กิจกรรม “วิชาการวันคุณภาพศรีนครินทร์ ครั้งที่ 13”

ถาวร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันที่ 19-20 มิถุนายน 57 มีประชุมวิชาการ กิจกรรม “วิชาการวันคุณภาพศรีนครินทร์ ครั้งที่ 13” ประจำปี2557 ณ.ห้องประชุมมิตรภาพและห้องมอดินแดง ชั้น 3 อาคารเรียนรวม

19 มิ.ย.57 จัดบอร์ดและฟังบรรยาย"รู้ด้วยใจ...ไปด้วยกัน"

20 มิ.ย.57 ฟังเรื่องเล่า “ความผูกพัน สู่คุณภาพบริการ”และการนำเสนอผลงานคุณภาพของบุคลากรในแบบ Poster presentation ปีนี้มีผลงานส่ง 110 เรื่อง

หอผู้ป่วยจิตเวชส่ง 3 เรื่องคือโครงการพัฒนาแนวทางเฝ้าระวังการพลัดตก/หกล้มในหอผู้ป่วยจิตเวช     การพัฒนากระบวนการวางแผนจำหน่ายและการดูแลต่อเนื่องในผู้ป่วยจิตเวช และ Clinical Tracer Highlight : การดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะขาดสุรา

1. โครงการพัฒนาแนวทางเฝ้าระวังการพลัดตก/หกล้มในหอผู้ป่วยจิตเวช

         ทางหอผู้ป่วยเห็นปัญหาเรื่องนี้ ได้ดำเนินกิจกรรมลดความเสี่ยงโดยสำรวจอุบัติการณ์จากการหกล้มของผู้ป่วยจิตเวช ตั้งแต่ ปี 2543

         ระยะที่1 ประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานวิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้เกิดการหกล้ม และหาวิธีป้องกัน จัดทำคู่มือแนวทางการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการหกล้มของผู้ป่วยจิตเวช นำแบบระเมินความเสี่ยง Morse fall scale มาใช้ เก็บข้อมูลอุบัติการณ์จากการหกล้มอย่างต่อเนื่องและวิเคราะห์หาสาเหตุ รากเหง้าปัญหา(Root Cause Analysis) เมื่อเกิดอุบัติการณ์ ประเมินผลและปรับปรุงคู่มือ หาแนวทางการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เปลี่ยนพรมเช็ดเท้าชนิดไม่ลื่น ติดตั้ง Nurse Call ในห้องน้ำ จัดซื้อเก้าอี้ขาสูง เพื่อสังเกตผู้ป่วย จัดทำกางเกงขาสามส่วน เสื้อสามารถสำหรับผู้ป่วยที่นั่งรถเข็น

         ระยะที่ 2 (ม.ค.2554 -มิ.ย.2554) สิ่งที่ได้จัดทำคือประชุมวิเคราะห์แนวทางปฏิบัติเฝ้าระวังการพลัดตกหกล้ม ศึกษาค้นคว้าแนวทางปฏิบัติและแบบประเมินความเสี่ยงการพลัดตกหกล้ม ปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติเพื่อเฝ้าระวังการพลัดตกหกล้มเพิ่มเติม นำแบบประเมินEdmonson Psychiatric Fall Risk Assessment มาใช้แทน Morse fall scale และ แบ่งผู้ป่วยเสี่ยงออกเป็น 2 กลุ่มคือกลุ่มเสี่ยงและไม่เสี่ยง

         ระยะที่3 วิเคราะห์หาสาเหตุการหกล้ม นำมาปรับปรุงการดูแล ทำโครงการพัฒนางานเพิ่ม ลดระยะเวลารับส่งเวรลงเพื่อให้มีเวลาดูแลผู้ป่วยมากขึ้น

         ผลลัพธ์ อัตราการหกล้มลดลงและในไตรมาส 4 ปี 2556 – ไตรมาส 1 ปี 2557 ไม่พบอุบัติการณ์

2.ชื่อผลงาน/โครงการพัฒนา:การพัฒนากระบวนการวางแผนจำหน่ายและการดูแลต่อเนื่องในผู้ป่วยจิตเวช

