ลอยกระทง 2557

มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด : เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ณ บริเวณบึงพลาญชัย จังหวัดร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด โดยศูนย์อนุรักษ์ศิลปและวัฒนธรรมอีสาน ฝ่ายบริหารทั่วไปและบริการวิชาการ ศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ดได้เข้าร่วมงานประเพณี "สมมาน้ำคืนเพ็ง เส็งประทีป" ครั้งที่ 16 ประจำปี 2557 ที่จังหวัดร้อยเอ็ดจัดขึ้นบริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด และบึงพลาญชัย


สำหรับการจัดงานประเพณีครั้งนี้ มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด เข้าร่วมประกวดกระทงประทีปใหญ่ ประเภท ก. การประกวดกระทงเล็กที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ และการประกวดธิดาสาเกต สำหรับผลการประกวดกระทงใหญ่ ประเภท ก. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ได้รับรางวัลชมเชย.
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษา การทำงานความเห็น (0)