สถานศึกษากับการประกันคุณภาพภายใน


"การศึกษา"  หมายความว่า  กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม  โดยการถ่ายทอดความรู้  การฝึกอบรม  การสืบสานทางวัฒนธรรม  การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ  การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม  สังคม  การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

“สถานศึกษา”  หมายความว่า  สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  โรงเรียน  ศูนย์การเรียน  วิทยาลัย  สถาบัน  มหาวิทยาลัย 
หน่วยงานการศึกษา หรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือเอกชน  ที่มีอำนาจหน้าที่ หรือมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา

“  สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน”  หมายความว่า  สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ (มาตรา ๔)

   สถานศึกษาจึงเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญ  ในการพัฒนาเยาวชน ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  ทั้งทางด้านร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  และมีคุณธรรมจริยธรรม  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  ตลอดจนเป็นที่คาดหวังของสังคม 
 
       ดังนั้น สถานศึกษาจึงต้องมีการประเมินคุณภาพภายใน เพื่อนำผลจากการประเมินไปใช้ในการวางแผนพัฒนา กิจกรรม/โครงการ  ที่จัดทำขึ้นซึ่งต้องตั้งอยู่บนฐานความเป็นจริง มีความเป็นไปได้และสำเร็จผลในเวลาอันเหมาะสม
มีการติดตามตรวจสอบ
 เพื่อทราบถึงความก้าวหน้าของการปฏิบัติตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  แล้วนำผลจาการประเมิน การติดตามตรวจสอบ มาพัฒนาคุณภาพคุณภาพการศึกษา นั้นคือการการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีคุณภาพ ตามที่สถานศึกษาตั้งเป้าหมาย  

   

       สรุปการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เป็นระบบที่สถานศึกษาสร้างความมั่นใจ แก่ผู้รับบริการ ซึ่งได้แก่ ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน  ว่าสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานที่สถานศึกษากำหนด  ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ ทักษะและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกำหนด  สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขรวมทั้งสร้างประโยชน์ให้แก่ครอบครัวและชุมชนตามความเหมาะสม  

หมายเลขบันทึก: 540117เขียนเมื่อ 21 มิถุนายน 2013 12:57 น. ()แก้ไขเมื่อ 21 มิถุนายน 2013 12:57 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (2)

การขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ต้องเริ่มจาก "ความตระหนัก" ของบุคลากรทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะครูและผู้บริหาร หนุนด้วย "ความพยายาม" อย่างยิ่งยวด เพื่อ "ความสำเร็จ" ร่วมกัน 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี