แบบทดสอบก่อนสอบกลางภาควิชาวรรณกรรมท้องถิ่น


แบบทดสอบก่อนสอบกลางภาควิชาวรรณกรรมท้องถิ่น

. ข้อใดคือความหมายของวรรณกรรมพื้นบ้าน

ก. วรรณกรรมที่ชาวบ้านสร้างขึ้นมาในท้องถิ่นของตน

ข. วรรณกรรมที่ชาวบ้านสร้างขึ้นมาโดยใช้ภาษาในท้องถิ่นและสืบทอดโดยการเล่า

ค. วรรณกรรมที่ชาวบ้านสร้างขึ้นเพื่อแสดงเอกลักษณ์ของท้องถิ่นตัวเอง

ง. วรรณกรรมที่ชาวบ้านสร้างขึ้นมาให้เป็นสมบัติของลูกหลาน

๒. ข้อใดคือลักษณะวรรณกรรมท้องถิ่น

ก. ภาษาที่ใช้เป็นภาษาถิ่น ข. ลีลาการแสดงทันสมัย

ค. การแต่งกายทันสมัย ง. คำประพันธ์

. ข้อใดคือวรรณกรรมพื้นบ้านประเภทมุขปาฐะ

ก. การร้องหมอลำ ข. การร้องเพลงไทยเดิม

ค. การเล่นหมากรุก ง. การสร้างบ้านเรือนไทย

. นิทานพื้นบ้านในข้อใดเป็นนิทานวีรบุรุษ

ก. นิทานเรื่องผาแดง นางไอ่ ข. นิทานเรื่องจึ่งคึ่งดังแดง

ค. นิทานเรื่องเจ้าฟ้าร่มขาว ง. นิทานเรื่องนางผมหอม

. วรรณกรรมท้องถิ่นบริสุทธิ์ จุดประสงค์ตรงกับข้อใด

ก. เพื่อความบันเทิง ข. เพื่อสอนใจให้ความรู้
ค. เพื่อใช้ในพิธีกรรมต่าง ๆ ง. เพื่อประกอบการละเล่นของเด็ก
๖. วรรณกรรมท้องถิ่นประยุกต์ หมายถึงข้อใด

ก. เพลงฉ่อย ข. เพลงโคราช
ค. ลำกลอน ง. เพลงมอญซ่อนผ้า
๗. ข้อใดไม่ได้หมายถึงวิธีการถ่ายทอดวรรณกรรมท้องถิ่น

ก. แบบลายลักษณ์อักษร ข. แบบสัญลักษณ์
ค. แบบมุขปาฐะ ง. แบบผสมผสาน

. วรรณกรรมท้องถิ่นประเภทใดที่จะต้องเลือกใช้คำที่ศักดิ์สิทธิ์หรือทำให้เกิดความน่าเชื่อถือ

ก. เพลง ข. ตำนาน นิทาน นิยาย
ค. ปริศนาคำทาย ง. พิธีกรรม

. ศรีธนญชัย เป็นวรรณกรรมท้องถิ่นประเภทใด

ก. เพลง ข. ตำนาน นิทาน นิยาย
ค. ปริศนาคำทาย ง. พิธีกรรม

๑๐. ข้อใดไม่ใช่คุณค่าของวรรณกรรมท้องถิ่น

ก. เป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษาภาษาถิ่น ข. เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น

ค. เป็นเครื่องมือสั่งสอนคุณธรรมจริยธรรมในสังคม ง. เป็นเครื่องมือสื่อสารภาษาถิ่นของสัง

๑๑. ข้อใดไม่เป็นการอนุรักษ์เพลงพื้นบ้าน

ก. ปลาชอบชมการแสดงเพลงพื้นบ้าน ข. นกชอบร้องเพลงพื้นบ้าน

ค. ไก่ชอบแต่งเพลงพื้นบ้าน ง. เป็ดชอบประกวดร้องเพลง

๑๒. ข้อใดเป็นประโยชน์และคุณค่าของเพลงพื้นบ้าน

ก. ทราบเกร็ดย่อยความรู้ในด้านต่าง ๆ ข. ได้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมในยุคสมัยนั้น
ค. ทำให้ทราบลักษณะของวรรณกรรมลายลักษณ์ท้องถิ่น ง. ข้อ ก. และ ข. ถูก

๑๓. ความหมายของเพลงพื้นบ้าน ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด

ก. เพลงที่ชาวบ้านร้อง ข. เพลงที่ชาวบ้านประดิษฐ์ขึ้น
ค. เพลงที่ชาวบ้านร่วมกันรื่นเริง ง. เพลงที่ชาวบ้านร่วมกันแสดง

