กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งบริษัท (ธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่ง)

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งบริษัทธุรกิจซื้อมาขายไปอุปกรณ์ไฟฟ้า
1. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๓๕

รายละเีอียด http://www.krisdika.go.th/lawHtmStatic.jsp?lawType=law4&lawCode=%bb03&lawID=%bb03-20-2541-a002


2. พระราชบัญญัติ สิทธิบัตร พ.ศ. ๒๕๒๒

รายละเอียด http://www.krisdika.go.th/lawHtmStatic.jsp?lawType=law2&lawCode=%ca38&lawID=%ca38-20-9999-update

3. พระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗

รายละเีอียด http://www.krisdika.go.th/lawHtmStatic.jsp?lawType=law2&lawCode=%c506&lawID=%c506-20-2537-002

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Manachai - Business lawความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

53749

เขียน

07 Oct 2006 @ 22:18
()

แก้ไข

19 Jun 2012 @ 09:58
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก