•รูปแบบการจัดการเรียนรู้ เรื่อง พุทธศาสนาสมัยทวารวดี โดยใช้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย์เป็นแหล่งการเรียนรู้


  • รูปแบบการจัดการเรียนรู้
  • เรื่อง พุทธศาสนาสมัยทวารวดี
  • โดยใช้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย์เป็นแหล่งการเรียนรู้

แนวคิดและหลักการจัดการเรียนรู้

พุทธธรรมเป็นขุมทรัพย์ทางวิชาการที่สำคัญยิ่งแหล่งหนึ่งของโลก มีฐานะเป็นศาสตร์แห่งการเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าทางปัญญาให้แก่สังคมมนุษย์โดยส่วนรวม การหันมาใช้พุทธธรรมเป็นหลักในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนจึงอาจเป็นการเสนอทางเลือกใหม่ในการพัฒนาการศึกษาของสังคมไทยและสังคมโลก

พระพรหมคุณาภรณ์(ป.อ. ปยุตโต) (๒๕๕๐,๑๘๑) กล่าวว่า “ภารกิจของพระพุทธศาสนาและระบบการศึกษาของพระพุทธศาสนา ก็คือการช่วยมนุษย์ให้แก้ปัญหาของตนได้” และ “ภารกิจสำคัญของการศึกษา ก็คือ การฝึกอบรมบุคคลให้พัฒนาปัญญา ให้เกิดความรู้ความเข้าใจในข้อเท็จจริงและสภาวะของสิ่งทั้งหลาย มีทัศนคติต่อสิ่งทั้งหลายอย่างถูกต้อง ปฏิบัติและจัดการกับสิ่งทั้งหลายตามที่ควรจะเป็น เพื่อให้เกิดเป็นประโยชน์ตน คือ ความมีชีวิตอยู่อย่างสำเร็จผลดีที่สุด มีจิตใจเป็นอิสระ มีสุขภาพจิตสมบูรณ์ และประโยชน์ผู้อื่น คือสามารถสร้างสรรค์ประโยชน์สุขแก่ชนทั้งหลายที่อยู่ร่วมกันเป้นสังคมได้”

กระบวนการพัฒนาปัญญา

พระพรหมคุณาภรณ์(ป.อ.ปยุตโต) (๒๕๕๐,๑๘๔)ได้แบ่งความรู้ออกเป็น ๒ ประเภทคือ

๑.สุตะ คือความรู้จากการฟัง การเรียน การอ่าน รับการถ่ายทอดจากแหล่งความรู้อื่น ๆ

๒.ปัญญา คือความรู้ประเภทเข้าใจสภาวะ รู้คิด รู้เลือกคัด วินิจฉัยและรู้ที่จะจัดการเป็นความรู้ประเภทที่มุ่งหมายและเป็นส่วนสำคัญของการศึกษาแนวพุทธส่วนความรู้ประเภทแรกนั้นเป็นอุปกรณ์สำหรับนำไปทำประโยชน์แต่ไม่ถือเป็นองค์ธรรมแกนในระบบการศึกษาแนวพุทธ

พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูรธมฺมจิตโต) (๒๕๔๓,๗-๙) ได้แบ่งประเภทของความรู้ คือความรู้ระดับสัญญากับระดับปัญญามีความแตกต่างกัน สัญญาเป็นความรู้ผิวเผินคือรู้เท่าที่เห็นเป็นความรู้ในระดับความจำได้หมายรู้เป็นความรับรู้เฉพาะจุด ส่วนคำว่าปัญญานั้น แปลว่า รอบรู้มี ๒ ความหมาย คือ (๑) รู้รอบ (๒) รู้ลึก

บ่อเกิดของปัญญาตามนัยแห่งพุทธศาสนา

พระราชวรมุนี(ประยูรธมมจิตโต)(๒๕๔๓,๑๐)ได้อธิบายถึงแหล่งกำเนิดของปัญญาตามนัยแห่งพุทธศาสนาโดยแบ่งกำเนิดปัญญา ๓ แหล่ง คือ

๑.สุตมยปัญญา หมายถึง ความรู้รอบและรู้ลึกที่เกิดจากสุตะคือการรับข้อมูลจากแหล่งความรุ้ภายนอกตัวเรา คือจากปรโตฆสะ คนที่มีสุตมยปัญญามากจัดว่ามีความจำดี

๒.จินตามยปัญญา หมายถึง ความรู้รอบและรู้ลึกที่เกิดจากการคิดซึ่งเป็นกระบวนการทำงานของจิตภายในตัวเรา มีโยนิโสมนสิการเป็นจุดเริ่มต้นของการคิดถูกทาง คนที่มีจินตามยปัญญาจะฉลาดในการวิเคราะห์ข้อมูล เน้นการคิดวิเคราะห์มากกว่าจดจำ

๓.ภาวนามยปัญญา หมายถึง ความรู้รอบและรู้ลึกที่เกิดจากการลงมือปฏิบัติซึ่งผ่านขั้นตอนการลองผิดลองถูก ผู้มีทักษะในเรื่องต่างๆ ปัญญาที่เกิดจากประสบการณ์ของการปฏิบัติจัดเป็นภาวนามยปัญญา

บุพภาคแห่งปัญญา

พระธรรมปิฎก(ป.อ.ปยุตโต)(อ้างในวรรณา สุติวิจิตร(๒๕๔๑,๗-๘)อธิบายไว้ว่า ปัจจัยที่ทำให้เกิดสัมมาทิฎฐิ คือ บุคคลจะได้รับการสอนให้เกิดความรู้ ความเช้าใจ ความคิดเห้น แนวคิด ทัศนคติ ค่านิยมที่ถูกต้องดีงาม เกื้อกูลแก่ชีวิตและสังคมสอดคล้องกับความเป้นจริงนั้น ประกอบด้วยปัจจัย ๒ ประการ คือ

๑. ปัจจัยภายนอก เรียกว่า ปรโตโฆสะ แปลว่าเสียงจากผู้อื่น หรือเสียงบอกจากผู้อื่น ได้แก่ การรับถ่ายทอดหรืออิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมทางสังคม เช่นพ่อแม่ ครู อาจารย์ เพื่อนที่คบหา หนังสือ สื่อมวลชน และวัฒนธรรม ซึ่งให้ข่าวสารที่ถูกต้อง สั่งสอนแนะนำชักจูงไปในทางที่ถูกต้องดีงาม

๒. ปัจจัยภายใน เรียกว่า โยนิโสมนสิการ แปลว่า การทำในใจโดยแยบคาย หมายถึง การคิดถูกวิธี ความรู้จักคิด หรือคิดเป็น

และในบรรดาปัจจัย ๒ อย่างนี้ ปัจจัยข้อที่ ๒ คือโยนิโสมนสิการ เป็นส่วนที่ขาดไม่ได้ของการศึกษา เนื่องจากการศึกษาจะสำเร็จผลแท้จริงบรรลุจุดหมายได้ก็เพราะปัจจัยข้อที่ ๒ นี้ โดยที่ปัจจัยข้อที่ ๒ อาจให้เกิดการศึกษาได้โดยไม่มีข้อที่ ๑ แต่ปัจจัยข้อที่ ๑ จะต้องนำไปสู่ปัจจัยข้อที่ ๒ ด้วย เมื่อบุคคลมีสัมมาทิฎฐิแล้ว การคิด การพูด การกระทำ และการแสดงออก หรือ ปฏิบัติต่างๆก็ถูกต้องดีงาม เกื้อกูล นำไปสู่การดับทุกข์ แก้ปัญหาได้

