โอกาส

อุปสรรค

กฎหมาย

1. ความต้องการสอบเข้าศึกษาต่อ

1. การขยายตัวของโรงเรียนกวดวิชาที่มีติวเตอร์ แบรนด์เนม ดัง

1. ต้องดำเนินการขออนุญาตต่อกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานโรงเรียนเอกชนประเภทกวดวิชา พ .. 2544 แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน
2. ความต้องการมีผลการเรียนดีขึ้น 2. ความไม่แน่นอนของระบอบการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ซึ่งอาจทำให้ต้องปรับเปลี่ยนเนื้อหา,หลักสูตร เพื่อรองรับระบบใหม่ ๆ 2. เกี่ยวกับสถานที่ตั้งโรงเรียนและสถานที่และบริเวณที่ตั้งโรงเรียนต้องมีลักษณะกว้างขวางและเหมาะสม พอแก่กิจการของโรงเรียน โดยต้องมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ตารางเมตร ไม่ขัดต่อสุขลักษณะหรืออนามัยของนักเรียน การคมนาคมสะดวก ตั้งอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีไม่อยู่ใกล้โรงงานอุตสาหกรรม ที่อาจเกิดภัยอันตรายใด ๆ หรืออยู่ใกล้สถานที่อื่นที่ไม่เหมาะสมแก่กิจการของโรงเรียน
อาคาร
3.วัฒนธรรมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 3. การที่มีระบบรับตรงจากมหาวิทยาลัย จึงทำให้โรงเรียนกวดวิชามีหลายเซ็กเมนท์มากขึ้น เช่นการกวดวิชาเข้าจุฬาอินเตอร์ และมหิดลอินเตอร์แบบรับตรง 3.  ต้องมีกรรมสิทธิ์ในอาคาร ต้องเป็นอาคารที่ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างหรือใบอนุญาตต่อเติมอาคารจากทางราชการ ให้ใช้เป็นอาคารเรียนเพื่อการศึกษา เว้นแต่ในกรณีที่ไม่สามารถหาเอกสารจากทางราชการได้ ให้วิศวกรที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบ
4. ความหวังที่จะมีหน้าที่การงานที่ดี 4 .โรงเรียนกวดวิชารายใหญ่ๆ ดีไซน์คอร์สออกมาเพื่อสอบ O-NET และ A-NET โดยเฉพาะแล้ว 4. ค่าธรรมเนียมการเรียน การเก็บค่าธรรมเนียมการเรียน จะต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาเอกชน โดยให้เก็บได้ในอัตรา ดังนี้ การเรียนการสอนโดยใช้ครูผู้สอน ให้เก็บในอัตราที่สูงกว่าการเรียนการสอนโดยใช้สื่อผสมครู ส่วนการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเป็นเครื่องมือจะต้องเก็บในราคาต่ำสุด

    5. คุณสมบัติของครู และเจ้าหน้าที่ประจำห้องเรียน
  ครูจะต้องมีความรู้ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกำหนด ความรู้และประสบการณ์ของผู้ขอรับใบอนุญาตให้เป็นครูใหญ่ และความรู้ของผู้ขอรับใบอนุญาต ให้เป็นครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ.๒๕๒๖