การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

Torychem
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันแรกพอเพียง

เริ่มเวลา 09.30 น.

วันนี้ได้พบกับ ผอ.แสงมณีย์ การขับเคลื่อน ปศพพ. อาจจะช้าเกินไปแต่ก็ไม่เป็นไร เราก็ต้องมาร่วมด้วยช่วยกันในการพัฒนาและขับเคลื่อนหลัก ปศพพ. ช่วยเหลือกันโดยมี 2 โรงเรียนที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมี 27 โรงเรียนเป็นสถานศึกษาพอเพียง 

การขับเคลื่อนหลัก ปศพพ. จะร่วมกันขับเคลื่อนให้ครบทุกแห่งภายในเดือนพฤศจิกายน 2556 โดยให้โรงเรียนได้ร่วมดำเนินการโรงเรียนละ 3 คน ให้ทุกคนทำงานอย่างจริงจัง 

เรื่องการจัดทำกรอบโครงสร้างหลักสูตรท้องถิ่นสู่อาเซียน โดยตอนนี้ได้ดำเนินการในระดับจังหวัดเรียบร้อยแล้ว 

เรื่องมาตรฐานการศึกษาท้องถิ่น 24 มาตรฐาน 106 ตัวบ่งชี้ ปัจจุบันได้มีการปรับมาตรฐาน 16 มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ประมาณ 70 โดยจะประกาศในปีการศึกษา 2557 แต่ในปีการศึกษา 2556 ใช้ในรูปแบบเดิม โดยปัจจุบันกำลังจะประเมินสมรรถนะ 5 ประกาศ ซึ่งจะใช้ในปีการศึกษา 2557 

ผอ.สำนักกองการศึกษา กรมส่งเสริมการประครองท้องถิ่น อนาคตของประเทศอยู่ในมือของครูทุกท่าน นักเรียนขาดในเรื่องของการคิดสังเคราะห์ วิจารณญาณ การเสพเกี่ยวกับเทคโนโลยีทั้งที่เป็นข่าว สื่อ facebook ซึ่งท่านจะต้องปลูกฝังให้เด็กรู้จักการนำหรือรับความรู้ไปใช้ต่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ครูต้องมีความทันสมัยให้ทันเด็กนักเรียน และสามารถรู้ทุกเรื่องในเรื่องที่เด็กๆ ต้องการและสามารถชี้แจงข้อมูลหรือสะท้อนสิ่งที่ได้จากเรื่องนั้นๆ และสามารถสรุปองค์ความรู้นำมาบูรณาการให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้

ความพอเพียง ประกอบด้วย พอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ซึ่งจะต้องนำมาเชื่อมโยง ควบคู่กับความรู้และคุณธรรม นำไปสู่ 4 มิติ คือ วัตถุ วัฒนธรรม สังคม และสิ่งแวดล้อม 

เวลา 10.30 น.

ดร.ปรียานุช ธรรมปิยา เริ่มด้วยกระบวนการสบายๆ อาจารย์รู้สึกดีใจมากที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้ลุกขึ้นมาขับเคลื่อนหลักปรัขญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะออกเป็นนโยบายในการขับเคลื่อนโดยให้มีท้องถิ่นล่ะ 1 แห่ง อปท.ประมาณ 500 แห่ง 

ผู้บริหารเป็นหลักสำคัญในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และอาจารย์ได้วางแผนไว้ โดยวันแรกเป็นแบบเบาๆ และวันที่สองเป็นการจัดรูปแบบเต็ม เริ่มประชุม 08.30 น. ถึง ช่วงเย็น ผู้เรียนจะต้องเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ 

ท่านวิทยากร ดร.ปรียานุช  ธรรมปิยา ได้เริ่มต้นด้วยกระบวนการตั้งคำถาม และให้ตอบเดี่ยว ครั้งแรกเราได้ยินคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงตั้งแต่เมื่อไร่ ในปีนั้นเกิดอะไรขึ้น เกิดผลกระทบอะไรขึ้นบ้าง กับใครบ้าง 5 ธันวาคม 2540 เกี่ยวกันยังไงกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 78 (1) มาตรา 83 

แผนการจัดการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง 

ในภาคการศึกษาพอจะนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

- นักเรียนทุกคนต้องออม...ใช่หรือ...สำหรับความพอเพียง

- โรงเรียนทุกโรงเรียนจะต้องปลูกผัก...ใช่หรือ...สำหรับความพอเพียง

สรุป คือ กิจกรรมอะไรก็ได้ แต่ต้องยึดแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติหรือดำเนินการ

ช่วงเช้า สรุป คือ ให้นำแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดกิจกรรมการปฏิบัติงานต่างๆ "คิด พูด ทำอย่างพอเพียง" ทำอย่างไรให้เกิดกับผู้เรียน 

"ห่วงพอประมาณ หนูใส่สีอื่นได้ไหมค่ะ" อะไรก็ได้ ห่วงไหนขึ้นก่อนก็ได้ 

กระบวนการจัดการ คือ พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

เงื่อนไขพื้นฐาน คือ ความรู้ และคุณธรรม

เป้าหมาย คือ สมดุล พรัอมรับการเปลี่ยนแปลง ใน 4 มิติ วัตถุ วัฒนธรรม สังคมและสิ่งแวดล้อม

เวลา 13.00 น. 