พระพรหมคุณาภรณ์(ป.อ.ปยุตโต)(๒๕๕๐,๑๘๒-๑๘๓)ได้เสนอข้อกำหนดในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาปัญญาของมนุษย์ได้ดังนี้

๑. ภารกิจสำคัญของการศึกษา ได้แก่ การช่วยให้บุคคล เกิดทัศนคติที่ถูกต้อง คือ รู้จักมองสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นและสามารถจัดการกับสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นตามที่ควรเป็น ให้เกิดประโยชน์แก่ตนและสังคม ไม่ให้มองเห็นและจัดการสิ่งทั้งหลายตามอำนาจกิเลสตัณหา

๒. ทัศนคติที่ถูกต้อง และความสามารถจัดการดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นได้ด้วยการพัฒนาปัญญา และปัญญาเป็นความรู้ความเข้าใจที่เกิดขึ้นในตัวบุคคลนั้นเองเท่านั้น ผู้อื่นจะนำมายัดเยียดให้หรือบังคับให้รับเข้าไว้ไม่ได้

๓. ในเมื่อปัญญาต้องเกิดจากความรุ้ความเข้าใจที่พัฒนาขึ้นในตัวบุคคลเอง ภารกิจของผุ้สอนและให้การศึกษาทั้งหลาย จึงเป็นเพียงผู้ชี้นำทางหรืออำนวยโอกาส ช่วยให้ผู้เรียนหรือผู้รับการศึกษาอบรม ดำเนินเข้าสู่ปัญญา สิ่งที่ดีที่สุดที่ผู้สอนจะทำได้คือ ตั้งใจช่วยเหลือ พยายามสรรหาอุบาย กลวิธี และอุปกรณ์ต่างๆ ที่จะมาช่วยผู้เรียนให้เข้าถึงปัญญาอย่างได้ผลที่สุด อย่างที่ภาษาบาลีเรียกว่า กัลยาณมิตร

๔. โดยเหตุผลเดียวกัน ในระบบการศึกษาเช่นนี้ ผู้เรียนเป้นผู้มีบทบาทสำคัญในฐานะเป็นผู้สร้างปัญญาให้เกิดแก่ตน จึงต้องเป็นผู้มีส่วนร่วมและเป็นผู้ได้ลงมือกระทำให้มากที่สุดเท่าที่จะช่วยให้ตัวเขาเกิดปัญญานั้นขึ้นได้ และโดยนัยนี้ ความสามารถ ความถนัด อุปนิสัยต่าง ๆ ของผู้เรียน จึงเป็นสิ่งที่ผู้สอนจะต้องคำนึงอย่างสำคัญ เพื่อจัดสภาพการเรียนและกลวิธีการสอนต่างๆ เป็นต้น ให้ผู้เรียนเรียนอย่างได้ผลดีที่สุด

๕. ในเมื่อปัญญาเป็นของยัดเยียดยังคับให้รับเอาไม่ได้ การเรียนการสอนจึงต้องใช้วิธีการแห่งปัญญาคือ ผู้เรียนต้องเป็นอิสระในการใช้ความคิด และในการที่จะซักถามโต้ตอบสืบเสาะค้นหาความจริงต่างๆ ให้ได้รับความรู้ความเข้าใจขึ้นในตน

รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์เป็นแหล่งการเรียนรู้

การจัดการเรียนรู้เชิงพุทธ คือ การใช้หลักพุทธธรรมเป็นฐานความคิดในการพัฒนาปัญญาตามรูปแบบทางการศึกษาเรียนรู้ โดยประยุกต์แนวคิดทางพุทธศาสนา เรื่องบุพภาคแห่งปัญญา ได้แก่ปรโตโฆสะและโยนิโสมนสิการและหลักวุฒิธรรม ๔ ประการคือสัปปุริสสังเสวะ (เสวนาผู้รู้)สัทธัมมัสสวนะ (ฟังดูคำสอน) โยนิโสมนสิการ (คิดให้แยบคาย) และธัมมานุธัมมปฏิบัติ (ปฏิบัติให้ถูกหลัก) ประกอบกับแนวคิดปรัชญาสร้างสรรค์นิยม (Constructivism)

ในการศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนรู้ เรื่อง พุทธศาสนาสมัยทวารวดี โดยใช้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย์เป็นแหล่งการเรียนรู้ ได้แนวทางในการจัดการเรียนรู้ ดังนี้

๑.แหล่งการเรียนรู้ (เสวนาผู้รู้)

๑.๑ พิพิธภัณฑ์

- วัตถุแสดง

-นิทรรศการ

-วิทยากร

๑.๒ อาจารย์ผู้สอน

-ใบความรู้

-คำอธิบาย

๑.๓ หนังสือหรือเอกสารอื่น ๆ

๒. การเรียนรู้ (ฟังดูคำสอน) เน้นหลักการเรียนรู้แบบพหูสูต(สุ จิ ปุ ลิ)

๒.๑ ขั้นรับรู้และรวบรวมองค์ความรู้

-ศึกษาจากวัตถุแสดง

-ศึกษาจากนิทรรศการ

-ศึกษาจาการฟังการบรรยายของวิทยากร

-ศึกษาจากใบความรู้และคำอธิบายของอาจารย์

๒.๒ ขั้นประมวลองค์ความรู้และสรุปความองค์รู้

-บันทึกความรู้

-ซักถามข้อสงสัย

-บันทึกใบงาน

๓.การวิเคราะห์องค์ความรู้ (คิดโดยแยบคาย)

๓.๑ขั้นวิเคราะห์ความเข้าใจเชิงลึก

-วิเคราะห์ความสำคัญของพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย์

-วิเคราะห์ลักษณะของพุทธศาสนาสมัยทวารวดี

-วิเคราะห์หลักธรรมและชาดกที่สะท้อนโดยโบราณวัตถุชิ้นสำคัญ

๓.๒การอภิปราย

๓.๓การนำเสนอผลการวิเคราะห์

๔. การนำความรู้สู่การปฏิบัติ(ธัมมานุธัมมปฏิบัติ)

๔.๑การจัดทำชิ้นงานจากองค์ความรู้

๔.๒ การนำเสนอแนวทางการอนุรักษ์และสืบทอดพุทธศาสนา

ในส่วนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางข้างต้นนี้ได้ใช้รูปแบบการรวม-แยก-รวม โดยมีขั้นตอนดังนี้

๑. ขั้นรวมเป็นขั้นนำเข้าสู่กิจกรรม เพื่อร่วมกันรับฟัง ทำความเข้าใจคำชี้แจงเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนรู้และกำหนดการต่างๆรวมทั้งแบ่งกลุ่มออกเป็น ๔ กลุ่ม ตามจำนวนฐานการเรียนรู้

๒.ขั้นแยกเป็นขั้นที่นักศึกษาแต่ละกลุ่ม ต้องแยกกลุ่มเพื่อเข้าศึกษาตามฐานการเรียนรู้ทั้ง ๔ ฐาน โดยมีวิทยากรประจำฐานเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และแต่ละกลุ่มต้องเข้ากิจกรรมฐานการเรียนรู้ครบทั้ง ๔ ฐานในลักษณะวนฐาน

๓.ขั้นรวมเป็นขั้นที่นักศึกษาทุกกลุ่มมารวมกลุ่มกันอีกครั้ง เพื่อวิเคราะห์ อภิปรายและรายงานผลการศึกษา

แผนผังแสดงรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ใช้รูปแบบ รวม-แยก-รวม

กำหนดการ การจัดกิจกรรมเรียนรู้

ตามรูปแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ เรื่องพุทธศาสนาสมัยทวารวดี

โดยใช้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย์เป็นแหล่งการเรียนรู้

เวลา กิจกรรมการเรียนรู้
๐๘.๐๐-๐๘.๔๐ น. ลงทะเบียน –รายงานตัว ทำแบบทดสอบก่อนเรียน
๐๘.๔๐-๐๙.๐๐ น. ชี้แจงกิจกรรมการเรียนรู้และแบ่งกลุ่มย่อย๔ กลุ่ม เพื่อเข้าฐานศึกษา ๔ ฐาน
๐๙.๐๐ - ๑๑.๔๐ น. ศึกษาเรียนรู้จากฐานการเรียนรู้ ๔ ฐาน
ฐานเรียนรู้ที่ ๑ ความเป็นมาและความสำคัญของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย์   (๔๐ นาที)ฐานเรียนรู้ที่ ๒ พุทธศาสนาสมัยทวารวดี   (๔๐นาที)๑) ความเป็นมาของอาณาจักรทวารวดี

๒)   การเข้ามาของพุทธศาสนาสมัยทวารวดี

๓)   หลักฐานทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับพุทธศาสนาสมัยทวารวดี

ฐานการเรียนรู้ที่   ๓ หลักธรรมสำคัญที่ปรากฎในพุทธศิลป์สมัยทวารวดี (๔๐ นาที)

ฐานการเรียนรู้ที่   ๔ ชาดกที่ปรากฎในประติมากรรมสมัยทวารวดี (๔๐นาที)

๑๑.๔๐ - ๑๒.๐๐น. รวมกลุ่มฟังคำชี้แจงการทำกิจกรรมในภาคบ่าย
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐น. พักรับประทานอาหาร
๑๓.๐๐-๑๔.๐๐น. แยกกลุ่มวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้   ๔ ฐาน
๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ น. นำเสนอผลสรุปการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้   กลุ่มละ๑๐นาที
๑๕.๐๐-๑๕.๓๐ น. ร่วมกันอภิปรายและซักถามข้อสงสัยจากวิทยากร
๑๕.๓๐-๑๖.๐๐ น. วางแผนการจัดทำชิ้นงานและนำเสนอแนวทางการอนุรักษ์พิพิธภัณฑ์และสืบทอดพระพุทธศาสนา
๑๖.๐๐-๑๖.๓๐ น. ประเมินผล   ๑)   ประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้๒)ประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้

แนวการจัดการเรียนรู้

เรื่องพระพุทธศาสนาสมัยทวารวดี

ตามรูปแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ เรื่องพุทธศาสนาสมัยทวารวดี

โดยใช้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย์เป็นแหล่งการเรียนรู้

-----------------------

๑.มาตรฐานผลการเรียนรู้

๑) ด้านคุณธรรมจริยธรรม

๑.มีความตรงต่อเวลา

๒.มีความรับผิดชอบ

๓.มีความสนใจใฝ่รู้

๔.ตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของพิพิธภัณฑ์พระปฐมเจดีย์

๒) ด้านความรู้

๑. มีความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาและความสำคัญของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย์

๒.มีความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนาสมัยทวารวดี

๓.มีความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมสำคัญที่ปรากฎในพุทธศิลป์สมัยทวารวดี

๔.มีความรู้เกี่ยวกับชาดกที่ปรากฎในประติมากรรมสมัยทวารวดี

๓) ด้านทักษะทางปัญญา

๑.มีทักษะในการศึกษาเรียนรู้โดยใช้หลักการฟัง คิด ถาม จดบันทึก (สุจิ ปุลิ)

๒.สามารถคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ได้อย่างเป็นระบบ

๓.สามารถใช้วิธีการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม

๔.สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

๔)ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

๑.มีทักษะในการสร้างความสามัคคีในการทำงานร่วมกันเป็นทีม

๒.มีทักษะความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีในการทำงานเป็นทีม

๓.มีทักษะในสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างนักศึกษาด้วยกัน

๔.มีทักษะในการปฏิบัติตนในฐานะเป็นผู้เรียนที่ดี

๕)ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

๑.มีทักษะในการเรียบเรียงภาษาเพื่อถ่ายทอดและสื่อความหมายได้อย่างเหมาะสม

๒.มีทักษะในใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการค้นคว้าและนำเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม

๒.จุดประสงค์การเรียนรู้

พุทธิพิสัย ๒๐ % ๑.   เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องพุทธศาสนาสมัยทวารวดี
ทักษะพิสัย ๕๐% ๒.   เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง(ทักษะการสังเกต   การสืบค้น รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การบันทึกข้อมูล   การจัดก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและการนำเสนอข้อมูล๓. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการคิด การแก้ปัญหา   การให้เหตุผลและความคิดสร้างสรรค์๔. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการบริหารจัดการและทักษะกระบวนการกลุ่ม

๕. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องพุทธศาสนาสมัยทวารวดีมาใช้ในการดำเนินชีวิต

จิตพิสัย ๓๐ % ๖.เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของพุทธศาสนาสมัยทวารวดี   เกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์๗.   เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของหลักธรรมทางพุทธศาสนาที่มีต่อชีวิตประจำวัน๘. เพื่อสร้างนิสัยใฝ่เรียนรู้และนิสัยรักการทำงาน   ทำให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

๓. เนื้อหาสาระ

๑.ความเป็นมาและความสำคัญของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย์

๒.พุทธศาสนาสมัยทวารวดี

๑) ความเป็นมาของอาณาจักรทวารวดี

๒) การเข้ามาของพุทธศาสนาสมัยทวารวดี

๓) หลักฐานทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับพุทธศาสนาสมัยทวารวดี

๓.หลักธรรมสำคัญที่ปรากฎในพุทธศิลป์สมัยทวารวดี

๔.ชาดกที่ปรากฎในประติมากรรมสมัยทวารวดี

๔. กิจกรรมการเรียนรู้

๑.แหล่งการเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ (เสวนาผู้รู้)

๑.๑ พิพิธภัณฑ์

- วัตถุแสดง

-นิทรรศการ

-วิทยากร

๑.๒ อาจารย์ผู้สอน

-ใบความรู้

-คำอธิบาย

๑.๓ หนังสือหรือเอกสารอื่น ๆ

๒. การเรียนรู้ (ฟังดูคำสอน) เน้นหลักการเรียนรู้แบบพหูสูต(สุ จิ ปุ ลิ)

๒.๑ ขั้นรับรู้และรวบรวมองค์ความรู้

-ศึกษาจากวัตถุแสดง

-ศึกษาจากนิทรรศการ

-ศึกษาจาการฟังการบรรยายของวิทยากร

-ศึกษาจากใบความรู้และคำอธิบายของอาจารย์

๒.๒ ขั้นประมวลองค์ความรู้และสรุปความองค์รู้

-บันทึกความรู้

-ซักถามข้อสงสัย

-บันทึกใบงาน

๓.การวิเคราะห์องค์ความรู้ (คิดโดยแยบคาย)

๓.๑ขั้นวิเคราะห์ความเข้าใจเชิงลึก

-วิเคราะห์ความสำคัญของพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย์

-วิเคราะห์ลักษณะของพุทธศาสนาสมัยทวารวดี

-วิเคราะห์หลักธรรมและชาดกที่สะท้อนโดยโบราณวัตถุชิ้นสำคัญ

๓.๒การอภิปราย

๓.๓การนำเสนอผลการวิเคราะห์

๔. การนำความรู้สู่การปฏิบัติ(ธัมมานุธัมมปฏิบัติ)

๔.๑การจัดทำชิ้นงานจากองค์ความรู้

๔.๒ การนำเสนอแนวทางการอนุรักษ์และสืบทอดพุทธศาสนา

๕. การวัดและประเมินผล

การวัดผล การประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด
๑.   สังเกตจากการทำกิจกรรม ๑.นักศึกษาแต่ละกลุ่มได้รับคะแนนจากการประเมินไม่ต่ำกว่า   ระดับ๓ ๑.แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรมแต่ละฐาน
๒.   ตรวจใบงาน ๒.นักศึกษาทำใบงานได้ถูกต้องไม่ต่ำกว่า   ๗๐ % ๒.ใบงาน
๓.   ตรวจแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ๓.นักศึกษาทำแบบทดสอบได้ถูกต้องไม่ต่ำกว่า   ๗๐ % ๓.แบบทดสอบ
๔.ตรวจชิ้นงานจากการเรียนรู้ ๔.นักศึกษาได้รับคะแนนจากการประเมินไม่ต่ำกว่า   ระดับ๓ ๔.แบบประเมินชิ้นงาน

แนวการจัดการเรียนรู้

เรื่องพระพุทธศาสนาสมัยทวารวดี

ตามรูปแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ เรื่องพุทธศาสนาสมัยทวารวดี

โดยใช้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย์เป็นแหล่งการเรียนรู้

-----------------------

๑.จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านคุณธรรมจริยธรรม

๑.มีความตรงต่อเวลา

๒.มีความรับผิดชอบ

๓.มีความสนใจใฝ่รู้

๔.ตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของพิพิธภัณฑ์พระปฐมเจดีย์

ด้านความรู้

๑. มีความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาและความสำคัญของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย์

๒.มีความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนาสมัยทวารวดี

๓.มีความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมสำคัญที่ปรากฎในพุทธศิลป์สมัยทวารวดี

๔.มีความรู้เกี่ยวกับชาดกที่ปรากฎในประติมากรรมสมัยทวารวดี

ด้านทักษะทางปัญญา

๑.มีทักษะในการศึกษาเรียนรู้โดยใช้หลักการฟัง คิด ถาม จดบันทึก (สุจิ ปุลิ)

๒.สามารถคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ได้อย่างเป็นระบบ

๓.สามารถใช้วิธีการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม

๔.สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

๑.มีทักษะในการสร้างความสามัคคีในการทำงานร่วมกันเป็นทีม

๒.มีทักษะความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีในการทำงานเป็นทีม

๓.มีทักษะในสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างนักศึกษาด้วยกัน

๔.มีทักษะในการปฏิบัติตนในฐานะเป็นผู้เรียนที่ดี

ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

๑.มีทักษะในการเรียบเรียงภาษาเพื่อถ่ายทอดและสื่อความหมายได้อย่างเหมาะสม

๒.มีทักษะในใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการค้นคว้าและนำเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม

๒. เนื้อหาสาระ

๑.ความเป็นมาและความสำคัญของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย์

๒.พุทธศาสนาสมัยทวารวดี

๑) ความเป็นมาของอาณาจักรทวารวดี

๒) การเข้ามาของพุทธศาสนาสมัยทวารวดี

๓) หลักฐานทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับพุทธศาสนาสมัยทวารวดี

๓.หลักธรรมสำคัญที่ปรากฎในพุทธศิลป์สมัยทวารวดี

๔.ชาดกที่ปรากฎในประติมากรรมสมัยทวารวดี

๓. กิจกรรมการเรียนรู้

กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาปัญญาเป็นประยุกต์แนวคิดหลักคิดทางพระพุทธศาสนาเรื่องบุพภาคแห่งปัญญาคือ ปรโตโฆสะและโยนิโสมนสิการ กับหลักธรรมวุฒิธรรม ๔ ประยุกต์กับแนวคิดปรัชญา Constructivismโดยมีกระบวนการเรียนรู้ที่สำคัญดังนี้

๑.แหล่งเรียนรู้ (เสวนาผู้รู้)

๑.๑ พิพิธภัณฑ์

- วัตถุแสดง

-นิทรรศการ

-วิทยากร

๑.๒ อาจารย์ผ้สอน

-ใบความรู้

-คำอธิบาย

๑.๓ หนังสือหรือเอกสารอื่น ๆ

๒.การเรียนรู้(ฟังดูคำสอน)

ใช้หลักการเรียนรู้แบบพหูสุตร สุ จิ ปุ ลิ

๒.๑ ขั้นรับรู้และรวบรวมองค์ความรู้

-ศึกษาจากวัตถุแสดง

-ศึกษาจากนิทรรศการ

-ศึกษาจาการฟังการบรรยายของวิทยากร

-ศึกษาจากใบความรู้และคำอธิบายของอาจารย์

๒.๒ ขั้นประมวลองค์ความรู้และสรุปความองค์รู้

-บันทึกความรู้

-ซักถามข้อสงสัย

-บันทึกใบงาน

๓.การวิเคราะห์องค์ความรู้ (คิดโดยแยบคาย)

๓.๑ขั้นวิเคราะห์ความเข้าใจเชิงลึก

-วิเคราะห์ความสำคัญของพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย์

-วิเคราะห์ลักษณะของพุทธศาสนาสมัยทวารวดี

-วิเคราะห์หลักธรรมและชาดกที่สะท้อนโดยโบราณวัตถุชิ้นสำคัญ

๓.๒การอภิปราย

๓.๓การนำเสนอผลการวิเคราะห์

๔.การนำความรู้สู่การปฏิบัติ(ธรรมานุธรรมปฏิบัติ)

- จัดทำชิ้นงานจากองค์ความรู้

-การนำเสนอแนวทางการอนุรักษ์และสืบทอดพุทธศาสนา

๔. การประเมินผล

๑.ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

-แบบทดสอบ

๒.ประเมินกระบวนการเรียนรู้

-แบบสอบถามความพึงงพอใจ

๕. แหล่งการเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้

๑.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย์

๒.ใบความรู้

๓.ใบงาน

๖. การวัดและประเมินผล

การวัดผล การประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด
๑.   สังเกตจากการทำกิจกรรม ๑.นักศึกษาแต่ละกลุ่มได้รับคะแนนจากการประเมินอยู่ในระดับดี ๑.แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรมแต่ละฐาน
๒.   ตรวจใบงาน ๒.นักศึกษาทำใบงานได้ถูกต้องไม่ต่ำกว่า   ๗๐ % ๒.ใบงาน
๓.   ตรวจแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ๓.นักศึกษาทำแบบทดสอบได้ถูกต้องไม่ต่ำกว่า   ๗๐ % ๓.แบบทดสอบ
๔.ตรวจชิ้นงานจากการเรียนรู้ ๔.นักศึกษาได้รับคะแนนจากการประเมินไม่ต่ำกว่า   ระดับ๓ ๔.แบบประเมินชิ้นงาน

ฐานการเรียนรู้ที่ ๑

ความเป็นมาและความสำคัญของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย์

๑. จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านคุณธรรม นักศึกษา

๑.มีความตรงต่อเวลา

๒.รู้จักระเบียบวินัยในการทำงานร่วมกับผู้อื่น

๓.มีความอ่อนน้อมถ่อมตน

๔.มีความสนใจใฝ่รู้ มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์

๕.ตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของพิพิธภัณฑ์พระปฐมเจดีย์

ด้านความรู้

๑.บอกประวัติความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์พระปฐมเจดีย์ได้

๒.อธิบายจุดมุ่งหมายของการจัดตั้งพิพิธภัณฑพระปฐมเจดีย์ได้

๓.อธิบายความสำคัญของพิพิธภัณฑ์พระปฐมเจดีย์ได้

๔.บอกบทบาทหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์พระปฐมเจดีย์ได้

ด้านทักษะทางปัญญา

๑.อธิบายเหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีพิพิธภัณฑ์พระปฐมเจดีย์ได้

๒.สรุปความเป็นมาและความสำคัญของพิพิธภัณฑ์พระปฐมเจดีย์ได้

๓.มีความคิดอย่างเป็นขั้นตอน

๔.แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างเป็นระบบ

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

๑.มีความเชื่อมั่นและกล้าที่จะตั้งคำถาม

๒.มีความร่วมมือและรับผิดชอบงานร่วมกันเป็นกลุ่ม

๓.มีส่วนร่วมในการวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ

๔.รู้จักหน้าที่และตระหนักในหน้าที่ตนได้รับมอบหมาย

ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

๑.วางแผนการปฏิบัติงานกลุ่มและปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จและครบถ้วน

๒.สื่อสารถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับอย่างเข้าใจง่ายและเป็นระบบ

๒. สถานที่ หน้าทางเข้าพิพิธภัณฑ์

๓.วิธีดำเนินกิจกรรม ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังนี้

แนวคิดในการแสวงหาความรู้ให้นักศึกษาได้ฝึกกระบวนการพหูสูต คือ ฟัง คิด ถาม จด

ขั้นนำเสนอความรู้ (ฟังและคิด)(๒๐ นาที)

๓.๑. วิทยากรบรรยายประวัติความเป็นมา จุดมุ่งหมาย ความสำคัญและบทบาทของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย์

ขั้นตั้งคำถามซักถามข้อสงสัย(๑๐นาที)

๓.๒.นักศึกษาตั้งคำถามซักถามข้อสงสัยเกี่ยวพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย์

จากวิทยากร

ขั้นสรุปจดบันทึกความรู้(๑๐นาที)

๓.๓. นักศึกษาสรุปความรู้ที่ได้รับจดบันทึกลงใบกิจกรรมเป็นรายบุคคล

๔. การวัดผลประเมินผล

การวัดผล การประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด
๑.   สังเกตจากการทำกิจกรรมก ๑.นักศึกษาแต่ละกลุ่มได้รับคะแนนจากการประเมินไม่ต่ำกว่า   ระดับ ๓ ๑.   แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรมแต่ละฐาน
๒.   ตรวจใบงาน ๒.นักศึกษาทำบงานได้ถูกต้องไม่ต่ำกว่า   ๗๐ % ๒.   ใบงาน
๓.   ตรวจแบบทดสอบรายบุคคล ๓.   นักศึกษาทำแบบทดสอบได้ถูกต้องไม่ต่ำกว่า ๘๐ % ๓.แบบทดสอบ

ใบงาน     ฐานการเรียนรู้ที่๑ ความเป็นมาและความสำคัญของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

พระปฐมเจดีย์(๔๐ นาที)

กลุ่มที่.............................ชื่อ............................สกุล.............................................หมู่เรียน...........

คำชี้แจง

๑.ให้นักศึกษาฟังคำบรรยายของวิทยากรอย่างตั้งใจและคิดตามคำบรรยาย (๒๐นาที)

๒.เมื่อฟังบรรยายจบแล้วให้นักศึกษาตั้งคำถามซักถามข้อมูลเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ (๑๐นาที)

๓.ให้นักศึกษาสรุปข้อมูลที่ได้รับจากการฟังและการซักถามโดยบันทึกข้อมูลลงในใบงาน

๑.สรุปความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์พระปฐมเจดีย์

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

๒.สรุปจุดมุ่งหมายของการจัดตั้งพิพธภัณฑ์พระปฐมเจดีย์

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

๓.สรุปความสำคัญของพิพิธภัณฑ์พระปฐมเจดีย์

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

๔.สรุปบาทหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์พระปฐมเจดีย์

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ฐานการเรียนรู้ที่ ๒

พุทธศาสนาสมัยทวารวดี(๔๐นาที)

๑)ความเป็นมาของอาณาจักรทวารวดี

๒) การเข้ามาของพุทธศาสนาสมัยทวารวดี

๓) หลักฐานทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับพุทธศาสนาสมัยทวารวดี

๑. จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านคุณธรรม นักศึกษา

๑.มีความตรงต่อเวลา

๒.รู้จักระเบียบวินัยในการทำงานร่วมกับผู้อื่น

๓.มีความอ่อนน้อมถ่อมตน

๔.มีความสนใจใฝ่รู้ มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์

๕.เกิดความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์นครปฐม

ด้านความรู้

๑.บอกประวัติความเป็นของอาณาจักรทวารวดีได้

๒.อธิบายการเข้ามาของพุทธศาสนาในสมัยทวารวดีได้

๓.บันทึกหลักฐานทางประวัติศาสตร์เกี่ยวพุทธศาสนาสมัยทวารวดีได้

๔.บอกลักษณะสำคัญของพุทธศาสนาสมัยทวารดีในจังหวัดนครปฐมได้

ด้านทักษะทางปัญญา

๑.เกิดความสนใจใฝ่รู้เกี่ยวพุทธศาสนาสมัยทวารวดี

๒.เกิดความสงสัยและมีความกระตือรือล้นที่จะหากคำตอบ

๓.สรุปความเป็นมาและความสำคัญพุทธศาสนาสมัยทวารวดีในจังหวัดนครปฐมได้

๔.แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างเป็นระบบ

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

๑.มีความเชื่อมั่นและกล้าที่จะตั้งคำถาม

๒.มีความร่วมมือและรับผิดชอบงานร่วมกันเป็นกลุ่ม

๓.มีส่วนร่วมในการวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ

๔.รู้จักหน้าที่และตระหนักในหน้าที่ตนได้รับมอบหมาย

ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

๑.วางแผนการปฏิบัติงานกลุ่มและปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จและครบถ้วน

๒.สื่อสารถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับอย่างเข้าใจง่ายและเป็นระบบ

๓.อธิบายช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์สมัยทวารวดีได้

๒. สถานที่ ห้องโถงกลางประวัติศาสตร์สมัยทวารวดี(ภาพเจดีย์สำคัญ)

๓. วิธีดำเนินกิจกรรม ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังนี้

แนวคิดในการแสวงหาความรู้ให้นักศึกษาได้ฝึกกระบวนการพหูสูต คือ ฟัง คิด ถาม จด

ขั้นนำเสนอความรู้ (ฟังและคิด)(๑๕ นาที)

๓.๑. วิทยากรบรรยายประวัติความเป็นมาของพุทธศาสนาสมัยทวารวดี

ขั้นตั้งคำถามซักถามข้อสงสัย(๕นาที)

๓.๒.นักศึกษาตั้งคำถามซักถามข้อสงสัยเกี่ยวพิพิธภัณฑ์จากวิทยากร

ขั้นสรุปจดบันทึกความรู้(๑๕นาที)

