ประโยชน์ของสื่ออิเล็กทรอนิกส์(e-Learning)

                  ประโยชน์ของสื่ออิเล็กทรอนิกส์(e-Learning)มีดังต่อไปนี้

                      1.         ยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนเนื้อหา และ สะดวกในการเรียน

                      2.         เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน

                      3.         สนับสนุนการเรียนการสอน

                      4.         เกิดเครือข่ายความรู้

                      5.         เน้นการเรียนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตรงตามหัวใจของการปฏิรูปการศึกษา

                      6.         ลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างเมืองและท้องถิ่น 

                      7.         เข้าถึงได้ง่าย

                      8.         ปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยกระทำได้ง่าย

                      9.         ประหยัดเวลา และค่าเดินทาง 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาความเห็น (0)