หนังสือนี้เพื่อเธอ " 108 มงคลพระบรมราโชวาท "


“ ขอจงมีความเพียรที่บริสุทธ์ ปัญญาที่เฉียบแหลม กำลังกายที่สมบูรณ์ ”

หนังสือ “ 108 มงคลพระบรมราโชวาท ”

ศศิมาพร  จันทร์สุข

 

“ ขอจงมีความเพียรที่บริสุทธ์ ปัญญาที่เฉียบแหลม กำลังกายที่สมบูรณ์ ”

    อยากให้คนที่รักได้อ่านหนังสือเล่มนี้เพราะเนื้อหาภายในกล่าวถึงพระบรมราโชวาทที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงให้เป็นข้อคิดในการดำเนินชีวิต โดยมีหลักชัยคือความสุขสงบพอเพียงและไม่ท้อถอย อยากมอบหนังสือเล่มนี้ให้กับคนที่รักในเทศกาลปีใหม่ได้อ่านแล้วน้อมนำไปปรับใช้ เพื่อชีวิตสงบสุขมั่นคงยั่งยืน

    ส่วนตัวแล้ว ดิฉันรู้สึกโชคดีที่ได้เกิดมาใต้ร่มพระโพธิสมภาร ได้มีพระองค์เป็นตัวอย่างให้ดำเนินรอยตาม โดยพระบรมราโชวาทของพระองค์ถือเป็นสิ่งมีค่าที่เราทุกคนควรน้อมนำมาใช้เป็นหลักการดำเนินชีวิตเพื่อความสุขและความมั่นคงของชีวิตอย่างยั่งยืน

 

“ เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม ”

 

 

    นี่คือพระบรมราชโองการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่คนไทยในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อถึงวันนี้พระราชกรณียกิจซึ่งทรงกระทำ ทุกพระบรมราโชวาทล้วนเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของคนไทยทั้งสิ้น

     นับเป็นโชคดีของพสกนิกรปวงชนชาวไทยทุกหมู่ เหล่า ที่ได้มีพระองค์ทรงเป็นหลักชัยเป็นตัวอย่างและให้ข้อคิดในการดำเนินชีวิตหลายๆเรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นผู้ให้และผู้สร้างความสงบสุขแก่ประชาชนและแผ่นดินของพระองค์ พระองค์ทรงให้ประชาชนของพระองค์ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือคำว่า พอ คนเราถ้าพอใจในความต้องการ มันก็จะมีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อยก็จะเบียดเบียนคนอื่นน้อย พอเพียงอาจมีมากมีของหรูได้ แต่ต้องไม่เบียดเบียนผู้อื่น

    การประหยัดคือหลักประกันของชีวิต การใช้จ่ายอย่างประหยัดเป็นหลักประกันความสมบูรณ์พูนสุขของผู้ประหยัดและครอบครัวเพื่อให้อยู่รอดและก้าวหน้าต่อไป ช่วยป้องกันความขาดแคลนในวันข้างหน้า ทั้งยังเป็นการประหยัดแก่ประเทศชาติด้วย

     การให้คือเครื่องประสานไมตรี การให้เป็นสิ่งที่พึงประสงค์อย่างยิ่ง เพราะเป็นเครื่องประสานไมตรีอย่างสำคัญระหว่างบุคคลกับบุคคลและให้สังคมมีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นด้วยความสามัคคี

     เอื้อเฟื้อมุ่งดีต่อกันสังคมก็จะร่มเย็นและน่าอยู่ สังคมใดก็ตาม ถ้ามีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันด้วยความมุ่งดีมุ่งเจริญต่อกัน สังคมนั้นย่อมเต็มไปด้วยไมตรีจิตมิตรภาพ มีความร่มเย็นเป็นสุขน่าอยู่

     มีความสุจริตและความมุ่งมั่นจึงจะทำงานสำคัญได้สำเร็จ คนไม่มีความสุจริตไม่มีความมั่นคง ชอบแต่มักง่ายไม่มีวันที่จะสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อส่วนรวมได้ ผู้มีความสุจริตและความมุ่งมั่นเท่านั้นจึงจะทำงานสำคัญยิ่งใหญ่ที่เป็นคุณประโยชน์แท้จริงได้สำเร็จ

     สัจวาจาคือรากฐานของการประสบความสำเร็จ สัจวาจานั้นเป็นรากฐานของการทำงาน สัจ เป็นการตั้งใจ วาจา เป็นคำพูดออกมา แสดงถึงคำพูดนั้นออกมาจากใจคือเป็นการตั้งใจที่จะทำอะไรเพื่อความสำเร็จในงานนั้น