๑๔. ข้อใดเป็นคุณสมบัติของเพลงพื้นบ้านเด่นชัดที่สุด

 • ก.แสดงเอกลักษณ์ของคนในหมู่บ้าน ข. ทุกคนร้องได้
 • ค. มีสัมผัสคล้องจอง ง. ให้ความบันเทิง

  ๑๕. โดยทั่วไปแล้วเพลงพื้นบ้านจะมีลักษณะเด่น คือ

  ก. มีความสนุกสนาน ใช้ภาษาคมคาย มีภาษาบาลีสันสกฤต

  ข. มีความเรียบง่ายทั้งด้านแต่งกาย และการเล่น

  ค. เป็นวรรณกรรมอมุขปาฐะ มีความเป็นพื้นบ้านพื้นเมือง

  ง. มีภาษาถิ่นปะปนอยู่ จังหวะเร้าใจ ใช้ศัพท์สูงชวนฟัง

  ๑๖. เพลงพื้นบ้านที่ประกอบการทำงาน คือเพลงอะไร

  ก. เพลงเต้นกำรำเคียว ข. หมอลำ

  ค. เพลงเรือ ง. เพลงฉ่อย

  ๑๗. เพลงแห่นางแมวจัดเป็นเพลงชนิดใด

  • ก. เพลงปฏิพากย์ ข. เพลงประกอบการเล่น
  • ค. เพลงประกอบพิธี ง. เพลงเข้าผีเชิญผี
  • ๑๘. เพลงที่ใช้ร้องเกี้ยวพาราสีกัน หลังจากทำบุญตักบาตรแล้วมานั่งรอบโบสถ์ เรียกว่าเพลงอะไร

   ก. เพลงพวงมาลัย ข. เพลงลำตัด

   ค. เพลงรำวง ง. เพลงพิษฐาน

   ๑๙. "จะให้นั่งแต่หอทอแต่หูก นั่งเลี้ยงแต่กันแต่ไร" จากบทเพลงนี้ทำให้เราได้รับความรู้เกี่ยวกับสิ่งใดบ้าง

   ก. การทำงาน การเลี้ยงดูบุตร

   ข. การเลี้ยงลูกในสมัยโบราณ การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

   ค. การทอผ้า การแต่งกาย

   ง. การปลูกเรือน การเลี้ยงดูบุตร

   ๒๐. "วัดเอ๋ย วัดโบสถ์ ปลูกข้าวโพดสาลี เจ้าลูกเขยตกยาก แม่ยายก็พรากลูกสาวหนี ต้นข้าวโพดสาลี ตั้งแต่นี้จะโรยรา" เพลงกล่อมเด็กนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่ออะไร