๓.๓. นักศึกษาสรุปความรู้และหลักฐานทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับพุทธศาสนาสมัยทวารวดีที่ได้รับจดบันทึกลงใบกิจกรรมเป็นรายบุคคล

๔. การวัดผลประเมินผล

การวัดผล การประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด
๑.   สังเกตจากการทำกิจกรรมก ๑.นักศึกษาแต่ละกลุ่มได้รับคะแนนจากการประเมินไม่ต่ำกว่า   ระดับ ๓ ๑.   แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรมแต่ละฐาน
๒.   ตรวจใบงาน ๒.นักศึกษาทำบงานได้ถูกต้องไม่ต่ำกว่า   ๗๐ % ๒.   ใบงาน
๓.   ตรวจแบบทดสอบรายบุคคล ๓.   นักศึกษาทำแบบทดสอบได้ถูกต้องไม่ต่ำกว่า ๘๐ % ๓.แบบทดสอบ

ใบงาน     ฐานการเรียนรู้ที่พุทธศาสนาสมัยทวารวดี(๔๐นาที)

กลุ่มที่.................................ชื่อ..............................สกุล.........................หมู่เรียน.............

คำชี้แจง

๑.ให้นักศึกษาฟังคำบรรยายของวิทยากรอย่างตั้งใจและคิดตามคำบรรยาย(๑๕นาที)

๒.เมื่อฟังบรรยายจบแล้วให้นักศึกษาตั้งคำถามซักถามข้อมูลเกี่ยวกับพุทธศาสนาสมัยทวารวดี(๕ นาที)

๓..ให้ศึกษาค้นหาข้อมูลจากนิทรรศการและวัตถุแสดง

๔.ให้นักศึกษาสรุปข้อมูลที่ได้รับจาการฟังและการซักถาม การค้นหาหลักฐานวัตุโดยบันทึกข้อมูลลงในใบงาน(๑๕นาที)

๑.สรุปความเป็นมาของอาณาจักรทวารวดี

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

๒.สรุปความเป็นมาของพุทธศาสนาสมัยทวารวดีในจังหวัดนครปฐม

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

๓.สรุปหลักฐานทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับพุทธศาสนาสมัยทวารวดี

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

๔.สรุปลักษณะสำคัญของพุทธศาสนาสมัยทวารวดีในจังหวัดนครปฐม

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ฐานการเรียนรู้ที่ ๓

หลักธรรมสำคัญที่ปรากฎในโบราณวัตถุสมัยทวารวดีชิ้นเยี่ยมใน

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ไ(๔๐ นาที)

๑. จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านคุณธรรม นักศึกษา

๑.มีความตรงต่อเวลา

๒.รู้จักระเบียบวินัยในการทำงานร่วมกับผู้อื่น

๓.มีความอ่อนน้อมถ่อมตน

๔.มีความสนใจใฝ่รู้ มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์

๕.เกิดความตระหนักในภูมิปัญญาท้องถิ่น

ด้านความรู้

๑.บอกประเภทของโบราณวัตถุสมัยทวารวดีชิ้นเยี่ยมในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ได้

๒.อธิบายลักษณะที่สำคัญของโบราณวัตถุสมัยทวารวดีชิ้นเยี่ยมในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ได้

๓.อธิบายลักธรรมสำคัญที่ปรากฎในโบราณวัตถุสมัยทวารวดีชิ้นเยี่ยมในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ได้

ด้านทักษะทางปัญญา

๑.เกิดความสนใจใฝ่รู้เกี่ยวกับโบราณวัตถุสมัยทวารวดีชิ้นเยี่ยมในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์

๒.เกิดความสงสัยและมีความกระตือรือล้นที่จะหาคำตอบ

๓.สรุปลักษณะสำคัญและหลักธรรมที่ปรากฎในโบราณวัตถุสมัยทวารวดีชิ้นเยี่ยมในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์

๔.แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างเป็นระบบ

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

๑.มีความเชื่อมั่นและกล้าที่จะตั้งคำถาม

๒.มีความร่วมมือและรับผิดชอบงานร่วมกันเป็นกลุ่ม

๓.มีส่วนร่วมในการวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ

๔.รู้จักหน้าที่และตระหนักในหน้าที่ตนได้รับมอบหมาย

ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

๑.วางแผนการปฏิบัติงานกลุ่มและปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จและครบถ้วน

๒.สื่อสารถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับอย่างเข้าใจง่ายและเป็นระบบ

๒. สถานที่ ห้องจัดแสดงธรรมจักรและศิลาจำหลักปฐมเทศนา

๓. วิธีดำเนินกิจกรรม ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังนี้

แนวคิดในการแสวงหาความรู้ให้นักศึกษาได้ฝึกกระบวนการพหูสูต คือ ฟัง คิด ถาม จด

ขั้นนำเสนอความรู้ (ฟังและคิด)(๑๕ นาที)

๓.๑. วิทยากรบรรยายถึงประเภท ลักษณะสำคัญและหลักธรรมสำคัญที่ปรากฎในโบราณวัตถุสมัยทวารวดีชิ้นเยี่ยมในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย์

ขั้นตั้งคำถามซักถามข้อสงสัย(๑๐นาที)

๓.๒.นักศึกษาตั้งคำถามซักถามข้อสงสัยเกี่ยวกับโบราณวัตถุสมัยทวารวดีชิ้นเยี่ยมในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย์ จากวิทยากร

๓.๓นักศึกษาค้นหาความรู้จากนิทรรศการและวัตถุแสดง

ขั้นสรุปจดบันทึกความรู้(๑๕นาที)

๓.๓. นักศึกษาสรุปความรู้และลักษณะสำคัญของโบราณวัตถุสมัยทวารวดีชิ้นเยี่ยมในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย์ ที่ได้รับจดบันทึกลงใบกิจกรรม

๔. การวัดผลประเมินผล

การวัดผล การประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด
๑.   สังเกตจากการทำกิจกรรมก ๑.นักศึกษาแต่ละกลุ่มได้รับคะแนนจากการประเมินไม่ต่ำกว่า   ระดับ ๓ ๑.   แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรมแต่ละฐาน
๒.   ตรวจใบงาน ๒.นักศึกษาทำบงานได้ถูกต้องไม่ต่ำกว่า   ๗๐ % ๒.   ใบงาน
๓.   ตรวจแบบทดสอบรายบุคคล ๓.   นักศึกษาทำแบบทดสอบได้ถูกต้องไม่ต่ำกว่า ๘๐ % ๓.   แบบทดสอบ

ใบงาน     ฐานการเรียนรู้ที่หลักธรรมสำคัญที่ปรากฎในโบราณวัตถุสมัยทวารวดีชิ้นเยี่ยมในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ     พระปฐมเจดีย์ไ(๔๐ นาที)

(๔๐นาที)

กลุ่มที่..............................ชื่อ..............................สกุล.........................หมู่เรียน.............

คำชี้แจง

๑.ให้นักศึกษาฟังคำบรรยายของวิทยากรอย่างตั้งใจและคิดตามคำบรรยาย(๑๕นาที)

๒.เมื่อฟังบรรยายจบแล้วให้นักศึกษาตั้งคำถามซักถามและค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับโบราณวัตถุสมัยทวารวดีชิ้นเยี่ยมในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์จากวัตถุแสดง(๑๐ นาที)

๒.ให้นักศึกษาสรุปข้อมูลที่ได้รับจาการฟังและการซักถาม การค้นหาข้อมูลจากข้อความบรรยายโดยบันทึกข้อมูลลงในใบงาน(๑๕ นาที)

๑.สรุปประเภทของโบราณวัตถุสมัยทวารวดีชิ้นเยี่ยมในพิพธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

๒.สรุปลักษณะสำคัญของโบราณวัตถุสมัยทวารวดีชิ้นเยี่ยมในพิพธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

๓.สรุปหลักธรรมสำคัญที่ปรากฎในโบราณวัตถุสมัยทวารวดีชิ้นเยี่ยมในพิพธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ฐานการเรียนรู้ที่ ๔

ชาดกที่ปรากฎในประติมากรรมสมัยทวารวดี (๔๐นาที)

๑. จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านคุณธรรม นักศึกษา

๑.มีความตรงต่อเวลา

๒.รู้จักระเบียบวินัยในการทำงานร่วมกับผู้อื่น

๓.มีความอ่อนน้อมถ่อมตน

๔.มีความสนใจใฝ่รู้ มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์

๕.ตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทย

ด้านความรู้

๑.บอกความหมายและความเป็นมาของของนิทานชาดกได้

๒.อธิบายจุดมุ่งหมายของการสร้างรูปปฏิมากรรมเกี่ยวกับชาดก

๓.อธิบายนิทานชาดกที่พบในรูปปฎิมากรรมในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย์ได้

ด้านทักษะทางปัญญา

๑.อธิบายเหตุผลและแนวคิดในการสร้างปฏิมากรรมเกี่ยวกับชาดกได้

๒.สรุปความเป็นมาและและความสำคัญของรูปฏิมากรรมเกี่ยวกับนิทานชาดกได้

๓.มีความคิดอย่างเป็นขั้นตอน

๔.แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างเป็นระบบ

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

๑.มีความเชื่อมั่นและกล้าที่จะตั้งคำถาม

๒.มีความร่วมมือและรับผิดชอบงานร่วมกันเป็นกลุ่ม

๓.มีส่วนร่วมในการวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ

๔.รู้จักหน้าที่และตระหนักในหน้าที่ตนได้รับมอบหมาย

ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

๑.วางแผนการปฏิบัติงานกลุ่มและปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จและครบถ้วน

๒.สื่อสารถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับอย่างเข้าใจง่ายและเป็นระบบ

๒. สถานที่ ห้องแสดงรูประติมากรรมเกี่ยวกับชาดก

๓. วิธีดำเนินกิจกรรม ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังนี้

แนวคิดในการแสวงหาความรู้ให้นักศึกษาได้ฝึกกระบวนการพหูสูต คือ ฟัง คิด ถาม จด

ขั้นนำเสนอความรู้ (ฟังและคิด)(๒๐ นาที)

๓. ๑. วิทยากรบรรยายประวัติความเป็นมา จุดมุ่งหมาย ความสำคัญของนิทานชาดก

ขั้นตั้งคำถามซักถามข้อสงสัย(๑๐นาที)

๓.๒.นักศึกษาตั้งคำถามซักถามข้อสงสัยเกี่ยวกับรูปประติมากรรมเกี่ยวกับชาดกจากวิทยากร

ขั้นสรุปจดบันทึกความรู้(๑๐นาที)

๓.๓. นักศึกษาค้นหาข้อมูลจากนิทรรศการและสรุปความรู้ที่ได้รับจดบันทึกลงใบกิจกรรมเป็นรายบุคคล

๔. การวัดผลประเมินผล

การวัดผล การประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด
๑.   สังเกตจากการทำกิจกรรมก ๑.นักศึกษาแต่ละกลุ่มได้รับคะแนนจากการประเมินไม่ต่ำกว่า   ระดับ ๓ ๑.   แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรมแต่ละฐาน
๒.   ตรวจใบงาน ๒.นักศึกษาทำบงานได้ถูกต้องไม่ต่ำกว่า   ๗๐ % ๒.   ใบงาน
๓.   ตรวจแบบทดสอบรายบุคคล ๓.   นักศึกษาทำแบบทดสอบได้ถูกต้องไม่ต่ำกว่า ๘๐ % ๓.แบบทดสอบ

ใบงาน     ฐานการเรียนรู้ที่๔ ชาดกที่ปรากฎในประติมากรรมสมัยทวารวดี(๔๐ นาที)

กลุ่มที่............................ชื่อ..............................สกุล.........................หมู่เรียน..............

คำชี้แจง

๑.ให้นักศึกษาฟังคำบรรยายของวิทยากรอย่างตั้งใจและคิดตามคำบรรยาย(๑๕นาที)

๒.เมื่อฟังบรรยายจบแล้วให้นักศึกษาตั้งคำถามซักถามข้อมูลเกี่ยวกับชาดกและรูปประติมากรรมเกี่ยวกับชาดก(๑๐นาที)

๓.ให้นักศึกษาสรุปข้อมูลที่ได้รับจาการฟังและการซักถาม การค้นหาข้อมูลจากนิทรรศการโดยบันทึกข้อมูลลงในใบงาน(๑๕นาที)

๑.สรุปความหมาย ความเป็นมาและความสำคัญของนิทานชาดก

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

๒.สรุปจุดมุ่งหมายในการสร้างรูปประติมากรรมเกี่ยวกับชาดก

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

๓.สรุปอธิบายชาดกเรื่องสำคัญที่พบในรูปประมากรรมในพิพธภัณฑสถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย์

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

๔.สรุปแนวคิดในการสร้างรูปประติมากรรมเกี่ยวกับชาดก

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

กิจกรรมที่ ๒

วิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ทั้ง๔ ฐาน

แยกกลุ่มวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ทั้ง ๔ ฐาน(๖๐นาที)

๑. เนื้อหา

-วิเคราะห์ความสำคัญของพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย์

-วิเคราะห์ลักษณะของพุทธศาสนาสมัยทวารวดี

-วิเคราะห์หลักธรรมและชาดกที่สะท้อนโดยโบราณวัตถุชิ้นสำคัญ

๒. จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านคุณธรรม นักศึกษาสามารถ

๑. มีความตรงต่อเวลา

๒.รู้จักระเบียบวินัยในการทำงานร่วมกับผู้อื่น

๓. รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

๔. มีความสนใจใฝ่รู้ มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์

๕. เกิดความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์นครปฐม

ด้านความรู้

๑. ประมวลองค์ความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนาสมัยทวารวดี

ด้านทักษะทางปัญญา

๑.วิเคราะห์ความสำคัญของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ต่อการเป็นแหล่งเรียนรู้

๒.วิเคราะห์ความสำคัญของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ต่อการศึกษาและสืบทอดพุทธศาสนาสมัยทวารวดี

๓.วิเคราะห์วิถีชีวิตของชาวพุทธสมัยทวารวดีที่ปรากฏในโบราณวัตถุในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์

๔.วิเคราะห์ความเชื่อมโยงสัมพันธ์ขององค์ความรู้ทางพุทธศาสนาที่ปรากฎในฐานศิลาจำหลักภาพพุทธประวัติตอนแสดงธรรมธรรมจักร จารึกคาถาเยธัมมาฯและ ภาพปูปั้นเล่าเรื่องชาดก พร้อมทั้งวิเคราะห์มูลเหตุในการสร้าง

