การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

ตัวบ่งชี้คุณภาพห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
ตามที่ได้เคยแจ้งว่าข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) ได้ดำริที่จะพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา เพื่อใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานกลางในการประกันคุณภาพการดำเนินงานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ซึ่งประธานคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการได้แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วยผู้แทนจากห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคทุกแห่งนั้น ขอรายงานความคืบหน้าให้ทราบ ดังนี้ เมื่อวันที่ 9-10 ตุลาคม 2549ได้มีประชุมคณะทำงานดังกล่าวที่สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อพิจารณากำหนดมาตรฐานคุณภาพ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ ผลการประชุมสรุปได้ดังนี้ 1.คณะทำงานได้กำหนดมาตรฐานคุณภาพห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย 6 มาตรฐานคุณภาพ 18 มาตรฐานย่อย 42 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ มาตรฐานคุณภาพ 6 มาตรฐาน ได้แก่ 1)งานบริการ 2)งานเทคนิค 3)ระบบโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 4)การบริหารจัดการที่ดี 5)ความร่วมมือระหว่างห้องสมุด 6)การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มอบหมายให้นางผ่องพรรณ แย้มแขไข นางสาวกรกมล รามบุตร และนางอรณา พิทยากรศิลป์ ดำเนินการตรวจสอบ ปรับปรุงข้อมูล กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2549 2.ประเภทและเกณฑ์ประเมินตัวบ่งชี้ยังไม่ได้กำหนด เนื่องจากต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ จึงมอบหมายให้ ดร.ขวัญชฎิล พิศาลพงศ์ นางวันทนา กิติศรีวรพันธุ์ นางผ่องพรรณ แย้มแขไข นางนายิกา เดิดขุนทด และนางสาวสายพิณ วิไลรัตน์ ดำเนินการกำหนดประเภทและเกณฑ์ประเมินตัวบ่งชี้ กำหนดเวลาแล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2549 3.ประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณามาตรฐานคุณภาพ ตัวบ่งชี้ ประเภทและเกณฑ์การประเมิน วันที่ 5 ธันวาคม 2549 ณ กองห้องสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 4.จัดทำร่างคู่มือประกันคุณภาพ มอบหมายให้ ผศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ ดร.ขวัญชฎิล พิศาลพงศ์ นางวันทนา กิติศรีวรพันธุ์ นางอรณา พิทยากรศิลป์ นางสมบูรณ์ ห่านรัตนสกุล และนางสาวสายพิณ วิไลรัตน์ ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2550 จึงขอรายงานให้ผู้สนใจทราบ ความคืบหน้าเป็นอย่างไร จะรายงานให้ทราบเป็นระยะ ๆ ค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ห้องสมุดน่ารู้คู่ชุมชน

คำสำคัญ (Tags)#ตัวบ่งชี้คุณภาพ#มาตรฐานคุณภาพห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

หมายเลขบันทึก: 54957, เขียน: 17 Oct 2006 @ 16:20 (), แก้ไข: 18 Jun 2012 @ 13:24 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)