   ก. สอนให้รู้จักมีสัมมาอาชีพ ข. สอนให้มีความประพฤติดี

   ค. สอนเกี่ยวกับความรัก การทำมาหากิน ง. สอนให้เป็นผู้มีคุณธรรม

   ๒๑. เพลงกล่อมเด็กมีจุดมุ่งหมายเพื่ออะไร

   ก. อบรมสั่งสอน ข. แสดงความในใจของแม่ที่มีต่อลูก

   ค. ต้องการให้เด็กนอนหลับ ง. ถูกทุกข้อ

   ๒๒. เพลงพื้นบ้านแบ่งเป็นกี่ประเภท

   ก. ๒ ประเภท ข. ๓ ประเภท

   ค. ๔ ประเภท ง. ๕ ประเภท

   ๒๓. เพลงปฏิพากย์เป็นเพลงที่มีลักษณะอย่างไร

   ก. เป็นเพลงที่ร้องโต้ตอบกัน ข. เป็นเพลงที่ผู้ร้องต้องใช้ไหวพริบ

   ค. เป็นเพลงที่มีเนื้อหาสัมพันธ์กับคนในท้องถิ่น ง. ถูกทุกข้อ

   ๒๔. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับเพลงสำหรับเด็ก

   ก. เป็นเพลงที่เด็กใช้ร้องเล่นกันเอง ข. เป็นเพลงที่ผู้ใหญ่ร้องให้เด็กฟัง

   ค. เพื่อประกอบการละเล่นหรือหยอกล้อกัน ง. ถูกทุกข้อ

   ๒๕. ข้อใดไม่จัดอยู่ในกลุ่มเพลงสำหรับเด็ก

   ก. เพลงจ้ำจี้ ข. เพลงแมงมุม

   ค. เพลงเต้นกำรำเคียว ง. เพลงแต่ช้าแต่

   ๒๖. เพลงสำหรับเด็กและเพลงสำหรับผู้ใหญ่มีข้อเหมือนกันยกเว้นข้อใด

   ก. มีเนื้อหาสัมพันธ์กับวัฒนธรรม ข. เป็นเพลงที่มักไม่ปรากฏนามผู้แต่ง

   ค. เป็นเพลงที่ฝึกทักษะการออกเสียง ง. เพื่อความสนุกสนาน

   ๒๗. ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับเพลงพื้นบ้าน

   ก. เป็นเพลงที่เกิดจากคนในท้องถิ่น ข. ใช้ภาษาเรียบง่ายไม่ซับซ้อน

   ค. เป็นเพลงที่ระบุนามผู้แต่งไว้ชัดเจน ง. มีลักษณะเฉพาะตัวในแต่ละท้องถิ่น

   ๒๘. ข้อใดไม่ใช่เพลงปฏิพากย์

   ก. เพลงฉ่อย ข. เพลงเรือ

   ค. เพลงลำตัด ง. เพลงโยกเยก

   ๒๙ ข้อใดเป็นเพลงที่ใช้ประกอบการละเล่นของเด็ก

   ก. เพลงผมเปียมาเลียใบตอง ข. เพลงอีเกิ้งเดือนดาว

   ค. เพลงนอนสาหล้า ง. เพลงจ้ำจี้จ้ำจวด

   ๓๐. เพลงเรือนิยมเล่นกันในช่วงใด

   ก. เข้าพรรษา ข. ออกพรรษา

   ค. ฤดูเกี่ยวข้าว ง. ถูกทุกข้อ

   ๓๑. เพลงที่มีการร้องเล่นโดยใช้นักแสดงที่เป็นผู้หญิงล้วนคือเพลงใด

   ก. เพลงเรือ ข. เพลงฉ่อย

   ค. เพลงแม่ศรี ง. เพลงอีแซว

   ๓๒. เพลงซอที่มีชื่อเสียงมากที่สุดเป็นทำนองใด

   ก. ละม้ายจะปุ ข. เซเรเมา

   ค. เพลงซอพม่า ง. ซอล่องน่าน

   ๓๓. เพลงที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า เอ้อระเหย คือเพลงใด

   ก. เพลงพวงมาลัย ข. เพลงระบำบ้านไร่

   ค. เพลงพิษฐาน ง. เพลงเหย่ย

   ๓๔. ภาคอีสานนิยมนำนิทานมาร้องเล่นเป็นเรื่องเรียกว่า

   ก. ลำพื้น ข. ลำเพลิน

   ค. ลำหมู่ ง. ถูกทุกข้อ

   ผลการเรียนรู้ที่ ๓

   ๓๕. ปริศนาคำทายโคลงสี่สุภาพหมายถึง

   ก. คำถามที่แต่งด้วยโคลงสี่สุภาพ ข. โคลงสี่สุภาพที่ไพเราะ

   ค. โคลงสี่สุภาพที่จัดเป็นหมวดหมู่ ง. ถูกทั้ง ก และ ข

   ๓๖. ทำไมจึงเกิดการเล่นปริศนาคำทาย

   ก. เพราะอวดฉลาด ข. เพราะต้องการลองภูมิปัญญา

   ค. เพื่อความสนุกสนาน ง. ถูกทุกข้อ

   ๓๗ ปริศนาคำทายโคลงสี่สุภาพจัดเป็น ปริศนาประเภทใด

   ก. คำกลอน ข. คำสุภาพ

   ค. อักษรไขว้ ง. ธรรมะ

   ๓๘. การฝึกให้ผู้เล่นเป็นผู้มีนิสัยช่างคิด และช่างสังเกตเป็นส่วนใดของ ปริศนา

   ก. โทษ ข. วิธีการ

   ค. ประโยชน์ ง. ความหมาย

   ๓๙. ปริศนาคำทายมักจะนำเรื่องเกี่ยวกับอะไร มาเป็นคำตอบ

   ก. สัตว์ ข. พืช

   ค. ธรรมชาติ ง. ถูกทุกข้อ

   ๔๐. อะไรเอ่ย ทอดแหในอากาศ คอย พิฆาตแมลง

   ก. นก ข. หิ่งห้อย

   ค. แมงมุม ง. อีกา

หมายเลขบันทึก: 572878เขียนเมื่อ 20 กรกฎาคม 2014 17:33 น. ()แก้ไขเมื่อ 23 กรกฎาคม 2015 09:08 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (2)

แบบทดสอบมีประโยชน์มากค่ะ แต่ขอดูแบบเฉลยได้ไหมค้ะ ส่งอีเมลไห้หน่อยนะคะ 18340@nrw.ac.th

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี