ในเวทีสาธารณะของ ม.มหิดล เมื่อวันจันทร์ที่ 16 ตค.49  ที่ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร กทม. ดิฉันได้เรื่องมาเล่าให้ฟังเล็กน้อยละค่ะ

ทั้งนี้ทั้งนั้นก็สืบเนื่องจากผู้สูงอายุของไทย นับวันก็จะมีจำนวนมากขึ้นละค่ะ ... น่าจะเป็นมุมมองที่ดี เพราะแสดงว่า คนไทยมีรู้จักดูแลสุขภาพได้ดีขึ้น จากเวทีเขาได้เล่าถึงสิ่งที่พบว่า ในคนสูงอายุที่แข็งแรง มีลักษณะก็คือ

 • ไม่อ้วน
 • อารมณ์ดี สงบ เย็น
 • ในคนไทย ชอบกินปลา และผักจิ้มน้ำพริกเป็นประจำ
 • ไม่ดื่มเหล้า ไม่สูบบุหรี่
 • อยู่ในชนบท

ในวันนั้น ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย ได้ให้ข้อคิดเห็นไว้ว่า "โซ่ห่วงคุณธรรม คือ ความกตัญญู กตเวที" และ ผู้สูงอายุ ก็คือ มรดกสังคม นั่นก็คือ

 1. ผู้สูงอายุถ้าทำงานได้ ก็ให้ทำ
 2. ผู้สูงอายุที่เรียนต่อได้ ก็ให้เรียน
 3. การออกกำลังกาย ควรมีที่ออกกำลังกายใกล้บ้าน และมีเพื่อนฝูงที่ร่วมออกกำลังกาย
 4. สร้างครอบครัวที่อบอุ่น 
 5. ผู้สูงอายุสามารถเป็นที่พึ่ง และเป็นที่เคารพบูชาแก่สังคม
 6. ผู้สูงอายุเป็นผู้เข้าวัด ปฏิบัติธรรม และ
 7. ให้ผู้สูงอายุมีโอกาสปลูกต้นไม้ ใกล้ธรรมชาติ

ในช่วงเวลาของการชวนคุย เรื่องของผู้สูงอายุ

 • อ.ปฏิญญา สต๊อกเกต ... ชื่นชมกิจกรรมในชุมชนของสังคมไทย ในเรื่องการส่งเสริมสุขภาพ การสร้างรายได้ และผู้สูงอายุช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
 • รศ.ดร.วาสนา อิ่มเอม ... ได้มองในเรื่องผู้สูงอายุควรมีพื้นที่อยู่ร่วมกันมากขึ้น เช่น ในวัด กลุ่มเพื่อนคนคอเดียวกัน เช่น กินอาหารเช้าร่วมกัน Home visit, Day Care
 • พ.อ. นพ.พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา ... ให้คุณค่าผู้สูงอายุที่ประสบการณ์ และผู้สูงอายุเป็นตัวแบบ

คุณสมบัติ เมทะนี ... เป็นผู้สูงอายุที่แสดงให้เห็นซึ่งความเป็นตัวแบบที่ดี ด้วยข้อคิด "คุณค่า วัย 70 ปี"

 • บำรุงสมอง
 • รู้จักคิด รู้จักทำ
 • ร่างกายดี จิตใจก็ดี
 • การบริหารร่างกาย
 • รู้จักปลง
 • ทำสมาธิ / เจริญภาวนา
 • มองโลกในแง่ดี
 • พูดจาไพเราะ
 • ครอบครัวอบอุ่น

ศ.นพ.เสนอ อินทรสุขศรี ... ได้ให้ข้อคิดว่า ต้องรู้ ทุกข์-สุข

ทุกข์

 • ครอบครัว การงาน เศรษฐกิจ สังคม
 • ความเจ็บป่วย
 • จิตใจ อารมณ์ตัวเอง

สุข

 • รักษาตัวเองให้มีสุขภาพดี ทั้งกายและใจ
 • ภูมิใจ พอใจ ในตัวเอง สภาพของตัว งานของตัว ฐานะของตัว มีเวลาเข้าสังคม รู้จักมีอารมณ์ขัน
 • รู้จักตัวเอง รักตัว รักคนอื่น รักสังคม อย่าละทิ้งความรู้ความสามารถ ทำตัวให้มีค่า มีประโยชน์
 • มีเพื่อน รู้จักคบค้าสมาคมกับคนอื่นๆ

อ.นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ ...  จุดประเด็นนโยบายสาธารณะ ที่การมองผู้สูงอายุเป็นทรัพยากรที่มีค่า และควรเตรียมตัวก่อนวัยสูงอายุ โดยมองที่ 4 มิติสุขภาพ ได้แก่ กาย จิต สังคม จิตวิญญาณ

กลไกในสังคมต้องมาช่วยให้ ครอบครัว ชุมชน ปัจเจกมาช่วยกันทำในเรื่องของ

 • บริการ ... ที่ดี เป็นบริการทั้งด้านสังคม และสุขภาพ
 • คนดูแล ... ให้เป็นจริง
 • มีงานทำ ... เพื่อเพิ่มพูนคุณธรรมให้สังคม
 • การมีเงิน ... เพื่อการจัดระบบความเป็นธรรม และเพื่ออิสรภาพในการตัดสินใจ 

ประเด็นต่างๆ เหล่านี้ คงจะเปิดมุมมองเพื่อการร่วมสร้างสังคมให้กับผู้สูงอายุ ... อนาคตของเมืองไทยต่อไปละค่ะ