สภามหาวิทยาลัย และ การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้

JJ
การพัฒนาสถาบันสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ และ การเสนวนา UKM

สภามหาวิทยาลัย และ การสร้างเสริมองค์การแห่งการเรียนรู้

 เช้าวันนี้จะมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นองค์กรสูงสุดที่มีความสำคัญต่อการกำหนดทิศทางของสถาบันอุดมศึกษา

 ในมาตรฐานที่ ๕ ของ สมศ กล่าวถึงด้านพัฒนาสถาบันและบุคคลากร ซึ่งสภาสถาบันและผู้บริหารต้องมีวิสัยทัศน์ที่จะขับเคลื่อนพันธกิจ และ สามารถสะท้อนนโยบายและวัตถุประสงค์ และ ไปสู่เป้าหมายของการบริหารจัดการที่ดี มีการบริหารอย่างมีส่วนร่วม เน้นการกระจายอำนาจ โปร่งใสและตรวจสอบได้ รวมทั้งความสามารถในการผลักดันให้สถาบันให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล

 อีกส่วนหนึ่งของตัวบ่งชี้ในมาตรฐานที่ ๕ กล่าวถึงการที่สถาบันอุดมศึกษาต้องมีแผนจัดการความรู้เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ประเด็นที่สำคัญคือ ต้องมีการพัฒนาให้ทุกคนเป็นผู้ที่เข้าถึงความรู้ และ เป็นผู้ที่เรียนรู้ได้

 ในกระบวนการจัดการความรู้ กล่าวถึง

 การสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้

 การสร้างวัฒนธรรมในการเรียนรู้

  รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

 เมื่อศึกษาดูในมาตรฐานที่ ๕ ของ สมศ การที่มี "เสวนาเครือข่ายการจัดการความรู้ของชาวมหาวิทยาลัย  ระหว่างวันที่ ๓-๔ พฤศจิกายน ที่ มหาวิทยลัยนเรศวร เป็นเจ้าภาพ น่าที่จะเสริมสร้างทำให้การบริหารมหาวิทยาลัย ภายใต้การนำของสภาสถาบันของแต่ละแห่งอย่างดี และ ถือว่าเป็นการบริหารอย่างมีส่วนร่วม เนื่องจากท่านอธิการบดีของ มหาวิทยาลัยเครือข่าย ท่านลงนามเป็นภาคีร่วมกันพัฒนาครับ"

JJ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
  • อยากเห็นข้อนี้ครับ
  • ต่อสู้มาทุกครั้ง
  •  ไปสู่เป้าหมายของการบริหารจัดการที่ดี มีการบริหารอย่างมีส่วนร่วม เน้นการกระจายอำนาจ โปร่งใสและตรวจสอบได้
  • ขอบคุณมากครับผม