คอลัมภ์นี้จัดทำขึ้นเพื่อแนะนำหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้และเทคนิคการทำงาน หากผู้รู้ท่านใดมีหนังสือน่าอ่าน สามารถแนะนำผ่าน CKO Science 1. การจัดการความรู้ ฉบับนักปฏิบัติ ของคุณหมอวิจารณ์ พานิช สถาบันจัดการความรู้เพื่อสังคม ISBN 974-409-686-1 หาข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ www.kmi.or.th 2. เทคนิคการจัดทำ Job Description บนพื้นฐานของ Competency และ KPI เขียนโดย ณรงค์วิทย์ แสนทอง ISBN 974-91086-0-4