โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดแบบเคลื่อนที่ ปี ๒๕๕๗

                                                   โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดแบบเคลื่อนที่ ปี ๒๕๕๗

๑. ชื่อโครงการ  โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดแบบเคลื่อนที่ ปี ๒๕๕๗

.หลักการและเหตุผล  เนื่องจากแผนปฏิบัติการ พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ระยะที่ ๓ ปี ๒๕๕๗ ยึดกรอบความคิดยุทธศาสตร์ คือ QUALITY/ คุณภาพของการแก้ไขปัญหา เน้นการป้องกันเชิงรุกเข้าสู่พื้นที่เป้าหมายเพื่อดำเนินการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในพื้นที่  ด้วยการจัดชุดรณรงค์ป้องกันยาเสพติดแบบเคลื่อนที่ (mobileteam)

.วัตถุประสงค์           

เพื่อทำหน้าที่ในการสร้างความตระหนักและให้ความรู้เพื่อป้องกันยาเสพติดแก่ชุมชนในพื้นที่เป้าหมายโยใช้เทคนิค รูปแบบต่างๆ กระตุ้นและส่งเสริมการมีบทบาทของบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสถานประกอบกิจการ ในการป้องกันยาเสพติด ให้เกิดเป็นกระแสสังคมเพื่อป้องกันยาเสพติดในพื้นที่เป้าหมาย

.เป้าหมาย  ดำเนินการเป็นระยะเวลา ๙ เดือน อย่างน้อยเดือนละ ๕ ครั้ง

.การดำเนินงาน           

(๑) แต่งตั้งชุดรณรงค์ป้องกันยาเสพติดแบบเคลื่อนที่ (mobileteam) จำนวน ๑ ชุดปฏิบัติการ

(๒) จัดทำแผนปฏิบัติการให้ชัดเจน

 (๓)ดำเนินการตามแผน ในข้อ ๓

(๔) รายงานผลการปฏิบัติงานให้ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ทราบอย่างต่อเนื่อง

๖.ระยะเวลาดำเนินการ ฯ  ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗- ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗

.งบประมาณ

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายประเภท  ค่าใช้สอย /ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าตอบแทน ในการดำเนินการตามโครงการฯ จำนวน ๕๔,๐๐๐     บาท (  ห้าหมื่นสี่พันบาท     )

. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์

.ผลที่คาดว่าจะได้รับ

สามารถควบคุมและลดปัญหายาเสพติดในพื้นที่เป้าหมายได้

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ตัวอย่างโครงการความเห็น (0)