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

๑. มีความเชื่อมั่นและกล้าแสดงความคิดเห็น

๒. มีความร่วมมือและรับผิดชอบงานร่วมกันเป็นกลุ่ม

๓. มีส่วนร่วมในการวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ

๔. รู้จักหน้าที่และตระหนักในหน้าที่ตนได้รับมอบหมาย

ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

๑. วางแผนการปฏิบัติงานกลุ่มและปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จและครบถ้วน

๒. สื่อสารถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับอย่างเข้าใจง่ายและเป็นระบบ

๓. สถานที่ บริเวณสนามรอบพิพิธภัณฑ์

๔. วิธีดำเนินกิจกรรม ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังนี้

แนวคิดในการสังเคราะห์และวิเคราะห์องค์ความรู้ใช้หลักกระบวนการคิดแนวพุทธที่เรียกว่าโยนิโสมนสิการใช้เวลา ๖๐ นาที

๑. ให้นักศึกษาเข้ากลุ่มร่วมกันวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้รับจากฐานการเรียนรู้ทั้ง ๔โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (๓๐นาที)

๒. ร่วมอภิปรายและตอบคำถามตามใบงาน(๓๐ นาที)

๕. การวัดผลประเมินผล

การวัดผล การประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด
๑.   สังเกตจากการทำกิจกรรมกลุ่ม ๑.นักศึกษาแต่ละกลุ่มได้รับคะแนนจากการประเมินไม่ต่ำกว่า   ระดับ ๓ ๑.   แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรมแต่ละฐาน
๒.   ตรวจใบงาน ๒.นักศึกษาทำใบงานได้ถูกต้องไม่ต่ำกว่า   ๗๐ % ๒.   ใบงาน
๓.   ตรวจแบบทดสอบรายบุคคล ๓.   นักศึกษาทำแบบทดสอบได้ถูกต้องไม่ต่ำกว่า ๘๐ % ๓.แบบทดสอบ

ใบงาน     การคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้(โยนิโสมนสิการ)(๖๐นาที)

กลุ่มที่......................ชื่อ..............................สกุล.........................หมู่เรียน.........................

คำชี้แจง

๑. ให้นักศึกษาเข้ากลุ่มร่วมกันวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้รับจากฐานการเรียนรู้ทั้ง ๔โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน(๓๐นาที)

๒. ร่วมอภิปรายและตอบคำถามตามใบงาน(๓๐ นาที)

๑. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ มีความสำคัญต่อการเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างไรบ้าง

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

๒. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ มีความสำคัญต่อการศึกษาและสืบทอดพุทธศาสนาอย่างไรบ้าง

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

๓. โบราณวัตถุที่ปรากฏในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์อธิบายวิถีชีวิตของชาวพุทธในสมัยทวารวดีได้อย่างไรบ้าง

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

๔. ให้นักศึกษาวิเคราะห์ความเชื่อมโยงสัมพันธ์ขององค์ความรู้ทางพุทธศาสนาที่ปรากฎในฐานศิลาจำหลักภาพพุทธประวัติตอนแสดงธรรมธรรมจักร จารึกคาถาเยธัมมาฯและ ภาพปูปั้นเล่าเรื่องชาดก พร้อมทั้งวิเคราะห์มูลเหตุในการสร้าง

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

กิจกรรมที่ ๓

วางแผนการจัดทำชิ้นงานและนำเสนอแนวทางการอนุรักษ์พิพิธภัณฑ์และ

สืบทอดพระพุทธศาสนาสมัยทวารวดี

แยกกลุ่มวางแผนการจัดทำชิ้นงานและนำเสนอแนวทางการอนุรักษ์โบราณวัตถุในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์และสืบทอดพระพุทธศาสนา สมัยทวารวดี(๖๐นาที)

๑. เนื้อหา

-วางแผนการจัดทำชิ้นงาน

-นำเสนอแนวทางการอนุรักษ์โบราณวัตถุในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์และสืบทอดพระพุทธศาสนาสมัยทวารวดี

๒. จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านคุณธรรม นักศึกษาสามารถ

๑. มีความตรงต่อเวลา

๒.รู้จักระเบียบวินัยในการทำงานร่วมกับผู้อื่น

๓. รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

๔. มีความสนใจใฝ่รู้ มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์

๕. เกิดความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์นครปฐม

ด้านความรู้

๑. แนวทางการอนุรักษ์และสืบทอด

ด้านทักษะทางปัญญา

๑.ความคิดเชิงปัญญาปฏิบัติ

๒. ความคิดสร้างสรรค์

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

๑. มีความเชื่อมั่นและกล้าแสดงความคิดเห็น

๒. มีความร่วมมือและรับผิดชอบงานร่วมกันเป็นกลุ่ม

๓. มีส่วนร่วมในการวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ

๔. รู้จักหน้าที่และตระหนักในหน้าที่ตนได้รับมอบหมาย

ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

๑. วางแผนการปฏิบัติงานกลุ่มและปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จและครบถ้วน

๒. สื่อสารถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับอย่างเข้าใจง่ายและเป็นระบบ

๓. สถานที่ บริเวณสนามรอบพิพิธภัณฑ์

๔. วิธีดำเนินกิจกรรม ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ดังนี้

วางแผนการจัดทำชิ้นงานและนำเสนอแนวทางการอนุรักษ์โบราณวัตถุในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์และสืบทอดพระพุทธศาสนาสมัยทวารวดี

๔.๑. ให้นักศึกษาเข้ากลุ่มร่วมกันวางแผนการจัดทำชิ้นงาน (๓๐นาที)

๔.๒. ร่วมอภิปรายและหาแนวทางสืบทอดพระพุทธศาสนาสมัยทวารวดีบันทึกลงใบงาน(๓๐ นาที)

๕. การวัดผลประเมินผล

การวัดผล การประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด
๑.   สังเกตจากการทำกิจกรรมกลุ่ม ๑.นักศึกษาแต่ละกลุ่มได้รับคะแนนจากการประเมินไม่ต่ำกว่า   ระดับ ๓ ๑.   แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรมแต่ละฐาน
๒.   ตรวจใบงาน ๒.นักศึกษาทำใบงานได้ถูกต้องไม่ต่ำกว่า   ๗๐ % ๒.   ใบงาน
๓.   ตรวจแบบทดสอบรายบุคคล ๓.   นักศึกษาทำแบบทดสอบได้ถูกต้องไม่ต่ำกว่า ๘๐ % ๓.แบบทดสอบ

ใบงานวางแผนการจัดทำชิ้นงานและนำเสนอแนวทางการอนุรักษ์พิพิธภัณฑ์และสืบทอดพระพุทธศาสนาสมัยทวารวดี     (๖๐นาที)

กลุ่มที่................................ชื่อ..............................สกุล.........................หมู่เรียน..............

คำชี้แจง

๑. ให้นักศึกษาเข้ากลุ่มร่วมกันวางแผนการจัดทำชิ้นงาน (๓๐นาที)

๒. ร่วมอภิปรายและหาแนวทางสืบทอดพระพุทธศาสนาสมัยทวารวดีบันทึกลงใบงาน(๓๐ นาที)

๑. สรุปผลการประชุมกลุ่มวางแผนการจัดทำชิ้นงานเพื่ออนุรักษ์โบราณวัตถุในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

๒. สรุปผลการประชุมกลุ่มเพื่อหาแนวทางสืบทอดพุทธศาสนาสมัยทวารวดี

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

หมายเลขบันทึก: 566854เขียนเมื่อ 27 เมษายน 2014 10:42 น. ()แก้ไขเมื่อ 27 เมษายน 2014 10:42 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี