วันนี้ มีโอกาส(โชคดี)ได้ไปฟัง รศ.ดร. เรมวล นันท์ศุภวัฒน์ ประธานสาขาการบริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   บรรยายที่รพ อุตรดิตถิ์  หัวข้อ " คิดอย่างไร...ให้เกิดนวัตกรรม  "   บรรยายกาศสนุก+ได้ข้อคิด+ได้ความรู้ ดีมาก  เพราะนอกจากวิทยากรที่มีความสามารถและมากด้วยอารมณ์ขันแล้ว ยังได้ฟัง อนพ วัชรพล ภูนวล และน้องนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาล ที่มีความคิดสร้างสรรค์  มาร่วมวิเคราะห์กรณีศึกษาด้วย  และได้การสะท้อนคิดจากการอ่านcase ออกมาเป็นKMแลกเปลี่ยนกันด้วย

 ความคิดสร้างสรรค์ เป็นกุญแจสำคัญที่นำไปสู่นวัตกรรม ซึ่งความคิดสร้างสรรค์นั้นต้องไม่มีการกระทบ หรือความไม่ปลอดภัยกับคนอื่น

ความคิดสร้างสรรค์ จะเกิดขึ้นในองค์การ ต้องได้รับการสนับสนุนจากภาวะผู้นำของผู้บริหาร    และมีความเชื่อว่า "คนมีศักยภาพในการทำงาน  คนจะช่วยทำงานให้ดี เพราะฉะนั้นจะทำอย่างไรจะสร้างคนให้มีศักยภาพ"

ความคิดสร้างสรรค์  จะทำทีมงานเพื่อการสร้างสรรค์ เทคนิคที่เราใช้กันบ่อยๆ คือ การระดมความคิดเห็น ที่มีหลักว่า มุ่งความสนใจ มีเป้าหมาย, ไม่ประเมินผลระหว่างการคิด(ปล่อยให้ความคิดออกมาให้มากที่สุด), คนที่มีส่วนร่วมตรงนั้นรู้สึกปลอดภัย:ความคิดที่ไม่เห็นด้วยจะไม่มีผลกระทบต่อเขา(ไม่ใช่ไปโกธร หรือจำไว้  ว่าเขาไม่เห็นด้วย) ,คุยกันต่อเนื่องไม่ขาดตอน และต่อยอดความคิดให้ได้

อีกเทคนิค คือ การโยนลูกบอล คนหนึ่งคิดแล้วโยนออกไป  คนต่อไปต้องไปทำความเข้าใจว่าเรื่องที่เรารับมาจะทำให้ดีขึ้นได้อย่างไร คิดทบทวน ปรับปรุงในเรื่องเดียวกัน และโยนให้คนต่อไปช่วยคิดต่ออีก ไปเรื่อยๆ

โดยสรุป เราฝึกฝนตนเองให้มีความคิดสร้างสรรค์ได้  โดยเราต้องมีเป้าหมายในตัวเอง  ค้นหาโอกาสด้วยความมุ่งมั่น กัดไม่ปล่อย   คิดอยู่เสมอว่าจะทำให้ดีขึ้นอีกได้อย่างไร  เรียนรู้ที่จะไปเปรียบเทียบ แข่งดี กับผู้ที่ปฏิบัติได้ดีกว่า และค้นหาวิธีการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