การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการเขียนเว็บเพจ ด้วยภาษา HTML ด้วยการจัดการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน โดยใช้ชุดฝึกทักษะการเขียนคำสั่งภาษา HTML ด้วยใบประลอง เรื่องเว็บเพจสวยด้วยมือเรา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสวายวิทยาคาร


บทคัดย่อ

 

ชื่อผลงาน         การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการเขียนเว็บเพจ

ด้วยภาษา HTML ด้วยการจัดการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน

โดยใช้ชุดฝึกทักษะการเขียนคำสั่งภาษา HTML ด้วยใบประลอง

เรื่องเว็บเพจสวยด้วยมือเรา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่

โรงเรียนสวายวิทยาคาร

ผู้รายงาน                 นางทาริณีย์ บุญคล้อย

หน่วยงานที่สังกัด       โรงเรียนสวายวิทยาคาร อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

                             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33

                              

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1)เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการเขียน

คำสั่งภาษา HTML ด้วยใบประลอง เรื่องเว็บเพจสวยด้วยมือเรา รายวิชาการเขียนเว็บเพจด้วย

ภาษา HTML รหัสวิชา ง20244 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

2)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML รหัสวิชา

20244 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ชุดฝึกทักษะ

การเขียนคำสั่งภาษา HTMLด้วยใบประลองและ3)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนหลังการเรียน

โดยใช้ชุดฝึกทักษะการเขียนคำสั่งภาษา HTML ด้วยใบประลอง รายวิชาการเขียนเว็บเพจด้วย

ภาษา HTML รหัสวิชา ง20244 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่นักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนสวายวิทยาคาร อำเภอเมือง

จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จำนวน 29 คน ซึ่งได้มาจาก

การสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม เครื่องมือ

ที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1)ชุดฝึกทักษะการเขียนคำสั่งภาษา HTML ด้วยใบประลอง สำหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 18 ชุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.92  ซึ่งมีความเหมาะสมมากที่สุด 

2)แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้ชุดฝึกทักษะการเขียนคำสั่งภาษา HTML ด้วยใบประลอง  

จำนวน 18 แผน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.93  ถือว่ามีความเหมาะสมมากที่สุด 3)แบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งเป็นแบบทดสอบอิงเกณฑ์แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ (multiple choices)

จำนวน 40 ข้อ  มีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.21 – 0.73  มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ

เท่ากับ 0.88 และ 4)แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้

ชุดฝึกทักษะการเขียนคำสั่งภาษา  HTML ด้วยใบประลอง เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า

(Rating Scale) 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) จำนวน 18 ข้อ มีค่าเฉลี่ย 4.96  ถือว่า

มีความเหมาะสมมากที่สุด พิจารณาคัดเลือกข้อที่มีค่า rxy  ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไปจำนวน 18 ข้อ

ซึ่งข้อที่คัดเลือกไว้มีค่า rxy  ระหว่าง0.33 - 0.73มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความพึงพอใจ

ทั้งฉบับเท่ากับ 0.89การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ

การทดสอบสมมุติฐานใช้ t-test

 

ผลการวิจัยพบว่า

           1.  ประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการเขียนคำสั่งภาษา HTML ด้วยใบประลอง รายวิชา

การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML รหัสวิชา ง20244 เรื่องเว็บเพจสวยด้วยมือเรา ชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่3 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ84.77  / 81.03  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้

           2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสวายวิทยาคาร

หลังเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการเขียนคำสั่งภาษา HTML ด้วยใบประลอง สูงกว่าก่อนเรียน

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

           3.  ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการเขียนคำสั่งภาษา HTML ด้วยใบประลอง อยู่ในระดับมากที่สุด

โดยสรุป การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML

ด้วยการจัดการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน โดยใช้ชุดฝึกทักษะการเขียนคำสั่งภาษา HTML

ด้วยใบประลอง เรื่องเว็บเพจสวยด้วยมือเรา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

โรงเรียนสวายวิทยาคาร มีประสิทธิภาพเหมาะสม สามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ

ในเนื้อหาคำสั่งและมีทักษะในการเขียนคำสั่งภาษา HTML เป็นอย่างดีและสามารถนำ

ไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างเหมาะสมตรงกับความต้องการของผู้เรียน เป็นสื่อให้ผู้เรียน

สามารถนำไปปฏิบัติตามให้บรรลุผลตามจุดประสงค์ของการเรียนรู้ เป็นตัวอย่างในการพัฒนา ต่อไป

หมายเลขบันทึก: 550910เขียนเมื่อ 14 ตุลาคม 2013 22:52 น. ()แก้ไขเมื่อ 14 ตุลาคม 2013 22:52 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (2)

ดีมากครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี