ศึกษาดูงานโรงเรียนสัตยาไสย และโรงเรียนวนิษา

ชื่อ นางอัมพร นามสกุล นันทะเสนา เลขที่ 57D0103122

รหัสวิชา 102611 การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้

ปริญญาโท ภาคพิเศษ รุ่น 13 หมู่ 1 สาขาวิชาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน

อาจารย์ผู้สอน ผศ. ดร.อดิศร เนาวนนท์

.......................................................................................................................................................................................

After Action Review (AAR)

วันที่ 7-8 สิงหาคม 2557

ความคาดหวังในการศึกษาดูงานที่โรงเรียน สัตยาไสย จังหวัดลพบุรี และ โรงเรียนวนิษา จังหวัดปทุมธานี

1. ได้รับความรู้จากการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมทักษะกระบวนการที่มีประโยชน์สารถนำไป ปรับใช้ในการสอนให้มีคุณภาพต่อไป

ได้เรียนรู้อะไร รู้แล้วคิดอย่างไรและคิดอะไรต่อ

โรงเรียนแรกที่ไปศึกษาดูงานคือ โรงเรียนสัตยาไสย สิ่งแรกที่พบคือ ทางด้านภูมิศาสตร์ จะเห็นธรรมชาติ ติดภูเขา มีต้นไม้ให้ความร่มรื่น เป็นโรงเรียนประจำ เปิดทำการสอน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 ในระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสัตยาไสย มี 53 ประเทศทั่วโลก ภายใต้มูลนิธิสัตยาไสโรงเรียนไม่เก็บค่าเล่าเรียน สำหรับในประเทศไทยผู้บริหารสูงสุด คือ ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 352 คน ครู 49 คน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ส่วนนักเรียนชั้นอนุบาลไปโรงเรียนตอนเช้าแล้วกลับตอนเย็น นักเรียนทุกคนจะรับประทานมังสวิรัติ โรงเรียนแห่งนี้จะอยู่ภายใต้กฎ "ความรักความเมตตา" จะอยู่เหมือนกับเป็นครอบครัวใหญ่ ครูจะคอยดูแลนักเรียนนักเรียนตลอดเวลาให้ความรักความอบอุ่นกับนักเรียนทุกคนให้นักเรียนได้มีความรู้สึกว่าเขาได้อยู่กับพ่อแม่และคนภายในครอบครัวของเขาจริงๆ ส่วนการคัดเลือกนักเรียนที่จะมาเรียนในโรงเรียนนี้มีวิธีการคัดเลือกคือให้ผู้ปกครองและนักเรียนมาเข้าค่ายภายในโรงเรียนทำกิจวัตรประจำของทางโรงเรียนจัดให้สำหรับนักเรียนปฏิบัติในแนวทางเดียวกันให้ผู้ปกครองเห็นว่าลูกของตนนั้นสามารถใช้ชีวิตแบบนี้ได้หรือไม่เพราะนักเรียนจะต้องอยู่ประจำหลังจากนั้นก็สอบสัมภาษณ์และวัดทัศนคติของผู้ปกครอง

การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสัตยาไสใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เหมือนกับโรงเรียนเอกชนและโรงเรียนรัฐบาลทุกแห่งในประเทศไทยแต่จะเพิ่มรายวิชาเพิ่มเติมในการจัดการเรียนการสอนของครู คือคุณค่าความเป็นมนุษย์ เพราะมีความเชื่อว่าเด็กต้องเริ่มด้วยการปลูกฝัง ในด้านคุณธรรม

จริยธรรม จะเน้นในด้านคุณธรรมนำความรู้ ถ้านักเรียนเป็นคนดีในสังคมแล้วนักเรียนก็สามารถเรียนรู้รับรู้ได้อย่างรวดเร็ว และเป็นคนที่เก่งมีการจัดกิจกรรมโฮมรูมสวดมนต์ นั่งสมาธิ นักเรียนทุกคน จะเรียนรู้ในเรื่องธรรมชาติที่อยู่รอบๆตัวเขาเอง และลงมือปฏิบัติจริง การจัดการเรียนการสอนของรายวิชาต่างๆของครูนักเรียนลงมือปฏิบัติจริงกิจกรรมที่นักเรียนนำเสนอและลงมือปฏิบัตินักเรียนนำเสนอกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

1. สถาบันวารินทร์ศึกษา สถาบันนี้มีการทดลองทางวิทยาศาสตร์ผลิตน้ำเพื่อไปใช้ในการอุปโภคและบริโภค วิธีการจะเก็บกักจากฝนที่ตกลงมาแล้วเก็บใส่ในถังใต้ดิน และน้ำที่ผ่านกระบวนการที่สะอาดแล้วนำไปใช้ภายในบ้านที่สาธิต ส่วนห้องน้ำที่ใช้จะแยก อุจจาระและปัสสวะ และมีบ้านแพลอยน้ำโดยมีการจะจำลองว่าถ้าเกิดน้ำท่วมบ้านแพลอยน้ำนี้มีความสำคัญอย่างไรและนักเรียนสามารถทำอะไรบ้างในระหว่างที่น้ำท่วม

