งานต่อไปของวิชาการที่ต้องปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ งบประมาณ พ.ศ. 2550 ได้แก่ โครงการฝึกงานวิชาชีพ  ซึ่งขณะนี้นักวิชาการศึกษาของแต่ละภาควิชาก็กำลังดำเนินการทำหนังสือส่งตัวนิสิตออกฝึกงาน จัดเตรียมทำคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์พิเศษแหล่งฝึกงาน ฯลฯ ส่วนนิสิตรังสีเทคนิค ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 จะเดินทางไปก่อนโดยเริ่มฝึกวันที่ 16 ตุลาคม 2549 จะเห็นว่าโครงการฝีกงานวิชาชีพนี้เป็นโครงการหนึ่งที่ตอบสนองการประกันคุณภาพการศึกษา ตัวบ่งชี้ที่6.6กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยเฉพาะการเรียนรู้จากการปฏิบัติและประสบการณ์จริง ขอให้นิสิตที่น่ารักทุกคนตั้งใจรับความรู้จากแหล่งฝึกให้มาก ๆ น่ะค่ะ แล้วช่วงระหว่างวันที่ 10 - 24 ตุลาคม 2549 เป็นช่วงของการลงทะเบียนเรียน นิสิตทุกคนอย่าลืมลงทะเบียนน่ะค่ะ  ขอความอนุเคราะห์อาจารย์ที่ปรึกษานิสิตช่วยย้ำเตือนด้วย ขอบคุณค่ะ