ดีใจอย่างยิ่งที่ได้รับโอกาสจาำกมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และ ผอ.บุญรัฐ  หลักแหลม สถานศึกษายอดเยี่ยมด้านวิชาการ ชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARD 2555 ให้ดำเนินการถอดบทเรียน ผอ.บุญรัฐ  หลักแหลม           เป็น ผอ. โรงเรียนบ้านท่าปากแหว่ง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา เป็นผู้บริหารที่มีความทุ่มเท บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สรา้งความเชื่อมั่นและศรัทธาให้เกิดแก่ชุมชน ครู และนักเรียน เน้นด้านวิชาการกว่า 11 ปี ในที่สุด ทองก็ล้นจากหลังองค์พระปฏิมาครับ  ยินดีกับความสำเร็จด้วยครับ  วีดีโอกดลิ้งค์เลยครับ วิดีโอถอดบทเรียน หรือ http://www.youtube.com/watch?v=ms0lCzSXSF4&feature=youtu.be ส่วนรายงานการถอดบทเรียนจะนำเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งหน้า้ครับ  

                                                             "ต้องสร้างศรัทธา และเชื่อมั่น" 

                                     นี่คือหัวใจของผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมด้านวิชาการ 

                                  ชนะเลิศเหรียญทอง OBEC AWARD 2555 ผอ. บุญรัฐ  หลักแหลม