การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552 ฉบับที่ 3 พ.ศ.2555 และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง

การฝึกอบรม หมายถึง การอบรม ประชุม สัมมนา (วิชาการ เชิงปฏิบัติการ) บรรยายพิเศษ ฝึกศึกษา ฝึกงาน ดูงาน หรือเรียกชื่ออย่างอื่นท้งในประเทศ ต่งประเทศ มีโครงการ /หลักสูตร ช่วงเวลาชัดที่แน่นอน เพื่อพัฒนาบุคคล /เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไม่มีการรับปริญญา / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ *ไม่ใช่หลักสูตรการเรียนการสอน การศึกษาต่อ ไม่ใช่การประชุมหารือ ประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน

 สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

1. การใช้และตกแต่งสถานที่

2. ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์

3. ค่าประกาศนียบัตร

4. ค่าถ่ายเอกสาร พิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์

5. ค่าเช่าอุปกรณ์

รายการที่ 1 – 5 เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น เหมาะสมและประหยัด โดยจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ

6. ค่ากระเป๋า สิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร ไม่เกินใบละ 300 บาท

7. ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ไม่เกินแห่งละ 1,500 บาท

8. ค่าสมนาคุณวิทยากร บุคคลของรัฐ ชม.ละ 600 บาท บุคคลภายนอก ชม.ละ 1200 บาท โดยคิด 1 ชม. ต้องบรรยายไม่น้อยกว่า 50 นาที หากสูงกว่านี้ต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดีโดยแนบความรู้ความสามารถของวิทยากร

9. ค่าอาหารว่างไม่เกิน 100 บาท/คน/มื้อ

10. ค่าอาหาร สถานที่ราชการ ไม่เกิน 400 บาท/วัน/คนสถานที่เอกชน ไม่เกิน 700 บาท/วัน/คน

11. ค่าเช่าที่พัก ห้องเดี่ยว ไม่เกิน 1,450 บาท/คน/วันห้องคู่ ไม่เกิน 900 บาท/คน/วัน

12. ค่ายานพาหนะ ตามระเบียบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

13. ค่าเบี้ยเลี้ยง 240 บาท (นับมากกว่า 12 ชม. เป็น 1 วัน) (เอกสารเบิกจ่าย แบบ 8708) หากผู้จัดงานจัดอาหารไว้ให้ หักตามสัดส่วนของมื้ออาหารที่จัดให้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานการเงินความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

มีประโยชน์มากค่ะ  บางครั้งได้เป็นผู้จัดอบรม  ขอบคุณนะคะ

เขียนเมื่อ 

ขอนำไปเผยแพร่นะครับ