​ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 2557

มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด : เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด พระราชปริยัติวิมล รักษาการรองอธิการบดีวิทยาเขตร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ประจำปี 2557 


ในการนี้พระครูคุณสารพินิจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ร้อยเอ็ดได้ กล่าวถวายรายงานความว่าในนามผู้บริหาร คณาจารย์ อาจารย์ผู้บรรยายพิเศษ เจ้าหน้าที่ พระนักศึกษาและนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่พระเดชพระคุณที่ได้เมตตามาเป็นประธานในการเปิดโครงการครั้งนี้ ความเป็นมาของโครงการตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย นั้น พระนักศึกษา นักศึกษาทุกคณะ ทุกสาขาวิชา ที่จบภาควิชาการแล้วจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมปัจฉินิเทศเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ และความเข้าใจ กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อปฏิบัติและคำสั่งมหาวิทยาลัยและได้แนวทางปฏิบัติของมหาวิทยาลัยก่อนออกฝึกอบรมกรรมฐาน การปฏิบัติศาสนกิจ การปฏิบัติการสอน และการดำเนินชีวิตประจำวัน ในการปัจฉิมนิเทศครั้งนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ อาจารย์ผู้บรรยายพิเศษ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 411 รูป/คน ประกอบด้วย1. พระนักศึกษา ระดับปริญญาตรี จำนวน 46 รูป

2. พระนักศึกษา ระดับปริญญาโท จำนวน 144 รูป

3. นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ จำนวน 12 คน

4. นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ จำนวน 139 คน

5. คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และอาจารย์บรรยายพิเศษ จำนวน 70 รูป/คน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษา การทำงานความเห็น (0)