ปัญญาเชิงสังคมเป็นองค์ประกอบสำคัญของการปฏิบัติ KM    จึงขอนำการตีความองค์ประกอบทั้งแปดของ social intelligence ที่ Daniel Goleman เขียนไว้ในหนังสือ Social Intelligence : The New Science of Human Relationship มาเสนอ  ขอย้ำว่าเป็นการตีความของผม ซึ่งอาจไม่ตรงกับความหมายในหนังสือก็ได้

      องค์ประกอบทั้ง 8 มี 2 ส่วนหรือ 2 ระดับ

     ระดับแรก เป็นระดับตระหนักหรือเข้าใจ หรือทักษะระหว่างบุคคล ระดับที่ไม่ซับซ้อนมาก ได้แก่
       1. เข้าใจภาษาส่วนที่ไม่ใช่ถ้อยคำของผู้อื่น
       2. สามารถฟังหรือรับสารจากบุคคลได้อย่างตั้งใจ
       3. เข้าใจความคิด ความรู้สึก ความต้องการ ของคู่สนทนา
      4. มีความเข้าใจสังคมวัฒนธรรมของคู่สนทนา

    ระดับที่สอง เป็นระดับปฏิบัติได้  หรือมีทักษะคล่องแคล่วในปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  ในด้าน
       5. ปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับผู้อื่นได้อย่างคล่องแคล่ว โดยใช้ภาษาที่ไม่ใช่ถ้อยคำ
       6. ทักษะในการนำเสนอตนเอง ให้ผู้อื่นรับรู้และเข้าใจในระดับที่ลึก
       7. ทักษะในการชักจูงให้ผลลัพธ์ของปฏิสัมพันธ์ออกมาตามที่เราต้องการ
       8. มีทักษะในการเอาใจใส่ เห็นอกเห็นใจ เข้าใจความต้องการของผู้อื่น

       ในตอนต่อไปจะอธิบายองค์ประกอบทีละตัว

วิจารณ์ พานิช
๘ ตค. ๔๙
สนามบินฮ่องกง