1.แผน ICT ฉบับล่าสุด

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 3) ของประเทศไทย พ.ศ.2557-2561

ความเป็นมาในการจัดประชุม

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดำเนินการจัดทำ ร่างแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ฉบับที่3)ของประเทศไทย พ.ศ.2557-2561 ขึ้น

วิสัยทัศน์ประเทศไทยสู่ปี 2561

“พัฒนาสังคมอุดมปัญญาเพื่อก้าวสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลโดยเท่าเทียม

และทั่วถึงในทุกชุมชนและท้องถิ่น ด้วยความมั่นคงและยั่งยืน”

(Shape-up Smart Thailand toward Digital Economy)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนแม่บทฯ

สรุปยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1

-พัฒนาทุนมนุษย์ให้มีความรอบรู้เข้าถึงมีส่วนร่วมในการพัฒนาและใช้ประโยชน์จากระบบไอซีที

ได้อย่างรู้เท่าทันในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพ(Participatory People)

-ทุนมนุษย์ในด้านไอซีทีในปี2561มีความรอบรู้เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากระบบไอซีทีในการดำ

รงชีวิตและการประกอบอาชีพอย่างพอเพียง(Sufficient)มีจิตบริการด้วยแนวคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม(Innovative)ด้วยความเป็นมืออาชีพในสายงานไอซีทีที่ตนถนัด(Professional)และกระตือรือร้นในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาบริการไอซีทีที่หลากหลายในสังคมยุคดิจิทัล(ParticipatoryPeople)

สรุปยุทธศาสตร์(ต่อ)

ยุทธศาสตร์ที่3

พัฒนาบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐอย่างฉลาดทั้งในประเทศและในระดับภูมิ

ภาคสากลโดยให้ชุมชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาในแนวทางนวัตกรรมและมีความมั่นคงปลอดภัย

- บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐหรือ e-Government Service ในปี 2561 ภายใต้การดำเนินการของรัฐอย่างฉลาด(SmartGovernment)ที่ให้บริการแบบเปิด(Open)ไร้ตะเข็บรอยต่อหน่วยงาน(Seamless)และก้าวไปสู่ระบบบริการที่เข้าใจความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี(Anticipated)ทั้งในด้านข้อมูลข่าวสารและบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พร้อมด้วยระบบบริหารจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนา

สรุปยุทธศาสตร์(ต่อ)

ยุทธศาสตร์ที่ 4

พัฒนาขีดความสามารถของธุรกิจส่งเสริมให้มีการประยุกต์ใช้ไอซีทีเพื่อให้มีศักยภาพ

ในการแข่งขันในตลาดในระดับภูมิภาคและระดับสากลรวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจและ

อุตสาหกรรม ICT เชิงสร้างสรรค์ ทั้งนี้โดยเฉพาะในภาคส่วนของ SME(VibrantBusiness)

- ภาคธุรกิจในปี2561จะเติบโตสดใส(VibrantBusiness)ด้วยพลังจากธุรกิจและ

อุตสาหกรรมไอซีทีในเชิงสร้างสรรค์(Creative)และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม(Environment Friendly) ในขณะเดียวกัน การประยุกต์ใช้ไอซีทีเพื่อเพิ่มผลิตภาพ (Productive) อันเป็นส่วนสำคัญในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะในภาคส่วนของ SMEด้วยแนวคิดการรังสรรค์นวัตกรรมที่จะเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดในระดับภูมิภาคและระดับสากลโดยการสนับสนุนหลักจากรัฐ ั้งในด้านข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจที่ทันสมัยและทันการณ์และกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาที่สำคัญ

การดำเนินการขั้นต่อไป

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะเสนอร่างแผนแม่บทฯที่ปรับ

ปรุงแล้วให้คณะกรรมการกำกับการจัดทำร่างแผนแม่บทฯของทก.พิจารณากลั่น

กรองอีกครั้งหนึ่งและคาดว่าจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบภาย

ในวันที่ 14 กันยายน 2556 เพื่อที่จะให้ทันต่อการใช้แผนแม่บทในปีงบประมาณ 2557ต่อไป

The End!

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

(ฉบับที่ 3) ของประเทศไทยพ.ศ.2557-2561

แผนแม่บท....

1)ทบทวนสถานการณ์ในการพัฒนาICTจากเอกสารICT2020และเอกสาร

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ฉบับที่ 2)

2)ทบทวนสถานการณ์ในการพัฒนาICTผ่านกลุ่มFocusGroupในการ

ประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นจาก Focus Group ทั้ง 8 กลุ่ม

1. หลักการสำคัญในการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนแม่บทฯ

- การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมที่รุ่งเรืองสดใส (Vibrant Business)

- การพัฒนาระบบบริการของภาครัฐอย่างฉลาด (Smart Government)

- การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่คุ้มค่าและพอเพียง (Optimal Infrastructure)

- การพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนไอซีทีของประเทศ (Participatory People)

2. เป้าหมายหลักจากการดำเนินยุทธศาสตร์ตามแผนแม่บทฯ

- สัดส่วน ICT ต่อ GDP สูงขึ้นโดยเฉพาะจาก SME

- ภาคธุรกิจมีเครื่องมือ ICT เพื่อสร้างความพร้อม การปรับตัวในการแข่งขันในเวทีสากล

- ประชาชน ชุมชน และท้องถิ่น ประยุกต์ใช้ ICT ในการศึกษาเรียนรู้การดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพ

- บริการอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐไร้ตะเข็บรอยต่อและเป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บริการทุกภาคส่วน

- สังคม ชุมชน ท้องถิ่น เข้มแข็ง ปลอดภัย มีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคม ASEAN

- อันดับประเทศไทยสูงขึ้นในสถาบันการจัดอันดับ ICT/e-Government ระดับสากล

3. ตัวชี้วัดการพัฒนา

- ร้อยละ 80 ของประชากรทั่วประเทศสามารถเข้าถึงโครงข่ายโทรคมนาคมและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงภายในปี 2558 และร้อยละ 90 ภายในปี 2564

- ระดับความพร้อมด้าน ICTในNetworkedReadinessInboxอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาสูงที่สุด 30 %

ยุทธศาสตร์ที่ 2

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่พอเพียง(Sufficient) และคุ้มค่า (Optimal Infrastructure)

- โครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีทีในปี2561เข้าสู่ยุคการพัฒนาแบบพอเพียงคุ้มค่าต่อการลงทุนและ

อัตราค่าบริการที่เหมาะสม (OptimalInfrastructure) พร้อมด้วยระบบความมั่นคงปลอดภัย ประกอบด้วยเครือข่ายความเร็วสูงเข้าสู่ทุกชุมชนและท้องถิ่นเครือข่ายความเร็วสูงสำหรับภาคส่วนการพัฒนาที่สำคัญ

แหล่งที่มา

http://division.dwr.go.th/writc/yut/26ictplan3.htm

แผน ICT ล_าส_ด.docx

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาความเห็น (0)