    พัฒนาตนเองให้ดีขึ้นเป็นลำดับเพื่อให้ชีวิตเป็นสุขรุ่งเรือง คนเรานั้นสำคัญอยู่ที่ควรจะได้ปรารภปรารถนาที่จะพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นเป็นลำดับ เพื่อให้ชีวิตเป็นสุขและเจริญรุ่งเรือง

     การพูดจริงทำจริงย่อมได้รับการยกย่องสรรเสริญ ผู้หนักแน่นในสัจจะพูดอย่างไรทำอย่างนั้นจึงจะได้รับความสำเร็จ การพูดแล้วทำคือการพูดจริงทำจริง จึงเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมเกียรติคุณของบุคคลให้เด่นชัด

    ความสงบหนักแน่นเป็นเครื่องผ่อนปรนระงับความรุนแรง ความขัดแย้งความไม่เข้าใจในกันและกัน โดยเฉพาะความสงบหนักแน่นในจิตใจนั้นทำให้เกิดความยั้งคิดพิจารณาตามเหตุตามผล จึงช่วยให้สามารถขบคิดวินิจฉัยเรื่องราวปัญหาและการกระทำได้ถูกต้องเหมาะสม มีประสิทธิผล

    มีความรู้ความสามารถหากไม่ลงมือทำก็ไร้ประโยชน์ ประโยชน์หรือการสร้างสรรค์ในทางที่ดีนั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยการลงมือทำ เมื่อยังไม่ลงมือทำประโยชน์ก็ยังไม่เกิด เพราะฉะนั้นหากมีความรู้ความสามารถมากมายเพียงไรแต่หากไม่ลงมือทำก็ปราศจากประโยชน์

    มีความรู้ดีแล้วต้องมีศีลธรรมด้วย การดำเนินชีวิตจะใช้วิชาการอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ จะต้องอาศัยความรู้รอบตัวและหลักศีลธรรมประกอบด้วย ผู้ที่มีความรู้ดีแต่ขาดความยั้งคิดนำความรู้ไปใช้ทางมิชอบ ก็เท่ากับบุคคลที่เป็นภัยแก่สังคมมนุษย์

     ความสุขความเจริญพึงแสวงหามาด้วยความเป็นธรรม ความสุขความเจริญอันแท้จริงนั้นแสวงหามาได้ด้วยความเป็นธรรมทั้งในเจตนาและการกระทำ ไม่ใช่ได้มาด้วยความบังเอิญหรือด้วยการแก่งแย่งเบียดบังมาจากผู้อื่น

     ความประมาทและการขาดสตินำมาซึ่งความเสื่อมสลาย มีความไม่ประมาทและมีสติรู้ตัวอยู่เสมอเพราะการกระทำโดยประมาทขาดความรอบคอบ เป็นเหตุให้เกิดความผิดพลาดเสียหาย ซึ่งเป็นอันตรายมากอาจจะนำความเสีย เสื่อมสลายมาสู่ตนเองตลอดทั้งประเทศชาติได้

    ส่งเสริมให้คนดีได้ปกครองบ้านเมือง การทำให้บ้านเมืองมีความปรกติสุขเรียบร้อย ไม่ใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดี หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดีให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดีให้ไม่มีอำนาจ ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้

    ที่กล่าวมานี้เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือ 108 มงคล พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งดิฉันมีความตั้งใจจริงอยากมอบหนังสือดีๆที่ให้ข้อคิดแก่คนที่รักและทุกๆคนได้อ่าน จะมีประโยชน์อย่างมากหากอ่านด้วยความตั้งใจ หนังสือเล่มนี้บอกอะไรหลายอย่างแก่เรา พระบรมราโชวาททั้งหมดที่กล่าวมานั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราก็ทรงใช้ดำเนินชีวิตตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันเรื่อยมา

 

 

หมายเลขบันทึก: 556762เขียนเมื่อ 18 ธันวาคม 2013 20:02 น. ()แก้ไขเมื่อ 18 ธันวาคม 2013 20:02 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (5)

ขอบคุณที่แนะนำหนังสือที่เกี่ยวกับพระบรมราโชวาท.....ในเราคาสบายใจคนไทยยุคน้ำมันแพง

ควรมีเก็บไว้เตือนสติ

-ขอบคุณสำหรับหนังสือแนะนำนะครับ

เป็นหนังสือที่ต้องอ่านหลายๆ และแนะนำหลายๆ คนให้อ่านครับ

เล่มนี้ หลุดรอดตาไปได้ไง ของปีนี้เอง ขอบคุณค่ะที่แนะนำ แถมราคาถูกแบบน่าแปลกใจ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี