ด้วยหน้าที่ของหัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาองค์กรด้วยกระบวนการจัดการความรู้ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ปีงบประมาณ 2550    ประกอบกับ สปสช. ได้จัดสรรงบส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (PPcom) ของปี 2549  ให้สำนักงานสาขาจัดทำโครงการรองรับภายใต้เงื่อนไขของงบประมาณที่สนับสนุน 

                กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการได้ดำเนินการประชุมปรึกษาหารือผู้เกี่ยวข้องแล้วเห็นว่า  จากวิสัยทัศน์และพันธะกิจของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ที่มีเป้าหมายในการพัฒนาระบบสุขภาพ โดยเน้นการสร้างสุขภาพเชิงรุก โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  โดยการใช้กระบวนการจัดการความรู้นั้น     เห็นควรกำหนดขอบเขตของการจัดการความรู้ เพื่อการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงกระบวนงานสร้างสุขภาพเชิงรุก  3 ประเด็นหลัก ในหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU)   เพื่อให้มีการพัฒนายกระดับการจัดบริการสุขภาพเชิงรุกในชุมชน คือ 1.       เพื่อส่งเสริมสุขภาพกลุ่มแม่และเด็ก (เน้นการฝากครรภ์และการพัฒนา IQ&EQ เด็กในชุมชน) 2.       ลดจำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดัน  ในกลุ่มเสี่ยง 3.       พัฒนาชุมชนที่ปลอดโรคไข้เลือดออก

  ซึ่งผู้เกี่ยวข้องจะครอบคลุมเจ้าหน้าที่ สสจ.หนองคาย  โรงพยาบาล

สาธารณสุขอำเภอ/กิ่งอำเภอทุกแห่ง   และที่สำคัญคือ เจ้าหน้าที่ในหน่วยบริการปฐมภูมิ ที่จะนำกระบวนการ KM ไปสู่การสร้างสุขภาพในภาคประชาชนต่อไป   สิ่งที่ต้องทำอันดับแรกคือ 1.       พิจารณาแต่งตั้งคณะทำงาน(ทีมงาน KM) ระดับจังหวัด และอำเภอจังหวัด โดยคำสั่ง สสจ.หนองคาย 2.     จัดทำโครงการและงบประมาณรองรับ   โดยขอรับการสนับสนุนงบส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ปี 2549     แบ่งกิจกรรมเป็น 3 ส่วน  ดังนี้

2.1  ดำเนินการกระบวนการจัดการความรู้ระดับจังหวัด    

2.2  กิจกรรมการเปลี่ยนแปลง KM ระดับอำเภอ  

2.3  การจัดกิจกรรมพัฒนาศูนย์สุขภาพชุมชนปลอดโรค