พุทธธรรมนำใจใสพิสุทธิ์
งามประดุจอันมณีที่ล้ำค่า
คือประทีปส่องแสงแห่งปัญญา
คือศรัทธาสาธุชนดลสุขใจ

ชี้หลักธรรมความจริงสิ่งปรากฎ
พุทธพจน์ตรัสแสดงแถลงไข
โลกหมุนเวียนเปลี่ยนกาลผ่านวันวัย
ทุกสิ่งล้วนเปลี่ยนไปไม่แน่นอน

ขึ้นอยู่กับกฎแห่งกรรมนำชีวิต
หมุนความคิดจิตใจยากไถ่ถอน
สุขทุกข์โศกวกเวียนเปลี่ยนวงจร
ตามขั้นตอนปรารถนาแห่งอารมณ์

ต้องเรียนรู้จิตใจใช้สติ
สมาธิบำเพ็ญบุญหนุนสั่งสม
ศีลนำทางสว่างไสวใฝ่นิยม
ใจอุดมคุณธรรมพระสัมมา

จึงจะมองเห็นธรรมพระสัมพุทธ
บริสุทธิ์ดุจดวงแก้วแววสง่า
ทางสายกลางสว่างแสงแห่งปัญญา
น้อมศรัทธาพุทธธรรมนำจิตใจ

สุรกิจ กรณียกิจ
ชมรมนักกลอนสาคร - สงคราม