ห้องเรียนเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้ ถ้าห้องเรียนใดไม่เหมาะสม ก็น่าจะช่วยกันปรับปรุง จะทราบได้ว่าเหมาะสมหรือไม่ก็คงต้องช่วยกันประเมิน  แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นโดยกลุ่มคนทำงานที่อยากช่วยกันพัฒนา หากเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็สามารถนำไปใช้ต่อได้ โดย download ที่ http://mis.science.cmu.ac.th/file/qa/form_310806103744.pdf