สาระที่ 16 การประเมินผลการเรียนรู้

 

 การวัดและประเมินผลเป็นส่วนสำคัญของการจัดการเรียนการสอน  ดังนั้น เมื่อการจัดการเรียนการสอนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.. 2542 มุ่งให้ผู้เรียนแต่ละคนได้พัฒนาเต็มศักยภาพ การวัดและประเมินผลจึงต้องปรับเปลี่ยนไป ให้มีลักษณะเป็นการประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และประเมินผลตามสภาพจริงด้วย

          การประเมินผลตามสภาพจริง เป็นการประเมินผลผู้เรียนรอบด้านตามสภาพจริงของผู้เรียน มีลักษณะสำคัญดังนี้

1.  เน้นการประเมินที่ดำเนินการไปพร้อม ๆ กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งสามารถทำได้ตลอดเวลา ทุกสภาพการณ์

                    2.   เน้นการประเมินที่ยึดพฤติกรรมการแสดงออกของผู้เรียนจริง ๆ

                    3.  เน้นการพัฒนาจุดเด่นของผู้เรียน

4.   ใช้ข้อมูลที่หลากหลาย ด้วยเครื่องมือที่หลากหลายและสอดคล้องกับวิธีการประเมิน ตลอดจน จุดประสงค์ในการประเมิน

                    5.   เน้นคุณภาพผลงานของผู้เรียนที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ ความสามารถหลายๆ ด้าน

                    6.  การประเมินด้านความคิด เน้นความคิดเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์

                    7.  เน้นให้ผู้เรียนประเมินตนเอง และการมีส่วนร่วมในการประเมินของผู้เรียน ผู้ปกครอง และครู

 

 

แหล่งสืบค้นที่เข้าถึงได้จริง     การประเมินผลการเรียนรู้  ตามสภาพจริง   http://lms.thaicyberu.go.th

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝากตัวเป็นลูกศิษย์ค.ม.ความเห็น (0)