ไพโรจน์ จันทรมณี
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย

วัตถุประสงค์

-- เพื่อศึกษาการสร้างจิตสำนึกของประชาชนในการร่วมป้องกันอุบัติเหตุ
- การพัฒนากลยุทธ์ให้อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ลดลง

ผลการศึกษา
-- กลยุทธที่ ได้ผลมากที่สุด คือ จุดตรวจ การป้องกันอุบัติเหตุจราจรให้ได้ผลสำเร็จนั้น ไม่ใช่เพียงการดำเนินงานของภาครัฐฝ่ายเดียว องค์กรต่างๆในชุมชน รวมทั้งภาคประชาชนต้องมีส่วนร่วมเช่นกัน การจัดทำ MCSP อย่าง ต่อเนื่อง จะช่วยส่งเสริมให้เกิดแนวคิดในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ได้ และการผลักดันให้ประชาชนได้มีบทบาท ในทุกขั้นตอนของบกระบวนการ เช่น ร่วมค้นหาปัญหา ร่วมคิด ร่วมลงมติ ร่วมทำ ร่วมประเมินผล เป็นผลให้เกิดจิตสำนึกและปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างในการป้องกันอุบัติเหตุ จราจรได้เป็นอย่างดี

จากการนำเสนอผลงานทางวิชาการ
การประชุมวิชาการประจำปีกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 13 ประจำปี 2548