JJ14V4_1 KM เติมเต็ม 3D by 3J ทีม G2K ครบวงจร

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

KM เติมเต็ม 3D by 3J 

 สามวันแห่งการเรียนรู้ เสร็จสิ้นไปเรียบร้อย โดย 3J Jack จาก มมส และ JJ เจ้าเก่า ชาว Gotoknow

ช่วยกัน เสริม เติมปัญญา เชื่อมโยงร้อยเรียง

"การประกันคุณภาพการศึกษา"

"มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติที่สาม การสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้" ทีมงานผู้บริหาร สายวิชาการ และ ปิดท้ายวันที่สาม สายสนับสนุน

 เป้าหมายมั่นคง แต่ หลากหลายกิจกรรม เพื่อให้เหมาะกับบริบท ของเจ้าของ

 AAR+ALR ส่วนใหญ๋ ได้รับความรู้ เข้าใจมากขึ้น รอวันนำกลับไป ต่อยอดร้อยเรียง ในการพัฒนา ตน และ งานประจำ

JJ ฅ ฅนเดิม (010414)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

เรียน ท่านอาจารย์จิตเจริญ

ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ให้โอการได้ร่วมกู่สร้างสรรค์พัฒนา อีกครา ครับ

ผมได้เรียนรู้อะไรเยอะแยะมากมาย โดยเฉพาะมิตรภาพจากทุกท่านจาก มรร.

ขนาดผู้บริหารระดับอธิการ รองอธิการ ผู้ช่วยอธิการ ยังมานั่งคุย ถอดบทเรียนปัญหากันทุกวัน

ดังนั้นบุคลากรทุกระดับควรเอาเป็นแบบอย่างในการร่วมพัฒนาต่อไป

ด้วยความเคารพ

Jack

เขียนเมื่อ 

เรียน ท่านผู้ช่วย J Jack ยินดีครับท่าน โอกาสหน้าคงได้ร่วมทีมกันอีกครับ