ผมมาพบกับเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ในวันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2549 และขอให้ทุกคนได้ส่ง Blog แสดงความคิดเห็นมาที่นายกสภาด้วยครับ ศ.ดร. จีระ หงส์ลดารมภ์