้องนี้ก็มาขอโทษครูที่ทำให้ครูโดนผู้อำนวยการตำหนิ ครูจึงพูดกับนักเรียนว่า "ไม่เป็นไร ไม่มีใครที่ไม่เคยทำผิด แต่ทำผิดแล้วสำนึกแล้วปรับปรุงตนเองก็สมควรแก่การให้อภัย"

ครูนำธนบัตร 100 บาท ขึ้นมาแล้วถามนักเรียนว่ามีใครอยากได้บ้าง ทุกคนตอบเป็นเสียงเดียวกันว่า อยากได้ครับ ครูขยำธนบัตรแล้วถามซ้ำอีกรอบ นักเรียนก็ยังตอบเช่นเดิม ครุจึงถามอีกว่าถ้าธนบัตรนี้เปื้อนโคลนจะยังอยากได้หรือไม่ คำตอบยังคงเป็นเช่นเดิม ครูถามอีกครั้งว่าทำไม นักเรียนตอบว่า เพราะมีค่า ซื้อของได้ ครูจึงอธิบายต่อไปว่า ชีวิตคนก็เหมือนธนบัตรนี้ ต่อให้ยับ สกปรก เปื้อนโคลนแต่ก็ยังเป็นธนบัตรที่มีค่า นักเรียนก็เช่นกันถึงจะเคยเจอเรื่องร้ายๆ โดนต่อว่ามากมายแต่เราก็ยังคงมีคุณค่าในตัวเอง จึงดึงคุณค่าของตนเองออกมาทำในสิ่งที่มีคุณค่าเถิด ซึ่งแนวคิดและเทคนิคที่ครูใช้ในครั้งนี้คือ การสอนแบบอุปมัย (synetic) เป็นการสอนโดยการเปรียบเทียบสิ่งของกับตัวผู้เรียนเพื่อสร้างความเข้าใจจากกระบวนการคิดของตนเอง และวิธีการสร้างคุณค่าของตนเอง (self esteem) เพื่อให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเองและพร้อมที่จะพัฒนาตนเองในทางที่ดีขึ้น

ผลของการสอนในครั้งนี้พบว่านักเรียนห้องนี้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้น คือ เข้าเรียนตรงเวลา ส่งงานตามที่ได้รับมอบหมาย แต่งกายเรียบร้อย ทำให้ครูภาคภูมิใจในตัวนักเรียน และส่งผลให้การทำกิจกรรมวิชาภาษาอังกฤษได้รับความร่วมเมื่อจากผู้เรียนเป็นอย่างดี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกอนุทิน/AAR/Story telling ของนางสาวณัฐฏ์พัชรสร สมบัติ รหัส 57D0103107 สาขาหลักสูตรและการสอน รุ่น 13 หมู่ 1ความเห็น (0)