เมื่อวันที่ 26-28 มิถุนายน 2556 มีโอกาสเรียนรู้และรับฟังแนวการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามหลักแนวคิด Brain-based Learning : กระตุ้นสมองด้วยวิธีการง่าย ๆ 5 ประการ คือ 1)สนามเด็กเล่นBBL 2)ห้องเรียน BBL 3)กระบวนการเรียนรู้ ฺBBL 4) หนังสื่อเรียน BBL และ 5) สื่อนวัตกรรม BBL โดยอ.พรพิไล เลิศวิชา จึงขอสะท้อนองค์ความรู้ มา ณ เวทีแห่งนี้

สนใจติดต่อ
https://www.facebook.com/pages/Brain-based-Learning-Thailand/186737724711226