กิจกรรมสำนักงานสีเขียว

paka
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ส่วนอำนวยการได้จัดทำโครงการสำนักงานสีเขียว โดยกำหนดกิจกรรมที่ต้องทำในปีงบประมาณ 2557 จำนวน 3 กิจกรรม ได้แก่

- กิจกรรม 5 ส

- กิจกรรมลดและคัดแยกขยะภายในองค์กร

- กิจกรรมปรับปรุงศูนย์สาธิตปุ๋ญหมักอินทรีย์

ในเดือนมีนาคม 2557 ได้กำหนดให้จัดกิจกรรม 5 ส เพื่อต้องการพัฒนาเจ้าหน้าที่ของสำนักงานให้ปฏิบัติกิจกรรมจนเกิดเป็นนิสัยที่ดี มีวินัย เป็นกิจกรรมที่ฝึกให้ทุกคนร่วมกันคิด ร่วมกันทำเป็นทีม ค่อยเป็ยค่อยไป ไม่ยุ่งยาก ไม่รู้สึกว่าการปฏิบัติงานอย่างมีระเบียบวินัยเป็นภาระเพิ่มขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 ดังต่อไปนี้

1. สำนักงานมีสิ่งแวดล้อมในการทำงานดี

2. เพิ่มขวัญและกำลังใจในการทำงานให้กับเจ้าหน้าที่

3. ลดอุบัติเหตุในการทำงาน

4. ลดความสิ้นเปลืองในการจัดซื้อวัสดุเกินความจำเป็น

5. ลดการสุญหายของวัสดุ เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ

6. พืื้นที่การทำงานเพิ่มขึ้นจากการขจัดวัสดุที่เกินความจำเป็นออกไป

7. เพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการทำงานมากขึ้น

8. สถานที่ทำงานสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย สร้างความประทับใจแก่ผู้มาติดต่อราชการ

9. เจ้าหน้าที่มีการทำงานร่วมกันเป็นทีมกันมากขึ้น

10. เจ้าหน้าที่มีความรู้สึกผูกพันกับหน่วยงานมากขึ้น

เพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรมลดและคัดแยกขยะภายในองค์กร จึงกำหนดให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันทำกิจกรรมสะสาง และ สะอาด หลังจากดำเินินกิจกรรมไปแล้ว สามารถสรุปปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข ดังนี้

ปัญหาและอุปสรรคจากการทำกิจกรรม

1. ขาดความร่วมมือในการร่วมทำกิจกรรมจากเจ้าหน้าที่

2. เจ้าหน้าที่มีภาระต้องออกปฏิบัิติราชการนอกพื้นที่เป็นจำนวนมาก

 

แนวทางแก้ไขปัญหา

1. ควรมีการกำหนดแผนการจัดกิจกรรม และแผนการปฏิบัิติราชการของเจ้าหน้าที่ไว้ล่วงหน้า

2. ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมล่วงหน้า เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในสำนักงานงดออกปฏิบัติราชการนอกพื้นที่

 

ภาพกิจกรรม

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บอกเล่าเก้าสิบ

คำสำคัญ (Tags)#สำนักงานสีเขียว

หมายเลขบันทึก: 564431, เขียน: 22 Mar 2014 @ 14:21 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง, ดอกไม้: 2, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

สุดยอดมากเลยครับ

สำนักงานไหนครับเนี่ย

เขียนเมื่อ 

ใช่สำนักงานสิ่งแวดล้อมที่ 14 ไหมครับ

เขียนเมื่อ 

ช่ายแล้วจ้า คุณขจิต ฝอยทอง