มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด จัดโครงการสัมมนานักศึกษา ๕๖

มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด. เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ ห้องชมพูพันธ์ทิพย์ โรงแรมธนินทรกรีนปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด พระราชปริยัติวิมล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

วิทยาเขตร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การทำวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัย มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด จัดขึ้นสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท รหัส ๕๕ ทั้งหมด ในการนี้พระครูวิจิตรปัญญาภรณ์, ดร. รักษาผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ร้อยเอ็ด กรรมการและเลขานุการ บัณฑิตวิทยาลัย มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด เป็นผู้กล่าวถวายรายงานต่อประธานในพิธีเปิดถึงวัตถุประสงค์ของ

โครงการฯ ความว่า เพื่อให้พระนักศึกษาและนักศึกษาคฤหัสถ์ได้รู้และเข้าใจกระบวนการแนวทางในการทำวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ และเพื่อให้พระนักศึกษาและนักศึกษาคฤหัสถ์ได้นำหลักการและกระบวนการทำวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง การจัดสัมมนาในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วย

๑. นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา ชั้นปีที่ ๒ จำนวน ๑๑ รูป/คน
๒. นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ชั้นปีที่ ๒ จำนวน ๑๑๐ รูป/คน
๓. นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ชั้นปีที่ ๒ จำนวน ๖๕ รูป/คน
๔. คณาจารย์-เจ้าหน้าที่ ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๗๐ รูป/คน
รวมทั้งสิ้น จำนวน ๒๕๖ รูป/คน

 

 

อ่านข่าวเพิ่ม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษา การทำงานความเห็น (0)