Facebook ท่านที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงฯ ได้เผยแพร่โครงร่างหลักสูตรใหม่ ดังรูป

ผมอยากตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติม ดังนี้ครับ

  1. หากข้อมูลในสองคอลัมน์สุดท้ายของตารางเป็นคำตอบ คำถามคงจะเป็น "ประถมเรียนอะไร มัธยมเรียนอะไร" ซึ่งหากจะรวบรวมสังเคราะห์ตอบสั้นๆ ก็คงจะได้ว่า "ประถมเรียนทั่วไป มัธยมเรียนให้มีวิชาเนื้อหาลึกขึ้น" ฯลฯ
  2. หากผมลองเปลี่ยนคำถามจาก ข้อ 1.  เป็น "ประถมเรียนอย่างไร มัธยมเรียนอย่างไร" หรือ "ประถมเรียนแล้วต้องมีทักษะอะไร มัธยมต้องมีทักษะอะไรบ้าง" หรืออาจตั้งคำถามตรงๆ ว่า "ชั้นไหนนักเรียนจะเรียนรู้ด้วยตนเองเป็น" หรือ "ชั้นไหนจะรู้และเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจนนำไปใช้ใชีวิตได้"....... คำตอบคงต้องต่างไปจากตารางไม่มากก็ไม่น้อย
  3. สังเกตว่า คนยอมรับเรื่อง พหุปัญญา กันมาก ซึ่งเน้นเรื่องทักษะพรสวรรค์ที่แตกต่าง ไม่ใช่ความรอบรู้หรือรู้ลึกเรื่องเนื้อหาแตกต่างกัน ..... ดังนั้นหลักสูตรใหม่นี้จึงไม่สอดคล้องกับ พหุปัญญา โดยตรง....
  4. สังเกตหรือเปล่าครับว่า พิมพ์คำว่า "ฟิสิกส์" ผิด .......
  5. อย่างไรก็แล้วแต่ ผมก็ยังเห็นว่าปรับเปลี่ยนได้........แต่ต้องปรับเปลี่ยนโดยครูที่โรงเรียน....

หรือท่านว่าไงครับ