           ผู้ป่วยจิตเวชเป็นผู้ป่วยเรื้อรัง เพื่อให้อัตราการกลับเข้ารักษาซ้ำลดลง ทีมสหสาขาวิชาชีพ ได้จัดทำโครงการพัฒนางาน เรื่อง การพัฒนากระบวนการวางแผนจำหน่ายและการดูแลต่อเนื่องในผู้ป่วยจิตเวช เพื่อให้การดูแลที่ต่อเนื่องซึ่งเป็นนโยบายและเข็มมุ่งของโรงพยาบาลและฝ่ายการพยาบาล เพื่อลดการกลับมาเข้ารักษาซ้ำและการกลับมารักษาก่อนนัด

            ทีมสหสาขาวิชาชีพได้ติดตามโดยการออกไปเยี่ยมบ้านผู้ป่วยและญาติที่มีปัญหาซับซ้อนที่อยู่ในเขตขอนแก่น ติดตามโดยการโทรศัพท์สอบถามอาการทุกรายภายใน 1 สัปดาห์หลังการจำหน่าย และ 1 วันก่อนวันนัด ส่วนผู้ป่วยที่มีปัญหาให้โทรศัพท์ติดตามเป็นระยะๆตามความเหมาะสมโดยพยาบาลเวรบ่าย (เริ่ม ต.ค.57) ผู้ป่วยที่เข้ารักษาในหอผู้ป่วยจิตเวชให้ลงโปรแกรมระบบส่งต่อเพื่อการดูแลต่อเนื่องทุกรายโดยพยาบาลเจ้าของไข้

             ผลลัพธ์ มีผู้ป่วยได้รับการติดตามทางโทรศัพท์ มากกว่า 80 % ผู้ป่วยกลับมารักษาซ้ำ ลดลง อัตราความพอใจของผู้ป่วยและญาติมากกว่า 90 %

3.โครงการพัฒนา: Clinical Tracer Highlight : การดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะขาดสุรา

             มีผู้ป่วยมาบำบัดเพื่อเลิกสุราในหลายหอผู้ป่วยในโรงพยาบาล การเกิดภาวะขาดสุรา (Alcohol withdrawal) พบได้บ่อย และอันตรายหากไม่ไดรับการช่วยเหลือ เราได้มีการตั้งทีมการดูแลรักษาอย่างเป็นระบบ ทั้งเรื่องรูปแบบการให้ยาและการพยาบาลซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ทันท่วงที ป้องกันภาวะแทรกซ้อน มีการจัดระบบการรักษาภาวะขาดสุราที่เป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการดูแล รักษาผู้ป่วย—

—           เมื่อผู้ป่วยมาห้องตรวจได้มีการซักประวัติการดื่มสุรา ปัจจัยเสี่ยงการเกิดภาวะขาดสุรา ประเมิน CIWA Score ให้ยาเพื่อป้องกันการชักตามคำสั่งแพทย์ ประสานงานและนำผู้ป่วยไปหอผู้ป่วยจิตเวชเพื่ออยู่รักษาเร็วที่สุด เน้นความปลอดภัยระหว่างนำส่ง ประเมินและให้ยาตามแนวทาง CPG (Clinical Practice Guidelines) เฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนจากภาวะขาดสุรา

           ผลลัพธ์ ผู้ป่วยได้รับการรักษาภายใน 1 ชั่วโมงภายหลังการวินิจฉัยภาวะ Alcohol withdrawal delirium มากกว่า 80 % 

ผู้ป่วยที่มีภาวะขาดสุราอาการสงบ ลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน 

..................................................................................................................................................................

          ความรู้สึกของข้าพเจ้า  "งานคุณภาพ งานพัฒนา ก้าวไปข้างหน้า อย่าหยุดยั้ง"

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ถาวรความเห็น (5)

น่าสนใจ

เขียนเมื่อ 

แวะมาให้กำลังใจครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากค่ะพี่แก้ว

จำได้ว่าพี่แก้วเคยเสนอแนะเรื่องการติดตามทางโทรศัพท์ค่ะ เป็นประโยชน์แก่ผู้ป่วยค่ะ โดยเฉพาะการโทรก่อนนัด1วันนั้น เป็นการเตือนในตัวเพราะบางคนลืมวันนัดค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากค่ะอาจารย์หมอ JJ 

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะอาจารย์ ดร.ธวัชชัย

อาจารย์โอ๋-อโณ

และคุณtuknarakค่ะ