ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. .... (บันทึกความเห็นคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย)

คนไร้ที่พึ่ง

ติดตามความเห็นคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. .... ที่

http://www.lrct.go.th/th/?wpfb_dl=1442

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การคุ้มครองผู้บริโภค: การปฏิรูปกฎหมายความเห็น (0)