2. ถังหมักก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ซึ่งนำมาหุงต้มในการประกอบอาหาร

3. เตาพาราโบเล็กจะมีอุปกรณ์คือจานดาวเทียม กระจก ใช้สำหรับทำอาหาร โดยใช้ความร้อนจากแสงแดดในการปรุงอาหาร

4. เตาพลังงาน โดยใช้ถังสองร้อยลิตรตัดครึ่งในแนวยาวแล้วทำที่ใส่ถ่านด้านข้างสำหรับอบอาหารเหตุผลที่ใส่เพราะว่าเมื่ออาหารตกลงไป จะทำให้ไม่เกิดควัน และจะไม่เกิดอันตรายต่อร่างกายเรา

5. ศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทนนำเอาจักรยานเก่ามาประยุกต์ใช้ในการปั่นและสามารถปั๊มน้ำรดน้ำต้นไม้และใช้แรงถีบปั่นจักรยานผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าใช้ได้

6. การผลิตไบโอดีเซล จะนำไปใช้กับรถโรงเรียนสัตยาไสทำให้ลดรายจ่ายเรื่องค่าน้ำมันได้มากโรงเรียนได้ขอรับบริจาคน้ำมันพืชจากโรงแรมในกรุงเทพฯนำมาผลิตไบโอดีเซลใช้

จากกิจกรรมดังกล่าวของโรงเรียนสัตยาไสจะเน้นให้นักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรมแล้วการจัดการเรียนการสอนเน้นให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจริงเมื่อปฏิบัติแล้วเห็นคุณค่าของผลผลิตที่เกิดขึ้นและนักเรียนมีความสุขในการเรียน

ในฐานะที่เป็นครูในการจัดการเรียนการสอนจากการศึกษาดูงานแล้วจะนำตัวอย่างในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนสัตยาไยมาประยุกต์ใช้กับนักเรียนในด้านการมีสมาธิ นักเรียนส่วนมากจะไม่มีสมาธิในการนั่งสมาธิเท่าที่ควรและในเรื่องคุณค่าความเป็นมนุษย์จะเน้นในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมเพราะเด็กบางคนขาดในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมมาก

โรงเรียนวนิษา ทางด้านภูมิศาสตร์แล้วจะมีความแตกต่างกับโรงเรียนสัตยาไสในเรื่องความเป็นธรรมชาติ เพราะโรงเรียนจะอยู่ในหมู่บ้านจัดสรร จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ ระดับชั้นอนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที่ 6

การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรเหมือโรงเรียนเอกชนทั่วไปจะเน้นว่า นักเรียนอยากเรียนรู้อะไร

เด็กมีปัญหาอะไรหรือเด็กไม่ได้เรียนที่ตนเองอยากรู้ โรงเรียนและบุคลากรจำเป็นต้องหาข้อมูลเรื่องสมองว่าในแต่ละวัยนั้นจะต้องทำอะไรบ้าง โรงเรียนจึงทราบภาพจำคือเด็กต้องสนุกในการเรียนรู้เมื่อเด็กมาอยู่โรงเรียนแล้วเด็กมีความสุขและคุณครูที่สอนต้องเป็นครูดีด้วย การรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนวนิษา คณะกรรมการโรงเรียนคือการสัมภาษณ์ผู้ปกครอง นอกจากจะเรียนรู้ภายในโรงเรียนแล้วครูพานักเรียนไปเรียนรู้นอกสถานที่คือพาออกไปอยู่กับชาวบ้านที่ เรณูนครให้นักเรียนไปสัมผัสกับชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนในแบบต่างๆการสอนในระดับชั้นอนุบาลโรงเรียนจะเน้นในเรื่องให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง เช่น การสอนโดยใช้เสียงเพลงมีคำถามพร้อมให้นักเรียนตอบ นักเรียนก็จะโต้ตอบกับครูผู้สอนด้วยการฟังเพลงในห้องเรียนมีอุปกรณ์การเรียนและมีการปฏิบัติจริงและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ก็เรียนตามหลักสูตรปกติ แต่นักเรียนจะเรียนรู้เรื่องแผนที่การเดินทางไปในจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์ที่สำคัญและนักเรียนจะโหวดจังหวัดเมื่อได้แล้วก็จะค้นคว้าหาความรู้ในอินเตอร์เน็ตบ้างหรือจากห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับแผนที่ที่นักเรียนศึกษาส่วนการแต่งกายของนักเรียนจะแต่งกายตามสบายทุกระดับชั้น

จากการศึกษาดูงานของโรงเรียนวนิษาแล้วกระบวนการที่จะนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนคือการสร้างภาพจำเมื่อนักเรียนเรียนแล้วนักเรียนต้องสนุกสนานและมีความสุขและการลงมือปฏิบัติจริงของนักเรียนปัจจุบันนี้ส่วนมากนักเรียนไม่ค่อยได้ลงมือปฏิบัติมากเท่าที่ควร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นางอัมพร นันทะเสนา รหัส 57D0103122ความเห็น (0)