การเรียนแบบออนไลน์กับการฝึกอบรมในห้องเรียน

ประโยชน์ของการเรียนแบบออนไลน์เมื่อเทียบกับการฝึกอบรมในห้องเรียน สารถสรุปได้ดังตารางต่อไปนี้

 

ห้องเรียน/สถานที่อบรม

เครือข่ายออนไลน์

การเข้าถึง

จำกัด (ขึ้นอยู่กับขนาดของห้องเรียน) / ระยะเวลาที่เปิดสอนต่อวัน

24 ฃั่วโมงต่อวัน และ 7 วันต่อสัปดาห์

การวัดผล

วัดผลด้วยตัวเอง หรือครูผู้สอน

อัตโนมัติ หรือครูผู้สอน

การจดจำ

จำกัด ไม่สามารถทวนซ้ำได้ อาจจะต้องในการจดบันทึกแทน

สูง เพราะสามารถทวนซ้ำได้หลายๆ ครั้ง เท่าที่ต้องการ

ค่าใช้จ่าย

สูง เพราะค่าจ้างผู้สอนต่อครั้ง

ต่ำ ค่าจ้างครูผู้สอนครั้งเดียวในการผลิตเนื้อหา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาความเห็น (0)