อาหารปลอดภัยกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยท่าน ศ.นพ.อมร นนทสุต                วันนี้ได้มีโอกาสเข้าร่วมสัมมนาเรื่องเกี่ยวกับอาหารปลอดภัยซึ่งจัดโดย สสจ. เชียงใหม่ โดยในพิธีเปิดได้เชิญ ศ.นพ.อมร นนทสุต มาพูดเรื่องอาหารปลอดภัยกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจดจำและจับแนวคิดของท่านได้ดังนี้เริ่มต้นจากเรื่องราวของการนำเรื่องราวในอดีตมาสอนตัวเอง (คนไทยทุกคน) ตั้งแต่ปี ๒๕๒๗  จากการที่กระแสโลกเข้าสู่ยุคโลกาภิวัฒน์ รวมถึงประเทศไทยด้วย ตอนนั้นเรารับเทคโนโลยีเข้ามามากมาย กะว่าจะทำเทคโนโลยีแข่งกับเขา แล้วเราจะได้เป็นเสือตัวที่ ๕ แต่แล้วก็ได้ผลว่า ล้ม ทำให้ค่าเงินบาทลด จาก ๒๕ บาทต่อ ๑ ดอลลาร์ มาเป็น ๔๐ บาท ๑ ดอลลาร์  แล้วเราต้องปฏิบัติตนเปลี่ยนไป ในหลวงว่า ถ้าเราจะอยู่ได้ คนต้องมีพื้นฐาน ดังนั้นต้องสร้างความจำเป็นพื้นฐาน ต้องพึ่งตนเอง อาหารต้องมีกิน ต้องไม่ฟุ่มเฟือยและไม่กินทิ้งกินขว้าง รู้จักขอบเขตของตนเอง ใช้ชีวิตให้สมดุล และมีความระมัดระวัง จากนั้นก็นำเรื่องราวของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับเรื่องราวต่างๆ เริ่มต้นจากความพอประมาณ ทำด้วยความโปร่งใส ต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของการปนเปื้อนสารเคมีทางการเกษตรว่าเป็นเรื่องใหญ่ เรื่องนี้เป็นเรื่องดีกับตัวเอง ต้นทุนถูก แลอยู่ร่วมกันได้ดี เน้นกระบวนการมีส่วนร่วม และยึดหลักความประหยัดสองความมีเหตุผลและมีความรอบคอบ เน้นที่เกษตรอินทรีย์ ต้องเข้าถึงด้วยการสื่อสาร ไม่ต้องพึ่งเทคโนโลยีชั้นสูงมากนัก ไม่ว่าจะเป็นสารเคมีทางการเกษตรและเครื่องจักร รอบคอบกับการใช้ชีวิตที่ต้องพอดี และสุดท้ายชุมชนต้องตัดสินใจร่วมกันและสามเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกัน โดยต้องเข้าถึงทุกครัวเรือน ขับเคลื่อนปัจจัยจากภายนอก ต้องต่อสู้กับฝ่ายเศรษฐกิจที่เข้ามารุกหนักกับเรื่องของสังคม สิ่งไหนที่เคยแย่ให้จำไว้เป็นบทเรียนโดยสรุปท่านกล่าวว่า ปฏิเสธคำกล่าว งานคือเงิน เงินคืองานบันดาลสุข งานที่ไม่ได้เงินก็มีความสุขได้ทั้งตัวเราและครอบครัว ให้ยึดหลักทางสายลาง พอเพียง อย่าเกินเลยจะทำให้มีความทุกข์