ธรรมชาติของสาระสังคมศึกษาฯ เน้นการศึกษาสืบค้นศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทั้งกิจกรรมกระบวนการกลุ่มและรายบุคคลซึ่งนักเรียนจะต้องนำข้อมูลความรู้เหล่านั้นมานำเสนอการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนต่างกลุ่ม         การนำเสนอที่จะประสบความสำเร็จได้นั้นขึ้นอยู่ทั้งผู้นำเสนอและผู้ฟัง         ผู้นำเสนอ  1.จะต้องมีวิธีการนำเสนอหลากหลายลีลาเพื่อให้เกิดความน่าสนใจ น่าติดตาม เช่น จัดสถานการณ์สมมุติ มีอุปกรณ์ประกอบ                           2.ตั้งคำถามเกี่ยวกับข้อมูลที่นำเสนอถามผู้ฟังโดยมีการสร้างแรงจูงใจด้วยรางวัลเล็กๆ น้อยๆ เช่น ตอบถูกต้อง 1 คำถาม / ทอฟฟี่ 1 เม็ด         จากวิธีการนำเสนอที่หลากหลายและการเสริมแรงจะทำให้กิจกรรมการนำเสนอเพิ่มความน่าสนใจมีสีสันและสนุกสนานยิ่งขึ้นเป็นสิ่งจูงใจให้นักเรียนเป็นผู้ฟังที่ดี            ผู้ฟัง จะต้องมีมารยาทในการฟังเป็นผู้ฟังที่ดี ( ฟัง,คิด,ทำความเข้าใจ,บันทึก )          เมื่อการเรียนการสอนด้วยกิจกรรมครั้งนี้เสร็จสิ้น ครูควรให้นักเรียนทุกคนสรุปประมวลความรู้ใหม่โดยการนำความรู้ที่นักเรียนได้รับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาสรุปความรู้ใหม่ด้วยความรู้ความเข้าใจของตนเอง เรียบเรียงใหม่เป็นสำนวนและภาษาของนักเรียน จัดทำเป็นหนังสือหน้าเดียวหรือหนังสือเล่นเล็ก ซึ่งครูสามารถนำมาเป็นเครื่องมือวัดผลจากการเรียนรู้ครั้งนี้ว่าการเรียนรู้บรรลุผลตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังหรือไม่เพียงใด

        ( การประมวลความรู้ใหม่ เป็นสิ่งที่ทำให้นักเรียนฟังอย่างมีจุดมุ่งหมาย )