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รองปลัดกระทรวงมหาดไทย อนุกรรมการ ป.ป.ช. ประธานพิพิธภัณฑ์และหอสมุดสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

ท่านขึ้นภาพเด็กยกมือไหว้ในหลวงและพระราชินี มีข้อความว่า "ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยกตัวอย่างเรื่องเล่า "พึ่งกลับมาจากเมืองทองเอาสินค้า OTOP มาขายและเห็นป้ายมาจากเชียงใหม่และไม่ซื้อ ทำไมต้องเกิดแบบนั้นครับท่านผู้ว่า"

ปฐมบท "อะไรก็ตามที่ทำให้คนไทย รู้ รัก สามัคคี ได้ก็จงทำ" 

เข้าไปเยี่ยมในเว็บไซต์ในกระทรวงการคลังเพื่อรับข้อมูลต่างๆ 

ประเทศเดียวที่นักรัฐศาสตร์กล่าวไว้ว่า "ประเทศเดียวที่เพิ่มจังหวัดไม่รู้จบ" และมีอีกถึง 32 พื้นที่ที่จะรอขึ้นเป็นจังหวัดอีก 

จังหวัดนครพนม คือ จังหวัดที่มีความสุขมากที่สุดในประเทศไทย 

เรารักจังหวัดของเราได้...เรารักประเทศไทยยิ่งกว่า

GDI ปัญหาสำคัญที่มีต่อการศึกษาไทยสู่ความสำเร็จ คือ ปัญหาคอลัปชัน และการแบ่งแยก

เรื่องเล่า...หนูอยู่หน้าที่ในฝ่ายการเงิน ท่านหัวหน้าให้ทำหน้าที่ที่ผิดระเบียบของกฎหมาย หนูจะทำอย่างไรดีครับ "ให้เธอมีคุณธรรม คบกับคนที่ดีด้วยกันและนำเสนอผู้บริหารเป็นลำดับขั้น" 

"คือ ว่ามีหน้าที่ที่จะต้องมีรักซึ่งกันและกัน" 

เรื่องเล่า...ท่านผู้ว่าค่ะ และนายอำเภอทุกท่านอยู่สีอะไรค่ะ... ท่านยกตัวอย่างว่า เห็นไหมว่าในการแข่งขันระดับโอลิมปิคก่อนจบร้องเพลงสามัคคีชุมชน และมีสีธงชาติเป็นเอกลักษณ์อันหนึ่งอันเดียวกัน 

"เลิกแบ่งแยกสี...มีความซื่อสัตย์" "ความรู้ท่วมหัว...เอาตัวไม่รอด" 

พม่าเป็นแหล่งผลิตยาบ้า ซึ่งกำลังให้ผลิตมากๆ เพื่อส่งเข้าไทย หาเงินในการพัฒนาประเทศและพลพรรคการเมืองในประเทศ

"ชาติใดไร้รักสมัครสมาน จะทำการสิ่งใดก็ไร้ผล

แม้ชาติย่อยยับอับจนบุคคลจะสุขอยู่อย่างไร"

"ความจงรักภักดีแท้จริงนี้เอง คือ ความรักชาติ"

"หนูทำงานค้าขายอยู่ที่นี้ หนูยังไม่ได้ไปลงนามถวายพระพรแด่องค์ในหลวงเลยค่ะ หนูอธิษฐานให้ท่านอยู่กับเราตลอดไป"

วิทยาลัยพยาบาล ใช้บทนี้เป็นบทประจำ อันว่าความกรุณาปราณีจะมีใครบังคับก้หาไม่...เป็นกำลังเลิศพลังอื่นทั้งสิ่ง... พลังที่ว่า คือ พลังจิตอาสาเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษย์

ชาวฟิลิปปินล์เป็นแรงงานที่เข้ามาทำงานจำนวนมากในงานระดับที่เป็นพยาบาล ครู หรือแรงงานระดับมาตรฐาน

ปัญหาหลักที่ทำให้เกิดกับคนไทย คือ สื่อละครและภาพยนตร์ ทำให้เกิดปัญหาต่างๆ กับเยาวชนและเด็กไทยในปัจจุบัน

การทำแผนอาชญกรรม ก่อให้เกิดผลเสียหายอันดับแรกในสังคม คือ พฤติกรรมลอกเลียนแบบ

ความอ่อนน้อมถ่อมตน คือ สิ่งที่ทำให้เราสามารถเข้าถึงและชนะได้ทุกอย่าง


หมายเหตุ ข้อมูลอาจคาดเคลื่อนได้เนื่องจากพิมพ์ในเวลาที่จำกัดขณะเข้าร่วมกิจกรรม
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พอเพียงความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ บันทึกที่มีค่า ผมจับได้สิ่งสำคัญว่า

ผู้ใหญ่ทั้งสอง ท่านเริ่มด้วยการกล่าวถึงต้นเหตุ และพูดไปถึงปลายของผล .... จำนำไปประยุกต์ใช้ครับ

 

เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณครับอาจารย์