การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น

เรื่องที่ศึกษา คือ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น อ่านในหนังสือ การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆนัท  ธาตุทอง สิ่งที่ทำให้ข้าพเจ้ารู้และเข้าใจมากขึ้นคือ การมีหลักสูตรท้องถิ่น ซึ่งในสมัยเรียนมัธยม อาจารย์ที่สอนการงานอาชีพ สอนเรื่อง การสานหวด ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งตอนนั้นเป็นนักเรียน ไม่รู้เลยว่ามันคือหลักสูตรหรืออะไร ทางโรงเรียนให้เรียนก็เรียน และหลักสูตรท้องถิ่นในปัจจุบันที่สืบค้นในหนังสือมา มี ตำบลของเรา การทำปลาส้ม ดินแดนมหัศจรรย์ ถามว่าสำคัญไหมหลักสูตรแนวนี้ ข้าพเจ้าคิดว่าสำคัญนะ อย่างเช่น ตำบลของเรา เด็กนักเรียนที่อาศัยอยู่ในตำบลนี้ โรงเรียนนี้ อาจไม่รู้ประวัติความเป็นมา จุดเด่นที่มีอยู่ ภูมิปัญญาท้องถิ่นของตำบลของตัวเอง ซึ่งถ้ามีหลักสูตรนี้จะทำให้เด็กนักเรียนสำนึกรักบ้านเกิดมากขึ้น และช่วยพัฒนาตำบลของตัวเองได้ดี

ในการทำหลักสูตรท้องถิ่นตามความคิดของข้าพเจ้าจะต้องเริ่มจาก

1.  ศึกษาสภาพแวดล้อม หรือความต้องการของชุมชนหรือจุดเด่นๆในที่นั้น

2.  นำสิ่งที่ไปศึกษามา มาตั้งจุดมุ่งหมายว่าจะทำอะไรต่อไป

3.  กำหนดเนื้อหาสิ่งที่อยากให้เกิดการเรียนรู้และจัดทำเป็นหลักสูตร

4.  ตรวจสอบหลักสูตรโดยครู ผู้นำชุมชน หรือผู้รู้หลายๆด้าน

5.  นำหลักสูตรที่เราสร้างขึ้นมาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน

6.  สุดท้ายคือประเมินผลหลักสูตร

7.  นำผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขและข้อบกพร่องเพื่อให้ได้หลักสูตรที่มีคุณภาพ

  และในการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นหรือหลักสูตรสถานศึกษานั้น  ผู้จัดทำหลักสูตรจะต้องวิเคราะห์ให้ตรงกับมาตรฐานของหลักสูตรแกนกลาง และบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีอยู่ เพื่อให้เนื้อหาครอบคลุมและทำให้นักเรียนได้ประสบการณ์การเรียนรู้โดยตรง และการจัดวางเนื้อหาก็ให้เหมาะสมกับวัยและช่วงชั้นของนักเรียน

**สำหรับผู้ที่สนใจเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้ในชื่อหนังสือตามบรรณานุกรมเลยนะครับ

บรรณานุกรม

ฆนัท  ธาตุทอง.(2550).การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น.กรุงเทพมหานคร : เพชรเกษมการพิมพ์.

หลักสูตรท้องถิ่น.(2556).เข้าถึงได้จาก: http://localcurriculum53.wikispaces.com/ [15 กรกฎาคม 2556].

หลักสูตรท้องถิ่น.(2556).เข้าถึงได้จา ก:  http://khonkaen.nfe.go.th/0538/amazing%20village70.htm. [15 กรกฎาคม 2556].

ขอบคุณแหล่งข้อมูลที่ไปสืบค้นมา ทำให้ได้รู้สิ่งที่ไม่รู้เยอะขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิชาชีพครู(การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้)ความเห็น (0)