1. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

รายละเีอียด http://www.krisdika.go.th/lawHtmStatic.jsp?lawType=law4&lawCode=%bb03&lawID=%bb03-20-2541-a002


2. พระราชบัญญัติ สิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒

รายละเอียด http://www.krisdika.go.th/lawHtmStatic.jsp?lawType=law2&lawCode=%ca38&lawID=%ca38-20-9999-update

3. พระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗

รายละเีอียด http://www.krisdika.go.th/lawHtmStatic.jsp?lawType=law2&lawCode=%c506&lawID=%c506-20-2537-002