พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของคนวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร


พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของคนวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร (SOCIAL NETWORKS USAGE OF WORKING PEOPLE IN BANGKOK) ของ ปณิชา นิติพรมงคล

เอกสารงานวิจัยชื่อ พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของคนวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร (SOCIAL NETWORKS USAGE OF WORKING PEOPLE IN BANGKOK)

 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ

  • #1. เพื่อศึกษาถึงลักษณะประชากรศาสตร์ของคนวัยทำงานในกรุงเทพมหานครที่ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Online Social Network)
  • #2. เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรม การใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Online Social Network) ของคนวัยทำงานในกรุงเทพมหานคร


ซึ่งผู้วิจัยได้กำหนดกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มคนวัยทำงานที่มีอายุ ระหว่าง 19-40ปี ขื้นไป ทั้งชายและหญิงที่อาศัย หรือทำงานอยู่ในกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน

 

ผลการศึกษาพบว่า

     #1. กลุ่มตัวอย่างของคนวัยทำงานในกรุงเทพมหานครให้ความนิยมเว็บเครือข่าย สังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค (facebook) ในการเป็นสมาชิกมากที่สุด
    #2. พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคม ออนไลน์ มีความสัมพันธ์กับ เพศ, อายุ, อาชีพ, ระดับการศึกษา และรายได้ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงให้เห็นว่า ความก้าวหน้าของระบบอินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสาร ก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ทางสังคม คือเครือข่ายสังคมใหม่ที่รู้จักกัน อย่างแพร่หลายว่า "สังคมออนไลน์" (Online Community) หรือ "สังคมเสมือน" (Virtual Community) หรือ "เครือข่ายสังคมออนไลน์" (Social Network)  

และกลุ่มตัวอย่างของคนทำงานในเขตกรุงเทพมหานครที่มี เพศ อายุ การศึกษา รายได้ แตกต่างกันมี การแสดงพฤติกรรมการเข้าใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงให้เห็นว่า ผู้หญิงกับผู้ชายมีความแตกต่าง กันอย่างมากในเรื่องความคิด ค่านิยม และทัศนคติทั้งนี้เพราะวัฒนธรรมและสังคม กำหนดบทบาทและ กิจกรรมของหญิงชายไว้ต่างกัน จึงส่งผลให้พฤติกรรมการสื่อสารของหญิงและชายต่างกันด้วย

ส่วนอาชีพที่แตกต่างกัน มีการแสดงพฤติกรรมการเข้าใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ไม่แตกต่าง กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงให้เห็นว่า พฤติกรรมการเข้าใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์กับปัจจัยส่วนบุคคล ด้านอาชีพ พบว่า อาชีพ แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเข้าไปค้นหาข้อมูลข่าวสารสินค้าและบริการบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social network) และเข้าไปสั่งซื้อสินค้าและบริการบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social network) 

ที่มารูปภาพ : http://thaiseobegin.blogspot.com/2010/12/social-media-marketing.html

หมายเลขบันทึก: 561894เขียนเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2014 00:00 น. ()แก้ไขเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2014 00:02 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี