สำนักงานเกษตรอำเภอ Smart Office (1)

หาข้อมูลเพื่อ จัดทำรายงาน สำนักงานเกษตรอำเภอ Smart Office ของหน่วยงาน ในสังกัด สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต ที่ 8 จ.สุราษฎร์ธานี ใช้เวลา 2 วัน ยังเจาะ คำว่า Smart Office ยังไม่ได้ ต้องรบกวนน้องๆ จากกรมส่งเสริมการเกษตร จึงจะมีข้อมูลให้เห็น ขอนำข้อมูลที่สืบค้นมาได้นี้ นำมาเสนอบางส่วน ครับ

มาดู คำว่า Smart กันก่อนนะครับ ซึ่งมีความหมายต่างๆ ดังนี้ ครับ

S = Strategies & Policy Making : มีกลยุทธ์และการกำหนดนโยบายใน การทำงานเพื่อกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนสามารถนำไปปฏิบัติได้

M = Merit : มีความเสียสละในการทำงาน ( สร้างคุณความดี และ จริยธรรมในการทำงาน )

A = Alliance & Networking : มีพันธมิตรและเครือข่ายในการทำงาน

R = Responsible : มีความรับผิดชอบในการทำงาน

T = Team working : มีการทำงานเป็นทีม


อีกความหมายหนึ่ง Smart คือ

SPECIFIC- เป้าหมายของท่านจะต้องชัดเจนและเข้าใจง่าย แทนที่จะตั้งเป้ากว้างๆ

MEASURABLE- เป้าหมายของท่านจะต้องวัดได้ เพื่อสามารถวัดพัฒนาการ ทั้งนี้อาจวัดด้วยความรู้สึกหรือวัดจากสัดส่วนจริงก็ได้

ATTAINABLE- เป้าหมายของท่านจะต้องบรรลุได้โดยไม่ง่ายหรือยากจนเกินไป เพราะหากง่ายไปก็ไม่ท้าทาย และหากยากไปก็อาจท้อแท้จนทำไม่สำเร็จ

RELEVANT- เป้าหมายของท่านจะต้องสัมพันธ์กับความสนใจและความสามารถของร่างกายด้วย

TIME-BOUND- เป้าหมายของท่านจะต้องมีระยะเวลากำหนด ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายระยะสั้นหรือยาว ทั้งนี้เพื่อให้เห็นพัฒนาการตลอดช่วงระยะเวลาที่ได้กำหนดเอาไว้แล้ว


SMART ในการทำงาน จะต้องเน้นการเรียนรู้อย่างมีความสุข ของคนร่วมกระบวนการ ประกอบด้วย

Simple ต้องไม่ทำให้การทำงานยุ่งยาก เอาแบบเรียบๆ ง่ายๆ เข้าไว้ เช่นทำแผนก็ใช้ภาษาง่ายๆ สื่อสาร เข้าใจง่ายๆ เข้าไว้

Meaning เรื่องของการสื่อความหมายสำคัญมาก ทำให้สมาชิกเข้าใจความหมายเดียวกัน

Artistic เน้นศิลปะเข้าผสมผสานการทำงาน ดนตรี วาดภาพ สีสัน

Recallable ทำให้สมาชิกจดจำในสิ่งที่ทำ สำคัญมาก เพราะมันจะตรึงตรา ตรึงใจ เกิดการเรียนรู้

Time-Saving ทำงานในเวลาสั้นๆ อย่ายืดเยื้อ จะทำให้ทุกคน active ตื่นเต้นกับความสำเร็จ

และยังมีอีกหลายท่าน ที่ได้ให้ ความหมายของคำว่า Smart ไว้ แล้วแต่ว่าเราจะนำมาประยุกต์ใช้กับงานอะไร ครับ บันทึก หน้า จะมาต่อ Smart Office ครับ

</span>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM งานส่งเสริมการเกษตรความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

น่าสนใจมากนะคะ Smart Office