พระราชทานเพลิงศพ ผศ.ดร.เดชา ใจกลาง

มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด. เมื่อวันพุธที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ พระราชธรรมานุวัตร ปฐมาจารย์ผู้ก่อตั้ง มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด ประธานฝ่ายบรรพชิต และ นายสมศักดิ์ ขำทวีพรหม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธาน

ฝ่ายคฤหัสถ์ คณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่าทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด พร้อมแขกผู้มีเกียรติ และญาติ ๆ ได้ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดชา ใจกลาง  อดีต อาจารย์ประจำ และอาจารย์ประจำหลักสูตรระดับปริญญาโท

สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด ซึ่งได้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง ณ เมรุวัดเวฬุวัน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด.

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษา การทำงานความเห็น (0)