เกณฑ์มาตรฐานโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตรา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


เกณฑ์มาตรฐานโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตรา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

มาตรฐานนักศึกษา รายการประเมิน ระยะการประเมิน(ชั้นปี) เกณฑ์การประเมิน หลักฐาน หมายเหตุ
๑.คุณธรรมจริยธรรม๑.๑ ระเบียบวินัย

๑.๑.๑   การแต่งกาย๑.๑.๒   การเข้าชั้นเรียน

๑.๑.๓   ความรับผิดชอบ

P P P P มีเกณฑ์คะแนน๑๐๐ คะแนน แต่ละชั้นปีถ้าปีใดต่ำกว่า๖๐ คะแนน นักศึกษาจะไม่ได้รับอนุญาตให้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพขั้นที่   ๑ ตักเตือนคณาจารย์ในโปรแกรมมีอำนาจหน้าที่บันทึกชื่อ/ตักเตือนผู้กระทำความผิดได้ไม่เกิน   ๓ ครั้ง(ตัดคะแนนครั้งละ ๕)

ขั้นที่   ๒ ทำข้อตกลง

หากผิดเป็นครั้งที่ ๔   โปรแกรมวิชาต้องเรียกนักศึกษาเข้าพบเพื่อทำข้อตกลงปรับปรุงพฤติกรรม (ตัดคะแนน ๑๐   คะแนน)

ขั้นที่   ๓ ติดตาม

หากยังไม่มีการปรับปรุง   โปรแกรมวิชาเชิญผู้ปกครอง เพื่อร่วมทำข้อตกลง (ตัดคะแนน ๑๕)

ขั้นที่   ๔ ลงโทษ

หากไม่มีการปรับปรุงทางโปรแกรมวิชาไม่อนุญาตให้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

*หากการลงโทษจะเป็นไปในลักษณะอื่นนอกจากนี้   ให้ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการโปรแกรมวิชา

๑.สมุดบันทึกกิจกรรม ประเมินเฉพาะระยะก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพเท่านั้น
๑.๒   คุณธรรมนักศึกษาครู

๑.๒.๑   สัมมาคารวะ๑.๒.๒   เสียสละ๑.๒.๓   สามัคคี

๑.๒.๔   ซื่อสัตย์

๑.๒.๕   มีเมตตาจิต

P P P P P ๑. นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมที่โปรแกรมวิชาจัดไม่น้อยกว่าร้อยละ   ๘๐ ๒.นักศึกษาชั้นปีที่ ๑   ทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมของโปรแกรมวิชา ๑ ครั้ง๓.นักศึกษาจะต้องจัดหรือเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอย่างน้อย   ๔ ครั้ง ตลอดระยะเวลาที่ศึกษา

๔.นักศึกษาต้องมีการสั่งสมความดีตลอด๕ ปี รวมไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ ความดี

*หากนักศึกษาทำความดีมากกว่า   ๑๐๐ ความดี มีเกียรติบัตรและรางวัลจากโปรแกรม

*นักศึกที่จะได้รับพิจารณาให้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้   ต้องมีความดีสะสมไม่ต่ำกว่า๕๐ ความดี

๑.ลายเซ็นต์เข้าร่วมกิจกรรม๒.รายงานโครงการ/ภาพถ่าย/หนังสือรับรองหรืออื่นๆที่อ้างอิงได้

๓.สมุดบัญชีความดี

๒.ความรู้ ความรู้ทางสังคมศึกษา P P นักศึกษาจะต้องสอบผ่านแบบวัดประมวลความรู้รายวิชาสังคมศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ   ๖๐ ให้สอบแก้ไข   ๓ครั้ง
๓.ทักษะวิชาชีพครู ๑.ประสบการณ์การสังเกตการสอน

๒.ความสามารถด้านการถ่ายทอดความรู้/วาทศิลป์

๓.แผนการสอน

P

P

๑.ส่งรายงานการสังเกตการสอนต่อโปรแกรมวิชา   ๒ ฉบับ (ภาคการศึกษาละ ๑ ฉบับ) ตามแบบฟอร์มของโปรแกรมวิชา๒.นักศึกษาต้องผ่านการประเมินทักษะการถ่ายทอดความรู้/วาทศิลป์จากคณะกรรมการโปรแกรมวิชาภายในชั้นปีที่   ๓*หากนักศึกษาไม่ผ่านการประเมินต้องเข้ารับการพัฒนาจากโปรแกรมวิชาฯ และประเมินใหม่จนกว่าจะผ่าน   ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

๓.ส่งแผนการสอนที่คณะกรรมการโปรแกรมวิชาฯ   จำนวน 1   รายวิชา

๑.รายงาน   ๒ ฉบับ

๒.ผลการประเมินของคณะกรรมการโปรแกรมวิชา

๓.แผนการสอนและผลการประเมิน

๔.ทักษะทางสังคม ๑.จิตอาสา๒.มีบุคลิกภาพและภาวะความเป็นผู้นำทางสังคม ๑.จัดโครงการค่ายอาสาพัฒนาชุมชน   ๑ ครั้ง ต่อ ๑ รุ่น๒.กิจกรรมอบรมพิธีกรทางศาสนาและมารยาททางสังคม๓.กิจกรรมอบรมวิทยากรให้ความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ ๑.สรุปผลการจัดโครงการ๒.หลักฐานการเข้าร่วมโครงการอบรม๓.หลักฐานการเข้าร่วมโครงการอบรม
๕.ทักษะทางภาษาและเทคโนโลยี ๑.มีทักษะทางภาษาอังกฤษ๒.มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ ๑.ผ่านเกณฑ์การประเมินทางด้านภาษาอังกฤษ๒.ผ่านเกณฑ์การประเมินทางด้านคอมพิวเตอร์ ๑.ผลการประเมินทางด้านภาษาอังกฤษของทางมหาวิทยาลัย๒.ผลการประเมินทางด้านคอมพิวเตอร์ของทางมหาวิทยาลัย

หมายเลขบันทึก: 566852เขียนเมื่อ 27 เมษายน 2014 10:35 น. ()แก้ไขเมื่อ 27 เมษายน 2014 10:35 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี