เสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น "ทรัพยากรน้ำกับความมั่นคงด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม"

"ทรัพยากรน้ำกับความมั่นคงด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม"

งานปาฐกถาเรื่อง “นโยบายด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การสร้างความเข้าใจ ปลูกจิตสำนึก และนโยบายด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน”

โดยนายสุพจน์ โตวิจักษ์ชัยกุล รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ในงานเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น "ทรัพยากรน้ำกับความมั่นคงด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมและ เสวนาแนะนำโครงการศึกษาการใช้น้ำบาดาลอย่างมีประสิทธิภาพ ในภาคอุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์น้ำบาดาล

ผู้เข้าร่วมเสวนา หัวข้อ “พันธกิจขององค์กรและนโยบายด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อความมั่นคงด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน”
1.นายสุพจน์ เจิมสวัสดิพงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
2.นายยงยุทธ อภัยจิรรัตน์ รองผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา) การประปานครหลวง
3.นายมนูญ ธนสังข์ ผู้อำนวยการ กองพัฒนาแหล่งน้ำ การประปาส่วนภูมิภาค

4.นายวันชัย ประไพสุวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายสำรวจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

5.นายเจน นำชัยศิริ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ผู้ดำเนินรายการ นายไชยนิรันดร์ พยอมแย้ม ประธานองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรม

สนับสนุนโดย กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดย สถาบันน้ำเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 24 กรกฏาคม 2557 เวลา 13.00-17.00 ณ ห้อง Meeting Room 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน องค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรมความเห็น (0)