วันที่  11  พฤษภาคม  2556  พบกลุ่มนักศึกษาการประเมินเทียบระดับการศึกษาครั้งที่  1    ปีการศึกษา  2556     เทอมนี้มีนักศึกษาจำนวน  26  คน    รับผิดชอบเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา  5  คน     ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย    โดยให้คำแนะนำในเรื่องของการทำแฟ้มประเมินประสบการณ์ทั้ง   3  ด้าน  ด้านการพัฒนาอาชีพ             ด้านการพัฒนาคถณภาพชีวิตและการพัฒนาสังคมและชุมชน นักศึกษาจะพบอาจารย์ที่ปรึกษาในเทอมนี้ ทั้งหมด  3  ครั้ง 

กำหนดการการประเมินเทียบระดับการศึกษา  ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา  2556

วันที่  27 เฒษายน  2556      * ปฐมนิเทศ /แนะแนวการศึกษา

วันที่  11 พฤษภาคม 2556   *  คณะอนุกรรมการตรวจสอบแฟ้มประมวลประสบการณ์ ครั้งที่ 1

วันที่  25  พฤษภาคม  2556  * คณะอนุกรรมการตรวจสอบแฟ้มประมวลประสบการณ์ ครั้งที่ 2

วันที่  8  มิุถนายน  2556        *คณะอนุกรรมการตรวจสอบแฟ้มประมวลประสบการณ์ ครั้งที่ 3

วันที่  10 -30 มิถุนายน  2556 * กำหนดส่งแฟ้มประมวลประสบการณ์

วันที 13 กรกฎาคม  2556      *  คณะกรรมการประเมินเทียบระดับการประเมินมติที่ 1 ประเมินมิติประสบการณ์

วันที่ 29 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2556 * ประเมินมิติที่ 1 มิติประสบการณ์   คณะกรรมการประเมิน

                                              เทียบระดับการศึกษาดำเนินการ  ประเมินเชิงประจักษ์

วันที่ 24 - 25 สิงหาคม  2556   * ประเมินมิติที่ 2 มิติความรู้ความคิด

วันที่ 31 สิงหาคม 2556 และ 1 กันยายน  2556  * สััมมนาวิชาการ

วันที่ 30 กันยายน  2556          * ประกาศผลสอบ

15  ตุลาคม  2556 เป็นต้นไป    * รับ รบ.และใบประกาศ